Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kommentar: I vårt demokrati er det Stortingets plikt å følge Grunnloven

Nationens Eva Nordlund om EUs energibyrå ACER og Grunnloven.

«Stortinget kan kun avgi suverenitet på et svært begrenset område. Det krever tre fjerdedels flertall i Stortinget. I vårt demokrati er det Stortingets plikt å følge Grunnloven», skriver Eva Nordlund i denne kommentaren. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
«Stortinget kan kun avgi suverenitet på et svært begrenset område. Det krever tre fjerdedels flertall i Stortinget. I vårt demokrati er det Stortingets plikt å følge Grunnloven», skriver Eva Nordlund i denne kommentaren. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Energiminister Terje Søviknes (Frp) hevder at det ikke handler om råderett når EUs energibyrå ACER får beslutningsmyndighet i norsk energipolitikk. – Jeg kan ikke skjønne at det er riktig, sier jussprofessor Eivind Smith.

Er det suverenitetsavståelse dersom Norge gir fra seg retten til å fatte beslutninger over vesentlige deler av norsk energipolitikk til et overnasjonalt organ? Svaret er: Ja. At energiminister Terje Søviknes (Frp) daglig hevder at svaret er «nei», endrer ikke på det.

Vel så alvorlig som blåblå nytale er den rollen Justisdepartementets lovavdeling spiller. Lovavdelingen forsøker å gi regjeringas formaljuss-konstruksjoner legitimitet. Hensikten er å skjule brudd med Grunnlovens intensjoner og bestemmelser. Lovavdelingen hevder at fordi det er konstruert en vei EU-reglene skal gå før de binder Norge, så handler det ikke om å avgi suverenitet.

EU-reglene skal gå fra EUs energibyrå Acer (som skal sørge for at EUs energiunion kommer på plass), via ESA (som er «vaktbikkje» for at EU-reglene følges i EØS-land) til en konstruksjon under Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som skal hete RME. Norge kan ikke ett eneste sted på denne veien fra EU/Acer stoppe eller forandre vedtakene.

Annonse

Professor i rettsvitenskap, Eivind Smith, advarer i Nationen torsdag mot lovavdelingens omgåelse av Grunnloven. «Kriteriet i Grunnlova er at ein ikkje kan overføre til ein internasjonal organisasjon "råderett som elles ligg hjå dei statlige styresmaktene etter denne grunnlova." Alle er samde om at dersom ESA på oppdrag frå Acer kunne pålegge deg, meg eller kraftelskapa noko, så ville det ha vore slik overføring av råderett» sier professor Smith.

Smith peker på at det handler like mye om suverenitetsavståelse med den konstruerte ESA og RME-veien: «Men RME skal vere uavhengig av politisk ansvarlege myndigheiter og skal ikkje kunne bli instruert verken av Kongen eller departementet. På dette viset overtar ESA råderett over statsforvaltninga som Grunnlova legg til Kongen. Det er vanskeleg å sjå kvifor ikkje også dette har direkte verknad i norsk rett», sier professor Eivind Smith. Poenget er at når det er EU/ACER som bestemmer, så har de overtatt råderetten.

Stortinget kan kun avgi suverenitet på et svært begrenset område. Det krever tre fjerdedels flertall i Stortinget. I vårt demokrati er det Stortingets plikt å følge Grunnloven.

Neste artikkel

Sp og SV vil grunnlovsfeste jordvern