Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skal forske på metoder for å restaurere truede naturtyper

Nibio skal finne nye løsninger for å restaurere naturtyper under press.

Restaurering av naturtyper krever blant annet beiting som oppfølging for at økosystemet skal holde seg stabilt. Foto: Lars Bilit Hagen
Restaurering av naturtyper krever blant annet beiting som oppfølging for at økosystemet skal holde seg stabilt. Foto: Lars Bilit Hagen

Flere semi-naturlige naturtyper er over store deler av Europa truet, melder Nibio.

At stadig flere av de mest artsrike naturtypene forsvinner fra kulturlandskapet, er ifølge dem en trussel for både biologisk mangfold og viktige økosystemtjenester. Perioden 2021–2030 er derfor erklært som tiåret for naturrestaurering av FN.

– Semi-naturlige naturtyper har blitt formet gjennom ekstensiv skjøtsel som slått, beiting og lyngbrenning. Disse arealene forsvinner raskt, og naturtypene blir ansett som truet både i Norge og i resten av Europa, forteller kulturlandskapsforsker ved Nibio, Line Johansen på egne nettsider.

Skal gjenopprette artsmangfoldet

Hun leder prosjektet Restore, som er et flerårig samarbeidsprosjekt.

Intensivering av landbruket, invaderende arter, brakklegging eller omprioritering til urban utbygging eller fornybar energi truer disse naturtypene. Ifølge Johansen er det ikke lenger nok å ta vare på de arealene som er igjen, nå må ødeleggelsene reverseres.

– Restaurering av naturtypene innebærer rett og slett å gjenopprette det opprinnelige artsmangfoldet og økosystemet som har blitt endret gjennom alternativ bruk, sier Johansen.

Tre naturtyper pekt ut

Forskerne mener det er fullt mulig å hente tilbake en naturtype etter at skaden er skjedd. I prosjektet er det semi-naturlig eng, semi-naturlig myr og kystlynghei de skal se nærmere på.

– For hvert enkelt område vil vi skreddersy restaurerende tiltak for å hente den ønskede naturtypen tilbake. I noen tilfeller kan det være snakk om å gjøre en vindmøllepark om til ei kystlynghei. Det vil være en omfattende restaurering, og det kan være aktuelt å endre på jordsmonnet og så inn ulike frøtyper. Andre steder er det snakk om gjengroing, og et aktuelt tiltak vil være å fjerne skog, forklarer Johansen.

– Vår hypotese er at potensialet for restaurering av semi-naturlig natur er stort. Selv i områder som har blitt sterkt degradert, kan vi få tilbake det opprinnelige økosystemet. Men det avhenger av at restaureringen følges opp med tradisjonell skjøtsel som beiting, slått og brenning, legger hun til.

Neste artikkel

Insekt øydelegg bønner og erter