Prisen på landbrukseigedom dobla på ti år

Prisveksten på landbrukseigedom er langt større enn på bustader, viser nye tal. Meklarar ventar vidare vekst. Bondelaget fryktar bønder tapar kampen om jord og skog.

Møre og Romsdal er eit av fylka som har hatt størst prisvekst på landbrukseigedommar dei siste ti åra. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Møre og Romsdal er eit av fylka som har hatt størst prisvekst på landbrukseigedommar dei siste ti åra. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Eigedomsreglar

Omsetninga av landbrukseigedom er regulert av konsesjonsloven og jordlova. Målet er eit «effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer» og sikre eigarforhold som «er mest gagnlige for samfunnet».

Regjeringa har fått fleirtal til å heve arealgrensa for konsesjon, buplikt og odel frå 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar og oppheve priskontrollen på reine skogeigedommar.

Innslagspunktet for pris- kontrollen blei heva til 3,5 millionar kroner frå februar 2016.

Med 35 mål som grense vil seks av ti landbrukseigedommar ha fritak frå buplikt og odel.

I tiårsperioden er det gjort ei rekke endringar i reglane som gjer at fleire landbrukseigedommar kan seljast fritt utan priskontroll eller buplikt. Innslagspunktet for priskontroll blei blant anna dobla til 1,5 millionar kroner i 2010 for så å bli heva til 2,5 millionar i 2012 og til 3,5 millionar kroner i februar 2016. Grensa for konsesjonsplikt blei heva frå 20 mål til 25 mål fulldyrka eller overflatedyrka jord i 2009.

Spår vidare prisvekst

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Bondelaget ber politikarane revurdere myrforbod