Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Elvestuen har bestemt seg: - Setrer og bruer på Dovrefjell skal rives

Til tross for mange protester er det nå klart: - Setrene i Vesllie og betongbruer på Dovrefjell skal rives av hensyn til villreinen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Skal rives: Etter ny vurdering har Ola Elvestuen bestemt at disse setrene i Vesllie på Dovrefjell skal rives. Det blir heller ikke aktuelt å erstatte setrene med en gjeterbu i samme område. Foto: Privat
Skal rives: Etter ny vurdering har Ola Elvestuen bestemt at disse setrene i Vesllie på Dovrefjell skal rives. Det blir heller ikke aktuelt å erstatte setrene med en gjeterbu i samme område. Foto: Privat

– Jeg har hatt møte med Miljødirektoratet og på nytt drøftet behovet for å fjerne seterbygningene av hensyn til villreinen. Jeg mener på bakgrunn av dette at hensynet til villreinen veier tyngre enn kulturminnehensynene i denne saken. I området rundt Vesllie er det godt beite for rein. Ved å fjerne bygningene bidrar vi til å redusere den samlede belastningen for villreinen, skriver klima- og miljøminister Ola Elvestuen i et brev til ordførerne i Lesja og Dovre datert 12 august.

– Lokale interesser involvert

2. august hadde Elvestuen møte med Dovre-ordfører Oddny Garmo og Lesja-ordfører Mariann Skotte, samt styreleder i Dovrefjell nasjonalparkstyre og stortingsrepresentant, Bengt Fasteraune.

Her viste de tre Sp-politikerne til at en rekke aktører både lokalt og nasjonalt ber myndighetene om å utsette riving av setrer og bruer på Dovrefjell for å innhente mer kunnskap og fakta om konsekvensene for natur, miljø og næringer i området.

Fakta

Naturrestaurerring og riving på Dovrefjell

Oppryddingsarbeidet og restaureringen av gamle Hjerkinn skytefelt er noregesshistoriens aller største naturrestaureringsprosjekt. Prislappen så langt er på rundt 600 millioner kroner.

I vedtaket om utvida vern av Dovrefjell inngår blant annet riving av bruer og setrer samt sanering av veier og demninger i området av hensyn til villreinen.

Riving av flere setrer på Dovrefjell er planlagt i august i år. Betongbruer og veier skal fjernes i løpet av de neste par årene.

En rekkje med aktører lokalt og nasjonalt har bedd myndigheitene om å utsette rivinga for å innhente mer kunnskap og fakta om konsekvensene for natur, miljø og næringer i området.

Elvestuen viser på sin side til at spørsmålet om hva som skal skje med seterbygningene ved Vesllie ble grundig vurdert i prosessen som ledet frem til vern av det tidligere skytefeltet på Hjerkinn og utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Får ikke bygge gjeterbu

– Prosessen som ledet frem til vernevedtaket var omfattende og inkluderende, og lokale interesser ble bredt involvert. Kunnskapsgrunnlaget i saken var svært godt, både når det gjaldt konsekvenser for reiseliv, landbruk, kulturminner og villrein, sier Elvestuen.

Statsråden slår visere fast at dersom et vernevedtak som er avgjort av kongen i statsråd skal endres, kreves at det foreligger nye og tungtveiende argumenter som taler for endring.

– Etter en ny vurdering mener jeg det kulturminnefaglig ikke er sterke nok grunner til å endre vedtaket om å fjerne bygningene i Vesllie, skriver Elvestuen.

Annonse

Statsråden slår videre fast at det heller ikke er aktuelt å bygge noen ny tilsynsbu i Vesllie. Her viser Elvestuen blant annet til fylkesmannen som legger til grunn at det ikke bør etableres gjeterbu ved Vesllie av hensyn til villreinen – og at det heller ikke er behov for noen tilsynsbu i dette området.

Bruer blir borte: Til tross for sterke ønsker om å bevare bruer på Dovrefjell av hensyn til blant annet nødvendig beitetilsyn og framkommelighet for funksjonshemma, skal blant annet denne betongbrua på Dovrefjell nå rives. Foto: Privat
Bruer blir borte: Til tross for sterke ønsker om å bevare bruer på Dovrefjell av hensyn til blant annet nødvendig beitetilsyn og framkommelighet for funksjonshemma, skal blant annet denne betongbrua på Dovrefjell nå rives. Foto: Privat

Betongbruene skal fjernes

Elvestuen varsler ordførerne om at også betongbruene i området skal fjernes.

- Tidspunkt for når de ulike installasjonene fjernes og tilbakeføres, styres innenfor Forsvarsbyggs restaureringsprosjekt og tidsrammene som gjelder for dette, sier Elvestuen.

Når det gjelder oppsetting av nye bruer, er det en hjemmel i verneforskriften for å kunne tillate dette etter søknad, slik at nødvendig behov kan bli dekket.

Hensynet til villreinen veier tyngre enn kulturminnehensynene i denne saken.

Ola Elvestuen, Klima- og miljøminister (V)

- Som det kommer frem av den kongelige resolusjonen om vern av det tidligere skytefeltet, kan det søkes om midler til finansiering av nødvendige nye bruer fra posten «Tiltak i verneområder». Slik søknad må sendes Miljødirektoratet, sier Elvestuen.

– Svært skuffet

– Jeg er svært skuffet. Her ser vi virkelig konsekvensene av regjeringa sin politikk knyttet til fjellområder og nasjonalparker. Hvordan kan de gå inn for riving av bruer og seterhus når det likevel er stort behov for disse? Dette er samtidig total overkjøring av lokale interesser og meninger. Tilliten til vernemyndighetene blir med dette vedtaket også kraftig svekket, sier Bengt Fasteraune og legger til:

– Denne saken er vi ikke ferdig med. Ingen politiker kan slå seg til ro med at samfunnet sløser med penger og andre ressurser på denne måten, sier Bengt Fasteraune i en kommentar etter at det nye rivingsvedtaket ble kjent.

Neste artikkel

Turister strømmer til seters som aldri før