Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nye skogområder vernes, men fortsatt langt igjen til målet

Regjeringen verner 36 nye skogområder for å sikre naturmangfold og leveområder for truede arter, men målet om 10 prosent skogvern er fortsatt i det fjerne.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen kan fortelle at 36 nye områder legges til listen over vernede skogområder. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– En stor del av det truede naturmangfoldet finnes i skog. Derfor er skogvern et nødvendig og effektivt tiltak for å sikre norsk naturmangfold. Jeg er glad for at vi nå får på plass disse viktige verneområdene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Til sammen 36 skogområder i ni fylker omfattes av det nye skogvernet. Ti av områdene ligger i Telemark, sju i Sør-Trøndelag og seks i Aust-Agder. I tillegg ligger ett av skogområdene i både Telemark og Aust-Agder.

Blant områdene som vernes i denne omgang, er rike edelløvskoger, såkalt grovvoksen eikeskog og gammel furuskog i agderfylkene og Telemark, i tillegg til verdifull, gammel løv- og barskog på Vestlandet.

Dessuten utvides verneområdet i det Statskog-eide Mølmannsdalen naturreservat i Røros kommune.

Langt unna målet

Stortinget vedtok i 2016 et mål om å verne 10 prosent av landets skogareal, men fortsatt er man milevis unna denne målsettingen. Bare 3,1 prosent av den produktive skogen og drøyt 4 prosent av det samlede skogarealet er til nå blitt vernet. Når målet blir nådd, er helt uvisst.

– Da Stortinget vedtok målet om 10 prosent skogvern ble det understreket at dette er et langsiktig mål, understreker Helgesen overfor NTB.

Statsråden påpeker at tempoet i skogvernet er økt betydelig de siste årene, og viser til at Høyre og Frp i i samarbeid med støttepartiene Venstre og KrF har bevilget nesten 1,5 milliarder kroner til skogvern de siste fire årene. I den ferske budsjettavtalen økes bevilgningen fra 442 millioner kroner i år til 467 millioner neste år.

Annonse

– Dette er et arbeid med høy prioritet hos oss. Vi har tett og god dialog med norske skogeiere, og vi jobber målrettet med å etablere nye frivillige verneområder i tiden fremover, sier Helgesen.

Mål om naturmangfold

Arbeidet med frivillig vern av privateid skog startet i 2003. Så sent som i juni ble 19 skogområder i ti fylker vernet, ti av områdene i Hedmark. I denne runden vernes et område på totalt 74 kvadratkilometer, der 80 prosent er produktiv skog. De siste 14 årene er 390 skogområder blitt vernet.

I tillegg til målet om at en tidel av skogen skal vernes, sørger nasjonale mål for naturmangfold for at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner. Målet er at ingen arter og naturtyper skal bli utryddet, og at utviklingen for truede og nesten truede arter og naturtyper bedres.

– Alle 36 områdene som nå vernes, bidrar på ulike måter til å oppfylle disse to målene. Områdene er svært varierte og inneholder en rekke ulike skogtyper som bidrar til et representativt vern og til at norske naturtyper ikke skal utryddes. I områdene lever det i tillegg et stort antall truede og nær truede arter, slik at vernet også bidrar til målet om at ingen arter skal utryddes, framholder Helgesen.

Takker skogeierne

Helgesen fastslår at interessen for skogvern er stor, og mange nye områder ventes å bli føyd til listen de kommende årene.

– Jeg vil takke de mange skogeierne som tilbyr frivillig vern. Det gode samarbeidet mellom miljømyndighetene og skogeierne har gitt økt skogvern, respekt for privat eiendomsrett og mindre konflikter, sier Helgesen.

Neste artikkel

En bølge av lokalt norsk øl til Berlin