Telemarksavisa bragte nyheten om at sko­le­ele­ver i Te­le­mark skal få til­gang til det 24 si­der tyk­ke hef­tet «Ulv i Norge – elev­hef­te om et kri­tisk tru­et dyr». Ut­gi­ver er or­ga­ni­sa­sjo­nen NOAH – for dyrs ret­tig­he­ter.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har støttet prosjektet med 50.000 kroner. Det er imidlertid ikke bare ulv elevene får lese om.

LES OGSÅ:

«Jakt­in­ter­es­ser fram­står som en sta­dig stør­re trus­sel mot nors­ke rov­dyr. Vis­se jakt­mil­jø­er er ikke bare en stor på­dri­ver for ne­ga­ti­ve hold­nin­ger til ulv, det er også her man fin­ner den stør­ste ak­sep­ten for ulov­lig jakt på ulv», kan elevene lese.

– Vi har ikke vur­dert det som po­li­tisk in­for­ma­sjon. Vi har vurdert det som arts­in­for­ma­sjon, sva­rer seniorrådgiver Odd Frydenlund Steen. Det er en absurd påstand.

Det finnes referanser til den norskerødlista og ulvens biologi i Noahs pamflett, men essensen er at en organisasjon som er mot all jakt og avliving av dyr for mat argumenterer politisk for sitt marginale syn i brede elevlag, med angrep mot jegerstanden.

Jaktinteresser har vi alltid hatt i Norge. I de siste 15 årene har jegerstanden vokst med 30 prosent. Det er nettopp i de senere år at norske delbestander av store rovdyr er gjenoppbygget. Det norske ulvetallet ligger over bestandsmålet, og forskerne vurderer den skandinaviske ulvebestanden (som norske ulver er en del av) å ha såkalt gunstig bevaringsstatus.

Steen forsvarer Noah-støtten med at Statsforvalteren også har be­vil­get 400.000 kroner til det in­ter­kom­mu­na­le ska­de­fel­lings­la­get for rovdyr i Fy­res­dal. Men skadefellingslaget får midler for å utøve statlig miljøforvaltning i praksis, ikke for å agitere politisk. Tilskuddet til Noah går til skolemateriell, ikke til miljøforvaltning.

Begge tiltakene støttes via de såkalte konfliktdempende og skadeforebyggende midlene i rovdyrforvaltningen. Hva skadefellingslaget angår, fant Høyesterett tidligere i år at uttak av overtallige rovdyr er egnet til å virke konfliktdempende.

Statsforvalteren argumenterer ikke for hvordan Noah-pamfletten skal bidra til å dempe konflikten rundt store rovdyr. Det er talende.

Dersom statsforvalteren mener det mangler faktainformasjon og konfliktdemping om rovdyr og jakt i norsk skole, kunne den knapt ha funnet et dårligere sted å sende midlene.