Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Foreslår nye laksefiskeregler

Fra 2021 kan det komme betydelige reduksjoner i sjølaksefisket over hele landet. Hvis et vassdrag mangler fangstrapportering, kan det risikere å ikke få åpnet for fiske.

Vassdrag med manglende fangsrapportering får ikke åpne neste år, som forslagene fra Miljødirektoratet blir vedtatt. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Vassdrag med manglende fangsrapportering får ikke åpne neste år, som forslagene fra Miljødirektoratet blir vedtatt. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Forslagene om innstramminger kommer fra Miljødirektoratet.

– Føringer fra KLD innebærer at vi skal legge særlig vekt på føre-var-prinsippet og hensynet til små og sårbare bestander, og vurdere å ikke åpne for sjølaksefiske i en periode på fem år. Lav sjøoverlevelse, klimaendringene og påvirkning fra lakselus gjør at vi ser behov for begrensninger i sjølaksefisket, der slike bestander inngår, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

– Slik situasjonen er, ser vi dessverre behovet for å legge en del begrensninger på muligheter for fiske i både sjø og elv de neste fem årene, sier Ellen Hambro.
– Slik situasjonen er, ser vi dessverre behovet for å legge en del begrensninger på muligheter for fiske i både sjø og elv de neste fem årene, sier Ellen Hambro.

Nye bestemmelser for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye er sendt på høring. Ifølge direktoratet er forslagene utarbeidet etter en omfattende lokal prosess med innspill om elvefisket fra fylkesmennene.

Åtte forslag

Dette vil Miljødirektorate endre i reguleringen av sjølaksefisket:

*Det foreslås å ikke åpne for fiske med krokgarn i kommende reguleringsperiode (kun lovlig i Finnmark i dag).

*Finnmark og Kvænangen – det foreslås åpnet for fiske med kilenot og lakseverp. Samme fisketid som i dag, med unntak av Karlebotn som gis kystfisketid.

*I resten av landet foreslås det å ikke åpne for fiske med faststående redskaper i 31 av 40 sjøregioner.

*Det foreslås å avvikle utvidet sesong rettet mot rømt oppdrettsfisk fra 5. august til 28. februar.

Dette er de ønskede endringene i elvefisket:

*Det foreslås åpnet for fiske i ca. 440 av 1284 vassdrag. Med dagens bestemmelser er det åpnet i 1031 vassdrag.

*Vassdrag med manglende fangstrapportering åpnes ikke.

*Vassdrag med mangelfull organisering (der dette er et krav) åpnes ikke.

*I vassdrag der forvaltningsmålet ikke nås eller bestandssituasjonen tilsier lavere beskatning, reduseres fisket, eller åpnes det ikke for fiske.

Hambro mener reguleringene skal bidra til å «sikre et høstbart overskudd også i framtida».

– Slik situasjonen er, ser vi dessverre behovet for å legge en del begrensninger på muligheter for fiske i både sjø og elv de neste fem år for å sikre dette, sier hun.

Regulering av fisket

Lakse- og innlandsfiskeloven gir Miljødirektoratet myndighet til å fastsette fiskereguleringer for laks, sjøørret og sjørøye. Klima- og miljødepartementet gir direktoratet oppdrag om å fastsette bestemmelser for om lag fem år av gangen.

Reguleringen skal blant annet gi grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning.

Kilde: Miljødirektoratet

Manglende fangstrapportering

Sjøoverlevelsen er lavere enn tidligere, og det er langt færre laks som finner veien tilbake til elvene for å gyte, skriver Miljødirektoratet.

– Lav sjøoverlevelse og påvirkning fra oppdrett og klimaendringer gjør at særlig de små og svake bestandene er svært sårbare. I sjølaksefisket har vi ikke kontroll på hvilke enkeltbestander det fiskes på, og vi risikerer dermed overfiske av sårbare bestander, sier Hambro.

Ifølge direktoratet har de lite eller ingen kunnskap om tilstanden for bestandene i en rekke hovedsakelig mindre vassdrag. Noe av grunnen til dette er manglende fangstrapportering, skriver de. Som også er et krav for grunneiere i laksevassdrag.

– For å følge føre var-prinsippet slik KLD har bedt oss om, og hindre overfiske av bestander vi har liten kunnskap om, foreslås det å ikke åpne for fiske i over 500 vassdrag med manglende fangstrapportering, sier Hambro.

Neste artikkel

Laksefisket i gang i 295 lakseelvar – men 180 elvar er stengde