Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen sender endringer i rovdyrforvaltningen på høring

En pakke med endringer i rovdyrforvaltningen er sendt på høring. Pakken omfatter blant annet kutt i antall rovviltregioner. Også hvordan en "supernemnd" for rovdyrvedtak skal fungere blir beskrevet.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) tar intiativ til å gjøre mange endringer i rovviltforvaltingen. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) tar intiativ til å gjøre mange endringer i rovviltforvaltingen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Klima- og miljødepartementet sendte torsdag forslag til endringer naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst på høring.

Regjeringen foreslår også endringer i nødvergebestemmelsen og en ny rovviltklagenemnd.

De nye reglene skal etter planen tre i kraft innen nyttår. Fristen for å sende inn høringsuttalelse er 1. oktober.

Mener forvaltningen blir bedre

Bakgrunnen for den utsendte pakken med foreslåtte regelendringer er at regjeringen ønsker å styrke forutssigbarhet og presisjon i rovviltforvaltningen, forklarer statssekretær i Klima- og miljødepartementet Atle Hamar (V) i en SMS til Nationen.

– Samtidig ønsker vi å øke rovviltnemndenes handlingsrom gjennom større rovviltregioner. Vi gir også kommunene klagerett på vedtak som vedkommer deres kommune, og vi fremmer tiltak som kan gjøre lisensfellingen av jerv mer effektiv og redusere omfanget av hiuttak, skriver Hamar.

I fjor forlenget departementet en prøveordning med blant annet bruk av kunstig lys og mulighet til elektronisk overvåkning av fangstbåser. En forskriftsfesting av disse metodene er del av rovdyr-pakken.

Alle tiltakene som foreslås følger av regjeringserklæringen og evalueringen av regional rovviltforvaltning fra 2016, fortsetter Hamar.

– Samlet sett skal dette bedre rovviltforvaltningen, skriver statssekretæren.

Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet er fornøyd med pakken med endringer i rovviltforvaltningen som nå er sendt på høring. Foto: Svein Egil Hatlevik
Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet er fornøyd med pakken med endringer i rovviltforvaltningen som nå er sendt på høring. Foto: Svein Egil Hatlevik

"Supernemnd"

Den nye rovviltklagenemda skal kunne overprøve vedtak fra rovviltnemndene og Miljødirektoratet. Om denne nye "supernemnda" skriver departementet i sitt forslag til ny lovbestemmelse at:

"Vedtak om kvoter for jakt, lisensfelling og skadefelling av rovvilt, vedtak om skadefelling av enkeltdyr av rovvilt, vedtak om erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt og vedtak etter rovviltforvaltningens tilskuddsordninger kan påklages til Rovviltklagenemnda. Departementet kan ikke instruere Rovviltklagenemnda om avgjørelse i enkeltsaker eller omgjøre vedtak truffet av nemnda. Departementet kan heller ikke instruere Rovviltklagenemnda om lovtolkning, skjønnsutøvelse eller prioritering av saker. I saker hvor Rovviltklagenemnda er klageinstans, kan departementet ikke instruere det organet som behandler saken i førsteinstans, om avgjørelse i enkeltsaker. Departementet kan heller ikke omgjøre vedtak i slike saker. Departementet oppnevner medlemmene i Rovviltklagenemnda."

Nemnda skal også kunne omgjøre vedtak på eget initiativ uten at noen har sendt inn klage.

Departementet skriver at mange har liten tillit til Miljødirektoratet og rovviltnemndene. Den nye klagenemnda kan muligens eller muligens ikke gjøre noe med den manglende tilliten, går det fram av departementets drøftelse.

Ett poeng med den nye nemnda er at den skal være uavhengig fra og ikke kan instrueres av Klima- og miljødepartementet.

Nye regioner

Når det gjelder rovviltregionene, foreslår regjeringen to alternativer: Ett hvor det er fire regioner og ett hvor antallet er fem.

Alternativet med fire regioner er som følger:

• Region Nord: Troms og Finnmark.

• Region Midt-Norge: Nordland og Trøndelag.

• Region Vestlandet: Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.

• Region Østlandet: Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Agder

Alternativet med fem regioner er som følger:

• Region Nord: Troms og Finnmark.

Annonse

• Region Midt-Norge: Nordland og Trøndelag.

• Region Vestlandet: Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.

• Region Østlandet: Innlandet, Oslo, Viken.

• Region Sørlandet: Vestfold og Telemark og Agder.

Vil ha saken tilbake til Stortinget

Senterpartiets Sandra Borch understreker at hun ikke har rukket å lese hele høringsnotatet, men er klart imot å redusere antall rovviltnemnder.

– Rovviltnemdene var en del av rovdyrforliket i 2011, og innebar tydelige føringer på organisering og formål som lokale forvaltere av rovvilt. At en nå foreslår en så betydelig endring som å halvere antall nemder er det åpenbart at saken må tilbake til Stortinget for behandling og demokratisk forankring – før man endrer organisering, sier Borch.

Hun er ikke overrasket over at Elvestuen ønsker færre regionale rovviltnemnder.

– Ved en rekke anledninger har han overkjørt deres anbefalinger om uttak av rovdyr. Dette mistenker jeg være et forsøk på å prøve å få minst mulig oppmerksomhet rundt rovdyrspørsmål i fremtida, sier Borch.

Sandra Borch i Senterpartiet er ingen tilhenger av forslaget om å kutte i antall rovviltregioner. Foto: Siri Juel Rasmussen
Sandra Borch i Senterpartiet er ingen tilhenger av forslaget om å kutte i antall rovviltregioner. Foto: Siri Juel Rasmussen

Senterpartiet vektlegger at lokale synspunkt og lokal kjennskap til rovvilt er viktig i rovdyrforvaltningen.

– Jeg mistenker at Elvestuen tenker at dette vil føre til mindre bråk og mindre oppmerksomhet om regjeringens overprøving av demokratisk fattede vedtak. Det blir i alle fall langt færre medlemmer i nemndene for Elvestuen å være uenig med.

FNR: – Demontering av regional forvaltning

Daglig leder Åsmund Ystad i Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk mener at regjeringens forslag er et forsøk på demontering av den regionale rovviltforvaltningen.

– Med henvisning til høyt konfliktnivå blant rovdyrvenner på Facebook vil man snu om på norsk rovdyrforvaltning, sier Ystad.

– Den nye regioninndelingen gir større avstand til de berørte, og det er det som virkelig vil øke konfliktnivået.

Han viser til at departementet skriver at nødvergebestemmelsen må rettes opp for å være i tråd med Bernkonvensjonen.

– Det er det bare departementet som mener, de skriver selv at det ikke er en sak i Bern, bare en "åpen fil".

Han er heller ikke imponert over "supernemnda" og hvordan den er beskrevet.

– Departementet skriver at et nytt uavhengig klageorgan vil ha litt lite saker å drive med, derfor rasker de ihop diverese oppgaver slik at ressurbruken kan forsvares. Departementet understreker at det er jus og rovdyrkunskap som må veie tyngst i et slikt utvalg. Det er det ingen ting som tyder på, sier Ystad.

Åsmund Ystad, daglig leder i Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, er ikke imponert over regjeringens nye rovdyrforvaltning. Foto: Svein Egil Hatlevik
Åsmund Ystad, daglig leder i Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, er ikke imponert over regjeringens nye rovdyrforvaltning. Foto: Svein Egil Hatlevik

– Rovdyrbiologisk suksesshistorie

Han mener at det som mangler i norsk rovdyrforvaltning er kloke forvaltere, og ikke bekymrede biologer.

– Rovdyrbiologisk er norsk rovdyrforvaltning en suksesshistorie. Dyra yngler uten problemer, mat og leveområder er nesten ubegrenset, og ulv og jerv ligger langt over betsandsmålet. Vi har litt for få gauper, men ingen oppegående gaupeforskere er bekymret for det. Så har vi litt for få bjørnebinner, men det skyldes ene og alene at Sverige har tatt ut mange dyr på andre siden av grensa, helt bevisst og ikke minst for å redusere enorme bjørnetap i reindrifta.

Ystad mener at Elvestuens medisin for rovviltforvaltningen er en dramatisk overreaksjon for å tilfredsstille sutrende miljøvernorganisajoner som uansett aldri blir fornøyd.

– Demonteringen av det regionale kunnskaps- og erfaringsnivået i rovdyrforvaltningen vil ødelegge tilliten i lokalsamfunn i rovdyrområpdene, en tillit som er gull verdt for den som virkelig ønsker å få til en bærekraftig rovdyrforvaltning, sier han.

Neste artikkel

Rovdyrforliket ligger fast for regjeringa – vil effektivisere skyting av rovdyr