Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

WWF anker ulvedommen

Oslo tingrett kom fram til at norsk rovdyrforvaltning ikke er lovstridig, men WWF er uenig og anker dommen i ulvesaken.

Ingrid Lomelde og Bård Vegar Solhjell på vei inn i Oslo tingrett i slutten av april, før første runde av ulveretssaken skulle begynne. Foto: Svein Egil Hatlevik
Ingrid Lomelde og Bård Vegar Solhjell på vei inn i Oslo tingrett i slutten av april, før første runde av ulveretssaken skulle begynne. Foto: Svein Egil Hatlevik

Anken ble levert onsdag, ifølge WWF.

– Vi mener at dommen er uriktig. Gjennom rettssaken hadde vi håpet i det minste å få klarhet i noen av de grunnleggende premissene for norsk ulveforvaltning: Hva slags nasjonale og internasjonale forpliktelser har Norge til å ta vare på fredede rovdyr i naturen vår? Hva betyr det egentlig at ulvebestanden skal være levedyktig i hele sitt utbredelsesområde? Hva slags krav stiller lovverket til begrunnelse av vedtak om å skyte dyr som er fredet? sier Ingrid Lomelde, organisasjonens miljøpolitiske leder i en pressemelding.

Hun mener at ingen av disse spørsmålene er tilstrekkelig besvart av tingretten.

– Tvert imot: Dommen er svakt begrunnet, og lar argumentene til WWF stå igjen uten drøftelse. Det kan vi ikke akseptere. Over hele verden ser vi nå et historisk tap av dyr. Verdens dyreliv er redusert med 60 prosent bare de siste 40 årene, og naturtapet skjer i like stort omfang her i Norge, sier Lomelde.

Oslo tingrett slår i dommen av 18. mai i år fast at vedtakene om lisensjakt som Klima- og miljødepartementet gjorde i desember, oppfyller vilkårene i naturmangfoldloven. Domstolen avviser påstanden fra WWF, som mente departementet brøt både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen om truede arter.

Annonse

WWF ble også dømt til å betale sakskostnader både til departementet og partshjelperne Utmarkskommunenes sammenslutning, Norges Bondelag, Norskog og Norges Skogeierforbund. Til sammen er det snakk om 454.430 kroner.

Arne Rørå, administrerende direktør i Norskog reagerer kraftig på at WWF anker dommen, som han har oppfattet som «veldig tydelig».

Tre vedtak om lisensfelling av ulv i vinter ble brakt til retten under saken som gikk i Oslo tingrett i slutten av april. Spørsmålet som retten skulle ta stilling til, var om disse vedtakene var lovligheten av jakta sett i lys av utsiktene for artens langsiktige overlevelse i Norge. Det kom altså tingretten til at lisensjakt-vedtakene var.

– Lisensfellingene i vinter fikk ikke ulvenivået ned på bestandsmålet, og vi ser at det er flere ulver nå enn hva Stortinget har bestemt. En slik rettssak er en unødvendig bruk av samfunnets ressurser, og vi setter ikke pris på den amerikaniseringen av politikken knyttet til rovdyra som en slik rettssak medfører, sier Rørå til Nationen.

Han mener rettssaken påfører næringsutøvere og andre interessenter i utmarka unødvendige belastninger og utgifter.

– Ulveforvaltningen er styrt av Stortingets rovviltforlik. Verken vi i Norskog eller WWF er fornøyd med rovviltforliket, og det er det vel egentlig ingen som er, men det er i hvert fall et kompromiss som legger føringer for hvordan vi kan få ting til å fungere.

Neste artikkel

Svenske myndigheter vil felle tre ulveflokker nær grensen