Den internasjonale forvaltningen av felles fiske- og skalldyrbestander går sjelden rolig for seg. Havnasjonen Norge merker det godt.

I 2017 ble et latvisk fartøy oppbragt og bøtelagt av norske myndigheter etter å ha fangstet snøkrabbe på kontinentalsokkelen ved Svalbard. Rederiet hadde tilllatelse fra EU, men ikke fra Norge. Rederiet gikk til sak mot den norske staten, men tapte i Høyesterett i mars i år.

Nå er det EUs miljø- og fiskerikommissær Virginijus Sinkevicius som er sinna på Norge. I et brev til fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) bruker komissæren sterke ord: Norge driver "overfiske av makrell".

I 2014 ble kyststatene, altså EU, Storbritannia, Island, Færøyene og Norge, enig om en fiskeriavtale som også regulerte makrell. Avtalen gikk ut i 2020 og er foreløpig ikke forlenget. I mellomtiden har Norge økt sin andel av den felles kvoten kraftig - til 31,99 prosent, melder NTB.

– Dette undergraver anstrengelsene til andre kyststater for å etablere stabile makrellkvoter i fraværet av en avtale og strider mot FNs havrettstraktat, mener EUs komissær.

Norge har en god sak. Siden 2014 har makrellen endret vandringsmønster. Det er mer makrell i norske farvann enn det var da den gamle avtalen ble inngått. Nå når denne avtalen er utgått på dato, må Norge kunne endre beskatningen.

Både Norge og de andre landene som forvalter makrell bør være interessert i å fornye avtalen om fordeling av den totale kvoten på makrell. Denne avtalen må selvsagt reflektere makrellens endrede vandringsmønster. Fiskeriminister Skjæran sier til NTB at EU krever større andeler av fisken enn de har biologisk krav på.

26. september møtes partene til forhandlinger. I mellomtiden må Norge vurdere kvotespørsmålet nasjonalt.

– EU kan komme til å måtte vurdere passende tiltak, truer EU-komissær Sinkevicus. Dette er signaler vi ikke kan ta hensyn til.

Enten det er hval eller snøkrabbe, torsk eller makrell: Havnasjonen Norge har lang tradisjon for å forvalte havressursene med tyngde. Når biologien tilsier det, og ingen avtale setter begrensninger, kan ressursutnyttelsen i norske farvann øke.

Vi legger til grunn at fiskeriminister Skjæran står opp for norske interesser. Dersom EU ønsker å diskutere fordelingen av makrell, får EU komme med konstruktive innspill under forhandlingene om 14 dager. Trusler i forkant vil ikke hjelpe.