I mange år har det vært mangel på dyrleger i distriktene. Kommuner, veterinærer og næringen har advart. Bønder kan stå uten hjelp til dyrene, om ikke situasjonen bedres.

Regjeringen varslet i vår at det skal utdannes flere veterinærer. Penger til 20 nye studieplasser ved Veterinærhøyskolen ble lovet i revidert nasjonalbudsjett. Det er bra at det nå blir etablert nye studieplasser for å sikre tilgangen på flere veterinærer med kompetanse på norsk husdyrhold. Om det faktisk blir flere veterinærer ute i landet og døgnet rundt, gjenstår å se.

Kommunene er ansvarlige for at det er veterinærer på jobb på kvelden, natta og i helgene. Flere veterinærdistrikter sliter nå med å skaffe nok veterinærer til å fylle vaktene, både fordi det er for få veterinærer i distriktet og fordi veterinærene ikke er pålagt å gå i vaktturnus, slik legene er.

Færre bønder i et distrikt kan bety færre dyr. Da blir det også mindre å gjøre for de veterinærene som jobber i distriktet, færre veterinærer og dermed færre å dele kvelds- og helgearbeidet på. I tillegg taper dyrleger som jobber i et AS penger på å delta i ordningen, sammenlignet om de hadde vært selvstendig næringsdrivende.

Nationen skrev nylig om at den kommunale vaktordningen for veterinærer er i fare mange steder. I Gran på Hadeland deler Linn Beathe Reiestad veterinærvakt med to andre, blant annet en veterinærstudent. Hun jobber 100 prosent på en dyreklinikk i tillegg til kveld, natt og helg hver tredje uke, og samtidig være bakvakt når for veterinærstudenten. "Det er en veldig stor belastning å jobbe døgnet rundt så ofte, i tillegg til å ha en vanlig fulltidsstilling. Vi er for få veterinærer i vaktordningen", sier Reiestad til Nationen.

Veterinærforeningen opplyser om at et titalls distrikter sliter med å ha nok veterinærer tilgjengelig i vaktordningen- Spesielt er det små kommuner som sliter. I Nordland måtte en bonde selv avlive ei ku, fordi det ikke var dyrlege tilgjengelig. Dyrevelferden er avhengig av at det er tilgang på veterinærer ikke bare på dagtid. Ei ku kan bli akutt syk på natta, ei søye trenger keisersnitt på en søndag.

For å sikre nok veterinærer til vaktdistriktene, har kommuner som ikke har nok veterinærer til å dekke opp vaktordningen, fått stimuleringstilskudd. Men selv om pilene lenge har pekt feil vei, har de øremerkede midlene til kommunene blir kuttet fra 45 til 31,5 millioner kroner. Første skritt på vegen for å sikre god nok vaktordning i distriktene, er at det følger med nok penger for de lovpålagte oppgavene.