Regjeringen uttaler at de vil sikre en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge, og der sjåførene kan leve av jobben sin. Regjeringen vil ha trygg pasient- og skoletransport og godt drosjetilbud også i distriktene, og vil derfor stanse frislippet i drosjepolitikken.

Noen av tiltakene er svært konkret utformet og innebærer å gjeninnføre noen av de kjente bærebjelkene i norsk drosjepolitikk gjennom lang tid. Regjeringen uttaler i plattformen at de vil stoppe frislippet av drosjeløyver, gjeninnføre antallsbegrensningen, sørge for tilknytningsplikt til drosjesentral og sørge for generell driveplikt.

Alle tiltakene har kjente konsekvenser – dette har vært gjort før. Det eneste nye, er at omleggingen kan reise noen juridiske spørsmål om hvordan regjeringen må gå fram overfor dem som nå har fått nye løyver.

Men dette er ikke ukjent juss for regjeringen og departementene. Med andre ord: Det er ingenting i veien for at regjeringen bare gjennomfører politikken sin slik partiene lovet i valgkampen.

I stedet for å gjennomføre regjeringens politikk, gjør samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) nå det motsatte: Han har satt ned et utvalg som skal bruke all verdens tid på å undersøke om tiltakene regjeringen har sagt den skal gjennomføre, bør gjennomføres.

Det er jevngodt med å kansellere regjeringens politikk. Virkningen blir at drosjenæringen, kundene og samfunnet fortsatt må tåle de negative konsekvensene av den tidligere borgerlige regjeringens rasering av drosjenæringen.

Innledningen i mandatet til samferdselsministerens nyoppnevnte drosjeutvalg, ser ut til å være skrevet av den avgåtte borgerlige regjeringens propaganda-patrulje.

Situasjonsbeskrivelsene av drosjemarkedet før omleggingen i 2020, og ikke minst formålene med omleggingen som da ble gjennomført, er gjennomsyret av Solberg-regjeringens tanker om frislipp og at både aktørene og kundene klarer seg klart best uten statlig styring.

Det er vanskelig å skjønne at en Ap-minister kan ha hatt hendene på rattet i arbeidet med dette mandatet.

Når det gjelder oppgavene til utvalget, så skal det blant annet: «[v]urdere behovet for å gjeninnføre sentraltilknytningsplikt».

Når Hurdalsplattformen slår fast at sentraltilknytningsplikten skal gjeninnføres, er mandatet fra Nygård (eller hvem som nå i realiteten har hatt kontroll på det) et klart uttrykk for at plattformen er glemt eller gjemt i en skuff.

Tilsvarende formuleringer om å vurdere både behovsprøving (antallsbegrensning) og driveplikt preger mandatet. På samme måte synes Nygård også å bare vurdere å gjøre noe med de uholdbare arbeidsforholdene for sjåførene, og den uholdbare situasjonen for landets mer utsatte befolkningsgrupper som er avhengig av en kompetent og tilstedeværende drosjenæring.

Nygård skal vurdere å gjøre noe for dem, slik han har lovet. Han skal bare utsette det noen år.

Opprettelsen av Nygårds drosjeutvalg føyer seg inn på listen over tiltak Erna Solberg og hennes tidligere regjeringsmedlemmer må være strålende fornøyd med. Utvalget skal vurdere om det er fornuftig å gjennomføre Arbeiderpartiet og Senterpartiets valgløfter. Og utvalget har fått god tid på seg. Mens utvalget tenker, styres drosjemarkedet akkurat slik Solberg-regjeringen ønsket i sin tid.

Nygårds drosjeutvalg skal etter planen begynne arbeidet sitt til høsten. Nygård bør legge det ned lenge før det skal ha sitt første møte. Hvis Nygård synes en slik kanossagang blir for kraftig kost, bør han først gjennomføre de viktigste punktene i Hurdalsplattformen, nemlig å stoppe frislippet og gjeninnføre en antallsbegrensning på drosjeløyver, gjeninnføre sentraltilknytningsplikten som et viktig tiltak for å heve kvaliteten og kontrollen med aktørene og sørge for generell driveplikt slik at kundene møter profesjonelle sjåfører

Så kan han legge vekk det mandatet han så langt har gitt utvalget sitt, og erstatte det med spissede spørsmål om de andre viktige spørsmålene drosjenæringen og samfunnet står overfor. Skal han få til det, tror jeg også han må ta en runde i departementslokalene og minne de ansatte om at det har vært vaktskifte siden Solberg-regjeringen raserte drosjenæringen.