Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Miljødirektoratet foreslår nye jakt- og fangsttider

Miljødirektoratet foreslår å oppheve jakt på ærfugl, heilo og svartand grunnet bestandsnedgang. Jakt fram til jul for hjort og elg videreføres.

Rypejakt er en av de mest populære jaktformene. Miljødirektoratet foreslår ikke endringer for de sentrale jakttidene for rype. Foto: Wenche Offerdal
Rypejakt er en av de mest populære jaktformene. Miljødirektoratet foreslår ikke endringer for de sentrale jakttidene for rype. Foto: Wenche Offerdal

– Jakt er i all hovedsak ingen trussel for naturmangfoldet i Norge i dag. Vi ser likevel at vi bør begrense eller stanse jakten på noen arter på grunn av bestandsnedgang, særlig gjelder dette enkelte fuglearter, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, i en pressemelding.

I Norge er ordinær jakt kun tillatt på de artene Miljødirektoratet åpner for jakt på i forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun. Gjeldende jakt- og fangsttider gjelder fram til april i 2022. Miljødirektoratet har nå sendt forslag til forskrift for perioden 1. april 2022 til og med 31. april 2028 på høring.

Foreslår å stanse jakt på ærfugl

Miljødirektoratet foreslår å oppheve jakta på svartand, heilo, gråtrost og rødvingetrost på grunn av de er inne blant de truede artene i Artsdatabankens foreløpige vurderinger for Rødlista 2021. De foreslår også innskrenkinger i jakta på storskarv, en art som også er foreslått som nært truet på Rødlista.

Ærfugl er en annen fugleart som har tilbakegang i Europa, og Miljødirektoratet foreslår å oppheve jakt på den. Alternativet til Miljødirektoratet sin anbefaling om å oppheve jakt, er å videreføre dagens jakttid for ærfugl, men med en kvote som begrenser uttaket. Kvoten vil fastsettes gjennom et internasjonalt forvaltningsprogram for høsting av ærfugl som er under utarbeidelse.

Miljødirektoratet foreslår også å oppheve muligheten til å sanke egg fra ærfugl på grunn av bestandsnedgangen.

Ifølge direktoratet er også måkebestanden i tilbakegang. I dag er det ingen jakt på måkearter, men det er lov å høste egg fra gråmåke, sildemåke og svartbak. Nå foreslår Miljødirektoratet noen justeringer som kan bidra til en bærekraftig gjennomføring av aktiviteten. Blant annet at det kun er tillatt å høste ett egg fra hvert reir årlig.

– Det er tradisjon for eggsanking fra måker, spesielt nord i landet. For å ivareta denne tradisjonen, ønsker Miljødirektoratet å videreføre muligheten til eggsanking, samtidig som vi sikrer at det foregår bærekraftig, sier Hambro.

Annonse

Ønsker å behold lange jakttider på hjortevilt

For elg og hjort ble jakttiden utvidet ved forrige revisjon av jakttidene, og varer i dag fram til 23. desember. Miljødirektoratet opplyser at tilbakemeldinger tilsier at dette har fungert godt, og de derfor foreslår at jakttiden på hjortevilt videreføres uten endringer.

Jakt på elg og hjort reguleres i stor grad gjennom kommunenes fastsettelse av minsteareal, og jaktrettshavernes bestandsplanlegging og jaktutøvelse, skriver Miljødirektoratet i pressemeldingen.

Basert på overvåkingsdata ser ikke Miljødirektoratet behov for å justere de sentrale jakttidene for rypene.

– Lokale reguleringer av jakta ser ut til å ha fungert godt i den femårs perioden rypene har vært rødlistet. Her må vi gi honnør til rettighetshavere og andre som har tilpasset jakta til den lokale bestandssituasjonen, forteller Hambro ifølge pressemeldingen.

Hva med rypa?

Miljødirektoratet foreslår noen justeringer knyttet til snarefangst av rype. Endringene innebærer i praksis at muligheten til snarefangst utvides for kommuner hvor det i dag er tillatt med snarefangst, og som er slått sammen med én eller flere andre kommuner.

Til slutt foreslår Miljødirektoratet en harmonisering av jakttider for kråkefugler, pelsvilt og fremmede fugler. Konkret betyr det samme jakttid for alle kråkefugler i hele landet, noe som innebærer justert jakttid for ravn og kråke.

Tilsvarende foreslår direktoratet at røyskatt får samme jakttid som mår, samt at kanadagås og fasan får samme jakttid som andre fremmede fuglearter. Dette skal ifølge Miljødirektoratet bidra til en forenkling av regelverket for jegerne.

Neste artikkel

Så mange myrer ble satt i stand i fjor