Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rapport: God økologisk tilstand i norske fjell

Forskere har vurdert den økologiske tilstanden i fjellet i Norge. Tilstanden er vurdert å være innenfor det forskerne karakteriserer som god tilstand.

Bestandsregulering av arter, klimaendringer og arealbruk/inngrep er de viktigste påvirkningsfaktorene på fjelløkosystemet, ifølge en ny rapport. Foto: Erik Framstad/NINA
Bestandsregulering av arter, klimaendringer og arealbruk/inngrep er de viktigste påvirkningsfaktorene på fjelløkosystemet, ifølge en ny rapport. Foto: Erik Framstad/NINA

I 2016 startet Klima- og miljødepartementet utviklingen av et system for å vurdere tilstanden til norske økosystemer på land og i havet.

Nå har forskere fra NINA, NMBU, NTNU og UiB gjennomført den første nasjonale vurderingen av økologisk tilstand for fjell. De har beregnet at tilstanden er god.

– Vi havner så vidt over grenseverdien for god økologisk tilstand, sier seniorforsker i NINA, Erik Framstad, i en pressemelding.

Konklusjonen er usikker

Vurderingen er basert på 19 indikatorer som sier noe om struktur, funksjoner og produktivitet i fjelløkosystemet.

Eksempler på noen av disse indikatorene er rein, smågnagere og areal av isbreer. Verdiene for de 19 indikatorene har en skala mellom 0 og 1, hvor 1 er lite menneskepåvirket og 0 tilsvarer svært forringet økologisk tilstand.

Ut fra verdiene for de 19 indikatorene beregnet forskerne den økologiske tilstanden i fjellet til å være 0,64. Grenseverdien for hva som regnes som god økologisk tilstand er satt til 0,6.

Annonse

– Konklusjonen om god økologisk tilstand i norske fjell er usikker, dels fordi tilstandsverdien ligger så nær grenseverdien. Vi burde dessuten hatt et mer balansert sett med indikatorer, siden vi mangler dekning av viktige deler av økosystemet som ulike plantegrupper, insekter og jordlevende arter. I tillegg er det sannsynlig at den framtidige utviklingen for viktige påvirkninger som klimaendringer og infrastrukturutbygging vil påvirke den økologiske tilstanden i fjellet negativt, påpeker Framstad ifølge pressemeldingen.

Fjellrev, smågnagere og jerv trekker tilstanden ned

Det er særlig tre indikatorer som trekker tilstandsverdien ned: fjellrev, smågnagere og jerv. Men også verdier for vegetasjonens varmekrav og lirype ligger under grenseverdiene for god økologisk tilstand.

– Den økologiske tilstanden for fjellet er en målestokk på hvor godt vi vil lykkes med å løse framtidas miljøutfordringer knyttet til nedbygging av arealer og klimaendringer. Fortsetter dagens utvikling, vil nok tilstanden om få tiår være forringet, mener Framstad i pressemeldingen.

Målene er ikke satt

Direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, påpåker at det er politikerne som beslutter hvordan hensyn som næringsvirksomhet, naturmangfold, friluftsliv og utbygging til ulike formål, skal veies mot hverandre.

– Vår og forskernes oppgave i denne omgang er å fremskaffe kunnskap om den økologiske tilstand i ulike økosystemer. Det er ikke satt noe politisk tallfestet mål for hvordan tilstanden i fjell skal være, sier Hambro i en pressemelding.

Neste artikkel

Bønder betaler millionbeløp – men forskningsanlegget er ikke i drift