Endret klima gir, blant mye annet, også endring i smittebildet i naturen. Den alvorlige virussykdommen afrikansk svinepest er for første gang påvist i Norden.

Et dødt villsvin i skogen vest for Stockholm, om lag 20 mil fra norskegrensen, viste seg å ha virussykdommen, meldte Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) onsdag. Ytterligere seks villsvin er funnet døde.

Afrikansk svinepest gir høy dødelighet i stammer og besetninger av svin. Den ble første gang påvist i EU i 2014 og har senere spredt seg til 21 europeiske land.

Dersom smitten kommer inn i matproduksjonen vil det være en svært alvorlig situasjon, sier den svenske landbruksministeren, Peter Kullgren (M).

– Dette risikerer å påvirke matforsyningen kraftig.

Svenske veterinærmyndigheter har iverksatt svært inngripende tiltak i et område på 1000 kvadratkilometer i Västmanland. Alt skogbruk må stoppe. Skogsturer, enten det er for jakt, sopp, bær eller annet, er forbudt. Folk kan fortsatt gå tur på skogsbilveier. Hunder må være i bånd.

Landbruksmaskiner i sonen må vaskes og desinfiseres før de kjøres ut av sonen.

I tilfelle smitten sprer seg til Norge har Mattilsynet en beredskapsplan med mange av tiltakene som nå brukes i Sverige. På ett punkt er planen enda mer drastisk: Forbud mot all jakt på alle dyrearter og jordbruksvirksomhet i det infiserte området.

Ingen svin kan tas ut av det infiserte området.Utendørs svinehold blir forbudt. Mattilsynet vil også vurdere «mulig organisert reduksjon av villsvinstammen».

Det siste tiltaket er nå overmodent. I Norge har vi siden 2020 hatt en handlingsplan mot villsvin som har færrest mulig villsvin på minst mulig område som mål. Dette målet holder ikke.

Veterinærforeningen og Norsvin har ønsket en nullvisjon for villsvin i Norge, uten foreløpig å bli hørt. Førstnevnte mener at handlingsplanen mot villsvin «mangler handlekraft og konkrete tidsrammer».

I mange land er villsvinet en stedegen art som forvaltes gjennom ordinær jakt. Vi vil advare mot å bruke denne forvaltningstankegangen i Norge.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har definert villsvin som en fremmedart i norsk fauna. Veterinærforeningen uttaler at den raskt økende villsvinbestanden er en trussel mot folkehelse og dyrehelse, og innebærer en høy økologisk risiko.

Bekjempelsen av slike trusler kan ikke overlates til hobbyjegere. Villsvin er en sky art som opptrer i store familier. Hobbyjegere rekker ikke å skyte mange skudd før flokken er stukket av. Statens Naturoppsyn (SNO) må settes inn for å ta ut alt av villsvin i norske østlandsskoger, med den nødvendige teknologi, så effektivt og skånsomt som mulig.

Dette er ikke jakt, men trygging av dyrehelse, økosystem og matsikkerhet.