I mer enn to år har Holte gård i Drangedal blitt gransket.

I fjor høst konkluderte Statsforvalteren i Vestfold og Telemark med at selskaper eid av familien Olsen var i et ulovlig driftsfellesskap. De fant brudd på regelverket for husdyrkonsesjon – samt ulike tilskuddsordninger – og krever nærmere 2 millioner kroner tilbakebetalt for 2017-2020.

Nå ligger saken hos Landbruksdirektoratet som behandler familiens klage.

– Vi deler ikke Statsforvalterens syn om at det er et produksjonsfellesskap. At de også mener at vi bevisst har gitt feil opplysninger, er en drøy påstand som vi sterkt motsetter oss, sier Trude Viola Nordli som er daglig leder for Holte Gård Drangedal AS.

Hun har vært i stillingen siden 2021 og er ikke berørt av vedtaket, men selskapets eier Halvor Olsen ønsker – etter at Nationen tok kontakt tidligere i uka – at Nordli kommenterer både vedtaket og pågående klageprosess.

På egne nettsider beskrives produksjonen, som markedsføres under den sterke merkevaren «Holte Gård» hos blant annet butikkjeden Meny, på denne måten:

«Holte Gård som ligger i Drangedal i Telemark er en familiedrevet gård som produserer kjøtt og egg fra kylling, and og gås. I de senere årene har vi også drevet med kjøttproduksjon av økologisk storfe av typen Dexter».

Les også: Brødrene får nei til konsesjon for tredje gang

Gården er på litt over 1200 mål og ble i 1984 overtatt av ekteparet Bjørg og Halvor Olsen. I tillegg til eget klekkeri, småskalaslakteri og storfeproduksjon, blir det også produsert rundballer med høy for salg. Den overordnede filosofien er at alle dyr skal komme fra egen gård, og driften skal være basert på økologiske prinsipper og god dyrevelferd.

«Holte gård er en ekte familiebedrift, der mor Bjørg holder orden på regnskapet, mens far Halvor og de to sønnene Mats og Magnus står for den daglige driften av selskapet», lyder deres beskrivelse av gården.

To år med kontroll

I 2020 bebudet så Statsforvalteren kontroll. Etter en konklusjon våren 2022, har det oppstått likviditetsproblemer for to av familiens selskaper som har fått fryst utbetalingene av produksjons- og avløsertilskudd i påvente av en avgjørelse.

– De to selskapene har heller ikke fått produksjons- og avløsertilskudd for de to siste årene og holder på å gå over ende. Alle utbetalinger er fryst.

– For Holte Grassfed AS skal det være snakk om rundt 3,5 millioner kroner, mens det er mindre for Holte Øko Egg AS. Likevel må jeg vurdere hva jeg skal anbefale for styret når det gjelder Holte Øko Egg AS, om det selskapet er liv laga. Det er trist at det offentlige er med på å ødelegge landbruket ved at det tar så lang tid å få en avgjørelse, sier Nordli.

Landbruksdirektør Olav Sandlund ønsker ikke å kommentere den pågående klagesaken, men svarer slik på spørsmål om resultatet kan få følger for tilskuddene for 2020 og 2021 som altså holdes tilbake:

«Vi avventer direktoratets konklusjon i saken de har til behandling».

Kontrollen startet med at aksjeselskap (AS) og enkeltpersonforetak (ENK), som alle er knyttet til Halvor og Bjørg Olsen og fire barn, ble undersøkt. Seks av ni selskaper var innenfor landbrukssektoren, og til sammen fem fikk vedtak om å betale tilbake. Mer enn førti personer står på deres lønningslister.

Foretakene er spredd på ti gårds- og bruksnummer, og åtte av dem er fradelt den opprinnelige eiendommen i perioden 2006-2015. Ni av eiendommene ligger innenfor en radius av 1-1,5 kilometer.

Statsforvalteren begrunner sin avgjørelse ved å vise til at lovverket legger opp til å «forhindre en utvikling mot industrialisert produksjon», og at det inntrer en konsesjonsplikt hvis to eller flere virksomheter har felles eierinteresser og produksjonen overstiger grensen for konsesjonsfri drift.

Hvis samarbeidet er så tett at man «har oppnådd, eller hatt muligheten til å oppnå, økonomisk gevinst eller fordel av samarbeidet», heter det Landbruksdirektoratets rundskriv for det aktuelle tidsrommet (2017/16). I dette nevnes seks momenter som skal vurderes, blant annet geografisk nærhet og økonomisk sammenblanding. I tillegg påpekes det at det er «en stor risiko for at det pågår et ulovlig samarbeid» mellom familiemedlemmer.

Les også: Får ikke lån til å tilpasse gårdshuset til datteren i rullestol

I et svar fra Holte gård avvises det «på det sterkeste» at det finnes spekulasjoner i selskapene, men at man har funnet en driftsform som har gjort det mulig «å tørre å investere og vokse».

85 millioner kroner

Statsforvalteren konstaterer at ingen av foretakene alene overstiger konsesjonsgrensene, men at de overstiger antall slaktede kyllinger, slaktede griser og verpehøns hvis man ser produksjonen samlet, også hvis det gjøres over en toårsperiode.

Det påpekes også at det er solgt varer og tjenester mellom de aktuelle selskapene for 85 millioner kroner i perioden, noe Statsforvalteren mener «er så omfattende at det ville fått merkbare økonomiske konsekvenser for selskapene å bryte ut».

Eksterne fakturaer er mottatt av andre enn de som har kjøpt varen eller tjenesten. Det er også gjort «funn som ikke manifesterer seg som transaksjoner», som for eksempel at seks familiemedlemmer fikk utbetalt bonus fra Holte Gård Drangedal AS, også to som ikke var ansatte. Øvrige ansatte fikk ikke utbetalt bonus. I tillegg nevnes at Halvor Olsen mottar en del av overskuddet i ektefellens enkeltpersonforetak (30 prosent), og at det er felles veier som binder sammen bygninger og hus.

Det er ett selskap hvor de fleste er ansatt, og så leier de andre arbeidskraft fra dette. Det gir økt effektivitet, men også en rasjonaliseringsgevinst for de selskapene som slipper arbeidsgiveransvar, påpeker Statsforvalteren.

Det har vært felles innkjøp av drivstoff og IKT-utstyr, flere selskaper behandles under ett ved KSL-revisjon og det er flere som er tilknyttet samme alarmavtale og felles skadedyrbekjempelse. Det har også vært ett lager som flere har kunnet forsyne seg av. Granskerne viser også til at det er viderefakturert beløp som er både inkludert merverdiavgift og ikke, noe som «gir en ulovlig gevinst for Holte gård og et tap for skattemyndighetene»

«En transaksjon med klart urimelig prising er 180.000 kr for å få kjørt gjødsel fra slaktekyllingene til Låven Bårdsmat Bjørg Ingrid Olsen. Denne prisen er en motregning mot storfe som Holte Grassfed AS har kjøpt av Låven Gårdsmat», skriver statsforvalteren.

Samarbeidet understrekes også ved at alle produktene fra gården har felles markedsføring, selv om «Holte gård» er registrert i panteregisteret og eies av Holte Gård Drangedal AS. Merkevaren er så sterk at produktene oppnår mer enn dobbel pris, og for økologisk kylling skal prisen ha vært syv-åtte ganger høyere enn for andre.

Som konklusjon skriver Statsforvalteren:

«Ut fra dette, mener vi at det foreligger mange indikasjoner som taler for at foretakene er i driftsfellesskap. Vi vil særlig vise til at det er tette, familiære bånd, at all produksjon i foretakene skjer på eiendommer som ligger svært nær hverandre. (...) Det er også stor grad av økonomisk sammenblanding i regnskapene».

– Statsforvalterens vedtak er sterkt kritikkverdig, her blandes det sammen mye. Jeg synes vedtakene er svært uryddige, og det oppleves som om de er ute etter å ta oss. For en bedrift er det skadelig å ha dette over seg i så lang tid, sier Trude Viola Nordli som for øvrig også har administrativt ansvar for Drangedal And AS og Holte Øko Egg AS (tidligere et ENK eid av Magnus Olsen).

– Tilbake i tid var det litt sammenblanding av fakturaer, men det er nå ryddet opp i. Det er lagd produsentavtaler som regulerer produksjonssamarbeideidet, noe som tidligere ikke var skriftlig. I tillegg har vi hatt en utfordring ved at Drangedal er et lite sted hvor vi prøver å bruke lokale aktører, og der har det kanskje ikke alltid vært like lett å fakturere riktig selskap, fortsetter hun.

– Avløserlag

I klagen på vedtaket, skriver Holte Gårds advokat at det bygger både på «en ufullstendig/ uriktig forståelse av de faktiske forholdene og en uriktig tolkning av de aktuelle rettsregler». Her avvises det at det er snakk om noe driftsfellesskap, selv om det er «berøringspunkter» mellom selskapene.

Advokat Svein Alling argumenterer for at organiseringen og samarbeidet har vært «løpende diskutert» med tilskuddsmyndighetene, fordi man har vært klar over regelverket og at både kommunen og Statsforvalteren allerede i 2013/14 var kjent med både familiebånd og geografisk plassering.

Han mener Statsforvalteren fremstår som «lite objektiv» og at beskrivelsene er upresise og uriktige: «Flere steder er fremstillingen også spekulativ», oppsummerer advokat Alling. Han avviser også betydningen av felles merkevare fordi dette ikke handler om produksjon, men distribusjon.

Advokaten mener ordningen med felles ansatte hos Holte Gård som så leies ut til de andre selskapene ikke er «annerledes enn måten flere husdyrbønder organiserer seg på ved bruk av avløserlag», og at besparelsene ikke er større enn «sedvanlig i husdyrsektoren».

I sitt svar på denne klagen skriver Statsforvalteren at det i 2013/14 ble understreket at driften ikke ville være problematisk så lenge ett selskap drev med eiendom og ett med slaktekylling, mens kontrollen har vist et langt med omfattende samarbeid enn det som da ble lagt til grunn. Advokatens sammenligning med et avløserlag tilbakevises også:

«Hovedvirksomheten til et avløserlag er å ta ansvar for ansatte knyttet til ferie, fritid og sykdom. Arbeidskraftsamarbeidet på Holte Gård omfatter alt fra spesialiserte lederfunksjoner (innkjøp, HR-arbeid, regnskapsføring m.m.) til folk som forestår daglig husdyrstell, vedlikeholdsarbeider og slakting/ foredling av produktene».

Les også: Gjenskaper lokalost med historisk oppskrift

– Det blir for søkt av Statsforvalteren

Trude Viola Nordli mener Statsforvalteren har en helt gal oppfatning for to av selskapene i forhold til konsesjonsregelverket, og at dette kan bli avklart av Landbruksdirektoratet:

– Vi vil derfor i det minste få luket ut selskapene Holte Grassfed AS og Øko Egg som ikke har noe med dette å gjøre, for sammen med tidsbruken er det det mest frustrerende.

– Holte Øko Egg har bare en samarbeidsavtale om transport av varene, men det er et helt adskilt selskap fra Holte Gård. Statsforvalteren trekker inn at Magnus Olsen drev og var eneeier av Holte Øko Egg samtidig som han var daglig leder i Holte Gård Drangedal AS, men det er ingen lov som fordyr det. Det blir for søkt av Statsforvalteren, synes jeg.

– Holte Grassfed AS er produsent av storfe til Holte Gård Drangedal AS og blir markedsført gjennom de kanalene. Det er klare produsentavtaler avtaler som regulerer dette. De melder inn til slakt, og så leveres dette til oss. Det er en helt normal modell, sier hun.