Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kjøparen ber om å få sleppe buplikt på Staur gård

Oslo-advokat Ola Haugen kjøpte garden i Stange av Landbruksdepartementet for 61 millionar i desember. No vil han drive den, men ikkje bu der sjølv.

Staur gard i Stange. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling
Staur gard i Stange. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling

Haugen vil at garden skal «forbli eit kraftsenter for innovasjon og forsøksverksemd i jordbruket». Han vil også «vidareføre og vidareutvikle» dagens gardsdrift, med både gjestegard, fagleg forsøksverksemd og utleigeverksemd.

Men, å forplikte seg til å bu på Staur gård vil ikkje Haugen. Han ber kommunen fråvike kravet om at han sjølv buset seg på garden han kjøpte av Landbruksdepartementet, skriv E24.

Dette går fram av konsesjonssøknaden for garden, som advokaten har sendt til Stange kommune.

– Eg er innforstått med at buplikt normalt blir stilt som vilkår for konsesjon ved kjøp av landbrukseigedom, seier Haugen, som er partnar i Wikborg Rein i Oslo.

Likevel gjev han fleire argument for å få sleppe kravet om å måtte bu på garden attmed Mjøsa.

I tillegg avviser han at den omstridde kjøpsprisen er for høg, og viser fram konkrete planar for å drive garden.

Ikkje ein vanleg eigedom

Advokat Haugen skriv i søknaden at Staur er langt ifrå nokon vanleg landbrukseigedom, og at ei buplikt vil vera lite hensiktsmessig. Difor har han kryssa av for «nei» på spørsmål om han vil plikte seg til å bu på eigedomen innan eitt år, og så bli buande i minst fem år. Dette er det vanlege kravet for buplikt.

Han viser også til at det finst ein einebustad i ein utkant av eigedomen, men at denne er i dårleg forfatning. Dei resterande husa på garden brukast til utleige, argumenterer han.

Annonse

Staur gård er freda av Riksantikvaren, og Haugen viser til vedtak som avgrensar moglegheitene for å gjera inngrep i bygningane.

Han forsvarar også kjøpsprisen.

– Det blei frå statens side gjeve beskjed om at bod under takst ikkje ville bli akseptert, og at ein forventa at prisen ville bli høgare, skriv advokaten.

– Hovudårsaka til at eg kan forsvare å betale ein kjøpesum som ligg 17 millionar over taksten, er at eg ser eit vesentleg inntektspotensial i gjestegardsverksemda, skriv han.

Han har også planar om å nytte kornareal til grønsakdyrking for å auke avkastninga av jordvegen, kjem det fram av eit vedlegg til søknaden.

I strid med konsesjonslova?

Det kom store reaksjonar då regjeringa valte å selje Staur gard til advokaten rett før jol i fjor. Kjøpspris blei på heile 61 millionar, noko som var 17 millionar over takst.

Noregs bondelag har sagt at handelen «openbert» bryt med konsesjonslova, og Geir Pollestad (Sp) stussa over «veldig høg pris for ein landbrukseigedom».

Landbruksdepartementet forvaltar lova som krev «samfunnsmessig forsvarleg prisutvikling» på landbrukseigedomar. Dette skal motverke at marknaden driv prisane på landbrukseigedomar så høge at bønder ikkje har råd til å kjøpe dei meir.

Stange kommune skal snart ta stilling til om kjøpesummen kan bli godkjent, eller om den er i strid med konsesjonslova.

Dei skal også vurdere om Haugens planar for garden sameinar med krava som blir stilt. Saka vil tidlegast bli behandla av formannskapet i mars. Før den tid skal dei ha fått riksantikvaren si tilråding.

Neste artikkel

MDG om Grytten-rapport: – Dette løser ingenting for bøndene