Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Senterpartiet fremmer forslag til ny rovdyrpolitikk

Sp vil ha stående fellingstillatelse for rovdyr innenfor rovdyrsikre gjerder, på innmarksbeite og for ulv i beiteprioriterte områder og der hvor samer driver med rein.

Seks Senterpartiet-representanter står bak et forslag til ny rovdyrpolitikk hvor det blant annet uttrykkes misnøye med jerveforvaltningen. Foto: Rorinolius (CC BY-SA 4.0)
Seks Senterpartiet-representanter står bak et forslag til ny rovdyrpolitikk hvor det blant annet uttrykkes misnøye med jerveforvaltningen. Foto: Rorinolius (CC BY-SA 4.0)

Seks stortingsrepresentanter fra Senterpartiet har fremmet et såkalt dokument 8-forslag om endringer i rovdyrforvaltningen.

I forslaget fremmes det blant annet forslag om stående fellingsløyve for rovdyr i en rekke situasjoner, om planmessig felling av rovdyr før beitesesongen, at bestandsmålene skal bli lavere og at kommunale fellingslag skal kunne foreta hiuttak av jerv og at fellingslagene skal kunne skyte ulv fra helikopter.

Les også: Statens naturoppsyn skjøt to ulver i Hedmark mandag

Det er Emilie Enger Mehl, Geir Pollestad, Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Siv Mossleth og Sandra Borch som står bak forslaget.

"Det helhetlige bildet som avtegner seg, er at rovviltforvaltningen i dag i for liten grad tar hensyn til berørte lokalsamfunn og næringsutøvere, noe som bringer norsk rovviltpolitikk i vanry og skaper en rekke problemer for næringsdrivende og lokalsamfunn landet rundt", heter det i forslaget fra Sp-parlamentarikerne.

Les også: Resultatet av jervejakta nesten halvert fra i fjor

Forslaget er for tiden til behandling i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, hvor fristen til å komme med en innstilling er 22. mars.

Les hele forslaget her: Representantforslag om endringer i rovviltpolitikken

I forslaget har representantene listet opp åtte konkrete forslag, som her er noe forenklet framstilt:

  • Regjeringen må klargjøre den todelte målsettingen om rovviltforvaltningen, slik at hensynet til beitenæring og rovdyr er klart likestilt.
  • Annonse

  • Lavere bestandsmål for de store rovviltartene.
  • Rovviltforskriften endres slik at rovviltnemndene får et reelt ansvar for forvaltningen hele året. Det må åpnes for at nemndene kan iverksette betinget skadefelling hele året.
  • Rovviltmyndighetene skal i prioriterte beiteområder iverksette planmessig uttak av potensielle skadedyr før beiteslipp. Målet er at slikt uttak skal foregå på sporsnø.
  • Stående fellingstillatelse for ulv som går inn i beiteprioriterte områder, og i områder med samisk tamreindrift.
  • Rovviltforskriften endres slik at den i situasjoner der det er dokumentert større skadeomfang over flere år i samme område, gir en generell åpning i hele landet for at det tillates felling av kongeørn forut for skade og uten at det foreligger en akutt skadesituasjon, såframt det foreligger fare for større skade.
  • Reglene for skadefelling av stort rovvilt endres, slik at fellingslagene kan ta i bruk de samme metodene som brukes av Statens naturoppsyn.
  • Stående fellingstillatelse i beitesesongen på rovdyr innenfor rovdyrsikre beitegjerder og på innmarksbeite.

Neste artikkel

Varslingsrutiner i Senterpartiet bør endres, mener partiveteran