Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klimasatsing samler norske kommuner

Regjeringa øker Klimasats-potten med 53 millioner kroner. Tre av fire kommuner er i 2019 med på søknader med andre kommuner for å få ned utslippet av klimagasser.

Mer miljøvennlig transport er tema for mange av søknadene til  Klimasats i 2019. Her fra turistbygda Geiranger i Stranda kommune som satser stadig mer på ulike elkjøretøy både for turister og fastboende. Foto: Grøn Fjord 2020
Mer miljøvennlig transport er tema for mange av søknadene til Klimasats i 2019. Her fra turistbygda Geiranger i Stranda kommune som satser stadig mer på ulike elkjøretøy både for turister og fastboende. Foto: Grøn Fjord 2020

– Stadig flere kommuner velger å samarbeide gjennom støtteordningen Klimasats. Gjennom Klimasats deles det ut midler til ulike miljøtiltak som skal bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet, sier seksjonsleder Herdis Laupsa i seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak i Miljødirektoratet til Nationen.

Gjennom statsbudsjettet for 2019 har Regjeringa satt av 200 millioner kroner til Klimasats-ordningen. Tilsvarende pott for Klimasats-ordningen i 2018 var på 147 millioner kroner – som betyr at beløpet til Klimasats har økt med 27 prosent i forhold til i fjor. Klimasatsordningen administreres av Miljødirektoratet.

For en del typer tiltak, som støtte til nettverk, kommer svar på søknadene tidligere.

Kirvil Stoltenberg, sjefingeniør Miljødirektoratet

Transport, planlegging og nettverk

– Søkertallene for 2019 viser at det er rekordinteresse rundt om i kommuner over hele landet for å reduserte klimagassutslippene og omstille seg til lavutslippssamfunnet. For 2019 har vi fått inn til sammen 574 søknader om støtte til ulike klimatiltak rundt om i kommunene, sier Laupsa.

Hun opplyser videre at søknadsbunken for 2019 har økt med hele 64 prosent sammenlignet med 2018.

Klimasats-søknadene som har kommet inn i 2019 fordeler seg slik på følgende tiltakstyper: 71 søknader går på klimavennlig areal- og transportplanlegging. 212 søknader omfatter gjennomføring av ulike klimatiltak innen transport. 127 søknader går på andre sektorer og 136 søknader omfatter ulike forprosjekter.

Anne Rudsengen jobber i Statens naturoppsyn i Luster kommune og prøver å erstatte snøskuter med ski og truger i arbeidet der det er mulig. Sykkel tar hun også gjerne i bruk der det passer som transportmiddel framfor bil. Foto: Miljødirektoratet
Anne Rudsengen jobber i Statens naturoppsyn i Luster kommune og prøver å erstatte snøskuter med ski og truger i arbeidet der det er mulig. Sykkel tar hun også gjerne i bruk der det passer som transportmiddel framfor bil. Foto: Miljødirektoratet

300 kommuner i klimanettverk

– 28 søknader går på støtte til ulike klimanettverk, som involverer rundt 300 kommuner. Dermed søker rundt 75 prosent av kommunene om klimasamarbeid i år, sier Laupsa.

Støtteordning for klimatiltak i kommunene ble opprettet i 2016. Støtten skal være utløsende for at tiltakene gjennomføres, og kommunen må ha en egeninnsats. Kommuner, fylkeskommuner og enkelte kommunale foretak kan søke om tilskudd, sammen eller hver for seg.

– Fra søknadsbunken for 2019 kan vi se at hele tre av fire kommuner er med på søknader om å delta i klimanettverk med andre kommuner. Det betyr at svært mange kommuner ønsker å samarbeide på tvers av kommunegrensene for å øke kompetansen og lette gjennomføringen av klimatiltak, sier Laupsa.

Annonse

For en del typer tiltak, som støtte til nettverk, kommer svar på søknadene tidligere.

Herdis Laupsa, seksjonsleder Miljødirektoratet

– Gir gode klimaresultat

En evaluering av Klimasats-ordningen, basert på første og andre års tildeling, viser at Klimasats bidrar til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet.

– Evalueringen, som er gjennomført av Menon Economics, viser blant annet at måloppnåelsen i prosjektene er høy, med over 90 prosent gjennomføring. Ordningen utløser klimaprosjekter som ikke ellers ikke ville blitt realisert. De fleste kommuner mener at ordningen i tillegg har utløst andre klimarelevante tiltak, kompetanseheving og spredning av erfaring, sier Laupsa.

Miljødirektoratet fikk i 2018 355 Klimasats-søknader fra 150 kommuner og fylkeskommuner. Totalt søkte de om støtte på 318 millioner kroner til ulike klimatiltak.

– Tilsvarende tall for 2019 er søknad om 577 millioner kroner til 574 ulike klimaprosjekt.

Mindre matsvinn og flere elbiler

I 2018 fikk 125 kommuner midler til ulike klimatiltak fra fjorårets Klimasats-pott på til sammen 147 millioner kroner.

Mindre matsvinn på sykehjem og skoler, og elektriske varebiler og drosjer var noen av prosjektene som fikk støtte i 2018. Flere kommuner fikk også midler til å gjøre det enklere å bytte mellom kollektivtransport og annen miljøvennlig transport, som sykkel og elbil.

Sjefingeniør Kirvil Stoltenberg i seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak i Miljødirektoratet opplyser til Nationen at Miljødirektoratet behandler årets søknader puljevis fram mot sommeren.

– For en del typer tiltak, for eksempel støtte til nettverk, kommer svar på søknadene tidligere. Vi forventer å gå ut med en samlet oversikt over hvem som har fått støtte til hvilke prosjekter i løpet av juni 2019, sier Stoltenberg.

Over 300 kommuner søker om støtte til klimasamarbeid i 2019 gjennom støtteordningen Klimasats. Målet er å utvikle miljøtiltak som skal bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet. Foto: Miljødirektoratet
Over 300 kommuner søker om støtte til klimasamarbeid i 2019 gjennom støtteordningen Klimasats. Målet er å utvikle miljøtiltak som skal bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet. Foto: Miljødirektoratet

Neste artikkel

50 år siden Mardøla-aksjonen