Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rovviltnemnder gir grønt lys til å skyte flere ulver

Rovviltnemndene i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold har fattet et vedtak om at lisensjaktkvoten skal utvides med fire ulver utenfor ulvesonen.

Ulv. Foto: Statens naturoppsyn

Rovviltnemndene i Hedmark og Akershus, Oslo og Østfold behandlet spørsmålet om utvidet jaktkvote utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus under et møte i Hamar tirsdag. Vedtaket er gjort med sju stemmer mot én.

Vedtaket skjer etter at lisensjaktkvoten på 12 dyr utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus er fylt, snaut tre måneder før jaktperioden var over. Åtte dyr er skutt under lisensjakta, mens fire andre ulver som er skutt på skadefelling eller har dødd på annen måte, er trukket fra kvoten.

«Det at kvoten for lisensfelling utenfor sonen ble så raskt oppfylt er en ny situasjon, og vi får ikke mulighet til å fange opp utvandring fra Sverige eller fra norsk ulvesone i løpet av vinteren», heter det i vedtaket.

Uro for streifulv

Her vises det også til at flokkene i Mangen og Hobøl, som ligger innenfor ulvesonen, ble skjermet for jakt av departementet, noe som var i strid med et vedtak i rovviltnemndene fra i sommer. Flertallet mener at det at Mangen- og Hobølulvene får leve, øker trykket innenfor ulvesonen og er en ny opplysning som får relevans for spørsmålet om tilleggskvote utenfor sonen.

«Det er i tillegg bekreftet at det er nyetableringer av ulvepar inne i ulvesonen registrert i vinter. Begge deler påvirker at det er stor sannsynlighet for at ulver vil bevege seg ut av eksisterende ulvesone», heter det i vedtaket.

I sin tilråding før møtet har Fylkesmannen i Innlandet argumentert for å utvide kvoten med fire ulver med at det er stor sannsynlighet for at streifulv vil vandre inn i områdene utenfor ulvesonen og at det vil føre til risiko for at det blir skader på beitedyr.

De områdene av Akershus som er utenfor ulvesonen, ligger nordvest i fylket, mens det i Hedmark enkelt forklart er snakk om områder vest for Glomma og i de nordligste delene av fylket.

Uenig om hvem som bestemmer

Ifølge Øyvind Solum (MDG), leder i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, ble endelig vedtak ble litt annerledes enn innstillingen fra Fylkesmannen.

Flertallet i nemndene ønsket å gjøre et konkret vedtak om økt lisensjaktkvote, men vedtaket ble altså at nemndene ber Klima- og miljødepartementet om å fastsette en tilleggskvote, ifølge Solum. Han var den ene personen som stemte imot at jaktkvoten skulle utvides.

Annonse

Leder i Rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård (Sp), viser for sin del til rovviltforskriften som sier at nemndene kan «endre vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplysninger tilsier det».

– Vi mener det er en ny situasjon og nye opplysninger, sier Nergård med henvisning til at jaktkvoten er fylt tidligere enn hva som er vanlig – og at det ikke ble jakt på Hobøl- og Mangenflokkene innenfor ulvesonen.

– Skadepotensialet fra streifulver øker utover våren, og det er et argument for utvidet kvote. I tillegg er det slik at departementet fattet vedtak 17. desember om å ikke ta ut ulvene i Mangen og Hobøl. Vi vedtok kvotene innenfor og utenfor ulvesonen samtidig, i sommer, og nå er et premiss for helheten borte. Kvoten vi satte utenfor sonen henger sammen med antallet vi mente burde tas ut innenfor ulvesonen, sier Nergård.

Nationen har spurt departementet om deres vurdering av spørsmålet om hvorvidt nemndene faktisk har myndighet til å utvide kvotene, og venter enn så lenge på svaret.

Mener skadefelling er bedre

Solum ser hele saken på en ganske annen måte enn Nergård:

– Jeg mener at vi ikke bør utvide kvoten for lisensjakt, siden vi heller ikke vet resultatet av vinterens bestandstelling, sa han til Nationen like før møtet.

Han argumenterer med at antallet ulv i Norge og Sverige samlet sett er blitt lavere de siste årene. I Sverige er bestanden sunket, mens antallet ulv som er dokumentert i Norge har økt. I Sverige er det ikke satt i gang noen lisensjakt på ulv i vinter, nettopp med begrunnelse at bestanden hadde krympet.

Solum mener for sin del at det finnes andre virkemidler enn økt lisensjaktkvote som kan brukes for å unngå skader på beitedyr, og mener det blir riktigere å overlate vurderingene om hvorvidt det skal skytes ulv til fylkesmenn eller Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn.

– De har muligheten til å vurdere om det er riktig å gripe inn før beitesesongen, og det er innenfor deres fullmakter å sette i verk eventuell skadefelling, mener han.

Utenfor ulvesonen har Miljødirektoratet fullmakt til å iverksette skadefelling på ulv mellom 15. februar og 30. april. Etter dette er det Fylkesmannen som overtar beslutningsmyndigheten.

Organisasjoner som Naturvernforbundet og Rovviltets Røst opplyser overfor Nationen at de vil påklage avgjørelsen.

– Det er allerede skutt altfor mange ulver i år og kunnskapsgrunnlaget tilsier full stans, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Neste artikkel

Bjørn skutt i Stor-Elvdal