Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Olje- og energidepartementet har fått over 700 svar i høring om vindkraft

Til og med 17. september har Olje- og energidepartementet (OED) fått 760 svar til høringen om den nasjonale rammen for vindkraft i Norge.

Det er mulig å sende inn høringssvar helt fram til 1. oktober, og departementet venter å få inn flere inn mot den datoen. Foto: Siri Juell Rasmussen
Det er mulig å sende inn høringssvar helt fram til 1. oktober, og departementet venter å få inn flere inn mot den datoen. Foto: Siri Juell Rasmussen

– Så langt har vi mottatt 760 høringssvar, men vi regner med flere fram til høringsfristen 1. oktober, og det er ingen tvil om at vindkraft er en sak som engasjerer mange.

Det sier statssekretær Rikard Gaarder Knutsen (Frp) om NVEs forslag om en nasjonal ramme for vindkraft på land, som for tiden er ute på høring.

Av de 760 høringsvarene viser regjeringens oversikt at det i stor grad er privatpersoner som har valgt å sende inn sitt syn på saken. Det er også kommuner, fylkeskommuner, interesseorganisasjoner, grunneierforeninger og hyttevel som har sendt inn høringssvar.

Det er mulig å sende inn høringssvar helt fram til 1. oktober, og departementet venter å få inn flere inn mot den datoen.

Statssekretær i Olje- og energidepartementet Rikard Gaarder Knutsen (Frp). Foto: Torbjørn Tandberg
Statssekretær i Olje- og energidepartementet Rikard Gaarder Knutsen (Frp). Foto: Torbjørn Tandberg

– Ikke overraskende

Statssekretær Gaarder Knutsen sier det ikke er overraskende at det er et stort engasjement rundt vindmølleutbygging.

– Vindkraft er relativt nytt i Norge, og vi er nå inne i en periode der det bygges mye vindkraft i Norge. Vindkraft har som alle andre arealinngrep virkninger for naturen. Det er derfor ikke overraskende med stort engasjement og en offentlig debatt, sier han.

NVE har gjennom en nasjonal ramme for vindkraft pekt på 13 ulike områder i landet som kan være best egnet til utbygging av vindkraft. Det er dette forslaget som nå er på høring.

En gjennomgang av noen av høringssvarene viser at det er flere som verken ønsker en nasjonal ramme, slik NVE har utarbeidet, og mange er tydelig på at de ikke ønsker vindkraft i sine områder. Deriblant skriver mange kommuner, slik som Audnedal kommune i Agder følgende:

– Audnedal kommunestyre erkjenner at vi og fremtidige generasjoner har behov for elektrisitet, men mener at landbasert vindkraft har for mange negative konsekvenser, skriver kommunen. De peker blant annet på andre energikilder som sol, vannkraft og hydrogen, samt vindkraft til havs.

Behovet for fornybar energi bør ikke komme dekkes landbasert vindkraft, mener flere av de som har levert høringssvar. Foto: Siri Juell Rasmussen
Behovet for fornybar energi bør ikke komme dekkes landbasert vindkraft, mener flere av de som har levert høringssvar. Foto: Siri Juell Rasmussen
Annonse

Vil heller ha vindmøller i havet

I Eigersund kommune hvor det allerede er utbygget en vindkraftpark, skriver kommunen at de på ingen møte ønsker flere vindmøller.

– Av hensyn til kulturlandskap, naturmangfold, friluftslivet, beboelse og turisme åpnes det ikke for en utvidelse av eksisterende vindmølleparker eller etablering av nye, skriver kommunen i sitt høringssvar.

Finnmark fylkeskommune har også avgitt et høringssvar, hvor de mener NVEs forslag bør droppes.

– Finnmark fylkesting mener at det må åpnes flere områder for vindproduksjon til havs, slik at Norge kan bli en stor produsent av flytende havvind med konkurransedyktige aktører i hele verdikjeden, skriver de.

Flere interesseorganisasjoner og foreninger har gitt høringssvar til Olje- og energidepartementet. Turistforeninga i Kristiansund og Nordmøre mener NVEs forslag til en nasjonal ramme, ikke vil gi redusert konfliktnivå.

– Vi ser at flere av områdene som er utpekt er områder hvor man finner lite menneskelig påvirkning fra før, sammenhengende naturområder og områder med høy verdi for friluftslivet. Å ta med disse verdifulle områdene i rammen vil ikke gi den effekten som rammen er ment å oppnå, nemlig redusert konfliktnivå, men heller ha motsatt effekt, står det i høringssvaret.

Norske Reindriftsamers Landsforbund mener vindkraftutbygging vil legge ytterligere press på viktige områder for reindriftssamene.

– NRL viser til at reindriften allerede er hardt belastet med inngrep. Når vindkraftverk kommer på toppen av alle andre inngrep i et reinbeitedistrikt, fører dette naturlig nok til at beitelandet blir enda mindre enn før, skriver forbundet.

Mange nei-kommuner

NRK skrev tirsdag at motstanden mot vindkraft på land øker, både i kommuner og blant folket. Av 101 norske kommuner som har områder velegnet for vindkraft på land, sier 78 nei til utbygging, mens bare fem sier ja. Det viser en oversikt fra Klassekampen.

En undersøkelse omtalt av NRK viser at 40 prosent av befolkningen er positive til vindkraft. 36 prosent er negative.

– Det speiler godt den debatten som har vært. Det er ulike og til dels sterke meninger, slik det alltid er når det blir gjort naturinngrep, sa olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg til NRK.

Neste artikkel

NVE sier nei til å utsette vindkraftfrister