Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp vil fjerne momsfritak for dyre elbiler

Klimaomstilling i transportsektoren skal bygge på «forurenser betaler»-prinsippet.

Lillehammer 20210604. Trygve Slagsvold Vedum ankommer Senterpartiets landsmøte 2021.Foto: Torstein Bøe / NTB
Lillehammer 20210604. Trygve Slagsvold Vedum ankommer Senterpartiets landsmøte 2021.Foto: Torstein Bøe / NTB

På Senterpartiets landsmøte lørdag har de blant annet vedtatt disse sakene, som det har vært noe strid om:

Senterpartiet går inn for at Norge skal søke om å få arrangere vinter-OL i 2034.

– Senterpartiet vil tilstrebe at Norge skal arrangere vinter-OL i 2034 med fokus på å gjenbruke arenaer, eller etablere nye eller restaurere eksisterende arenaer i områder hvor det er behov, heter det i forslaget som ble vedtatt på Senterpartiets landsmøte lørdag.

Partiledelsen satt samlet i OL-byen Lillehammer da forslaget ble banket igjennom, imot viljen til sentralstyret. Det var ungdomspartiet Senterungdommen som foreslo OL-søknaden.

Forurenser må betale

Landsmøtet stiller seg bak at klimaomstillingen i transportsektoren må bygge på prinsippet om at forurenser skal betale.

Partiet tar likevel flere forbehold.

«Klimaomstillingen i transportsektoren på nasjonalt nivå bygger på prinsippet om at forurenser skal betale. Fremover må det skje på en slik måte at det gir effektive klimakutt og ikke bidrar til økte sosiale og geografiske forskjeller», fastslås det i det nye programpunktet.

Senterpartiet kom tidligere i år i hardt vær for å så tvil om «forurenser betaler»-prinsippet.

Moms på elbil

Senterpartiets landsmøte har vedtatt at partiet vil kreve inn merverdiavgift for nye elbiler som koster mer enn 600.000 kroner.

Staten skal kun gi momsfritak for kostnader opp til 600.000 kroner for nye elbiler, mens det skal betales full merverdiavgift for beløp over denne grensen, mener Sp. Arbeiderpartiet og SV har tidligere gjort tilsvarende vedtak.

Sp-landsmøtet presiserer samtidig at bruksfordelene for elbiler gradvis skal reduseres.

Utreder co₂-avgift

Senterpartiets landsmøte avviste forslaget om å kompensere privatpersoner for CO₂-avgift og vil i stedet konsekvensutrede avgiften for hver enkelt næring.

Forslaget om å utrede ulike ordninger for å kompensere CO₂-avgift til privatpersoner, såkalt «karbonavgift til fordeling», kom fra et mindretall i programkomiteen, men ble altså avvist av landsmøtet.

Sentralstyret var delt i saken, men et knapt flertall anbefalte å avvise forslaget.

Landsmøtet ga derimot sin støtte til et forslag fra Akershus Senterparti om å konsekvensutrede CO₂-avgifter for hver enkelt næring og sektor, og at avgiften skal benyttes sammen med tilskuddsordninger for omlegging til mer miljøvennlige energiformer. Forslaget var innstilt vedtatt.

Beholde abortgrense

Annonse

Et forslag om å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18 ble avvist på Senterpartiets landsmøte.

Sentralstyrets forslag om å beholde dagens grense for selvbestemt abort på 12 uker fikk flertall på Senterpartiets landsmøte.

I forslaget ligger det også inne at abortnemndenes arbeidsmåte, rolle og navn skal gjennomgås. Senterpartiets helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe, har tidligere foreslått å døpe om nemndene til «samråd».

Mindretallet i programkomiteen ville erstatte nemndene med rådgivende team og endre abortloven slik at abort er selvbestemt inntil uke 18. Forslaget var innstilt avvist og falt altså på landsmøtet.

Det var på forhånd knyttet spenning til hva Senterpartiet ville lande på i abortsaken. Samtlige partier på rødgrønn side har abortvedtak som vil utvide grensen for selvbestemt abort. Rødt og SV går lengst med 22 uker, mens Ap og MDG setter grensen ved 18 uker.

Mer permisjon til mor

De første seks ukene etter fødsel skal øremerkes mor, vedtok Senterpartiets landsmøte.

Forslaget fra Senterpartiets programkomité om å øremerke de første seks ukene etter fødsel til barselpermisjon for mor, fikk flertall på Senterpartiets landsmøte. Disse seks ukene skal tas av den felles tredelen av foreldrepermisjonen, slik at denne reduseres fra 16 til 10 uker.

I dag er 15 uker av foreldrepermisjonen forbeholdt mor, 15 er forbeholdt far og 16 uker er til valgfri fordeling.

Punktet har skapt debatt i partiet, og flere konkurrerende forslag var oppe til votering på landsmøtet. Et av dem kom fra Senterpartiets helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe. Hun ville kutte fedrekvoten til 11 uker og ha 18 uker felles. Dette forslaget falt.

Billig månedskort

Senterpartiets landsmøte går inn for å innføre et nasjonalt månedskort for kollektivtransport for barn og unge og studenter.

Det nye månedskortet skal være rimelig, og skal gjelde barn og unge under 25 år og studenter fram til fylte 30 år.

Det var Senterungdommen og Troms Senterparti som fremmet forslaget for landsmøtet. Sentralstyrets innstilling var at det nye programpunktet skulle avvises, men landsmøtet overkjørte innstillingen og vedtok forslaget likevel.

Landsmøtet går også inn for et mål om at ungdom i hele landet skal ha et trygt alternativ for å komme seg hjem.

Gratis skolemat

Senterpartiet vil innføre et sunt skolemåltid for elever i grunnskolen og videregående skole – uten at det skal kreves betaling.

– Senterpartiet vil innføre et sunt skolemåltid for elever i grunnskolen og videregående skole som utformes i samarbeid mellom hjem, skole og kommune. Det skal ikke kunne kreves egenandel, heter det i formuleringen som ble vedtatt på partiets landsmøte lørdag.

I utgangspunktet ønsket programkomiteen og sentralstyret at det skulle kunne kreves egenandel, men dette ble nedstemt.

Vil ha atomvåpen-forbud

Senterpartiet har vedtatt å jobbe for at Norge skal signere og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

I tillegg vil partiet jobbe for at flere land skal gjøre det samme.

Avgjørelsen ble tatt på Senterpartiets landsmøte lørdag.

Tidligere har Venstre, SV, MDG, KrF og Rødt gått inn for å ratifisere avtalen, mens Arbeiderpartiet har sagt nei.

Neste artikkel

Vedum lovet 10 milliarder til klimafond – gir ingenting