Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen vurderer å melde Norge inn i EU-ordning for naturmangfold

Regjeringen vil vurdere norsk deltakelse i EUs program for miljø og klimainnsats «LIFE 2021-2027».

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen er også nestleder i Venstre. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix / NPK

Punktene om rovdyrpolitikk i den nye Granavold-plattformen, som ble lansert torsdag, er en videreføring av Jeløya-erklæringen fra ett år tilbake, men mellom punktene om effektivisering av skadefelling, levedyktige bestander av de fem store rovdyrartene og en nemnd som skal behandle klager på vedtak fra Miljødepartement og rovviltnemnder fra sist gang, står det også at regjeringen vil «vurdere norsk deltakelse i EUs program for miljø og klimainnsats "LIFE 2021-2027"».

– Hva betyr dette, klima- og miljøminister Ola Elvestuen?

– Dette er et EU-program som går på naturforvaltning i brei forstand, og det som vurderes er om Norge skal betale inn i programmet. Det vil i så fall være mulig for kommuner og organisasjoner å søke om midler. Vi kan vente at det vil være større summer som kommer tilbake enn Norge betaler inn.

– Har det konsekvenser for rovdyrforvaltningen, siden det står midt mellom andre punkter om rovdyr?

– Nei, det er tilfeldig at det står midt mellom alle rovdyrpunktene. Noen ganger går det litt fort når man lager et dokument som en regjeringserklæring. Det er mange ting som skal på plass, og dette punktet har endt opp sammen med rovdyrpunktene uten at det er noen spesiell tanke bak. Hvis Norge skal delta dette programmet, blir det ett av mange EU-programmer som vi tar del i, sier Elvestuen.

Han sier videre at det som står i plattformen er en bekreftelse på at det som sto i forrige regjeringserklæring ligger fast. Det som var det nye den gangen var etableringen av «en uavhengig rovviltklagenemnd som behandler alle klager på vedtak om kvoter for jakt og felling som er fattet av Miljødirektoratet og rovviltnemndene».

– Her foregår det en utredning, og den tar litt tid, sier Elvestuen.

Annonse

– Har uroen den siste måneden knyttet til rovviltnemndenes vedtak om ulvejakt innenfor ulvesonen og departementets overprøving av det påvirket arbeidet?

– Nei, rovviltnemndene er en del av den nasjonale forvaltningen og rovviltforlikene, og politikken her ligger fast.

Elvestuen er ellers fornøyd med skjerpede mål innenfor klimapolitikken, spesielt at Norges ikke-kvotepliktige utslipp skal reduseres med minst 45 prosent sammenlignet med 2005.

Mens regjeringsforhandlingene pågikk, var det oppmerksomhet knyttet til forbudet mot nydyrking av myr og hvorvidt KrF ville stanse et slikt forbud.

– Forslaget som regjeringen allerede har lagt fram, vil bli vedtatt som det med de unntaksbestemmelsene som ligger det lovforslaget. Dette er et viktig klimatiltak, samtidig som det finnes unntak for gårder hvor det er avgjørende for den videre driften med nydyrking, sier Elvestuen, som videre er fornøyd med landbruksdelen av plattformen.

– Her bygger vi videre på jordbruksoppgjøret fra i vår.

– Har det vært vanskelig under forhandlingene å få KrF til å godta forbudet om pelsdyrhold, som var en del av forrige plattform?

– Jeg skal ikke gå inn på akkurat hvordan de forhandlingene har forløpt. Dette var en del av Jelølya-plattformen. Det er viktig at avviklingen av pelsdyrnæringa skjer på en god måte og med gode ordninger for dem som blir berørt, sier Elvestuen.

Neste artikkel

Bjørn skutt i Selbu