Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flest fastlegar per innbyggar i små kommunar

Dei minste kommunane hadde i fjor klart flest fastlegar ut frå innbyggartalet.

Dei minste kommunane hadde i fjor klart flest fastlegar ut frå innbyggartalet. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / NPK
Dei minste kommunane hadde i fjor klart flest fastlegar ut frå innbyggartalet. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / NPK

Fastlegetettleiken i desse kommunane har dessutan auka betydeleg sidan ordninga vart innført, viser tal frå SSBs statistikk over kommunehelsetenesta.

Mengde fastlegar i Noreg har auka kvart år sidan ordninga med fastlege vart innført i 2001. I 2018 var det i underkant av 4.800 fastlegar, godt over tusen fleire fastlegar enn det var dei første åra med ordninga. I same tidsrom har talet på innbyggarar i Noreg auka, men ikkje i same grad.

Resultatet er at mengde fastlegar per innbyggar aukar, frå 8,3 fastlegar per 10.000 innbyggarar i 2008 til 9 i fjor. Denne auken kjem av delvis fleire fastlegar per innbyggar i mindre kommunar.

Annonse

Kommunane med 50.000 eller fleire innbyggarar utgjorde over 40 prosent av befolkninga i 2018. Desse hadde åtte fastlegar per 10.000 innbyggarar i heile perioden 2002 til 2018.

For mellomstore kommunar med 10.000 til 30.000 innbyggarar var forholdstalet i fjor rett under ni. Kommunar i denne storleiksgruppa har hatt omtrent same legetettleik som landssnittet sidan fastlegeordninga vart innført.

For kommunar med færre enn 2.000 innbyggarar, var det 13,2 fastlegar per 10.000 innbyggarar i 2018. Tilsvarande tal var rundt elleve i åra rett etter at fastlegeordninga vart innført.

Finnmark og Sogn og Fjordane har høgast fastlegetettleik, medan Oslo og Akershus har den lågaste. Spesielt for Oslo er at det er ein nedgang i fastlegetettleiken sidan oppstarten av fastlegeordninga.

(©NPK)

Neste artikkel

Trolig er alle ambulanseflyene tilbake i normal drift i løpet av uken