Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Disse oppgavene vil ekspertene flytte til fylkene

Nær 5.000 arbeidsplasser foreslås overført til fylkeskommunene av et ekspertutvalg. Her er noen av oppgavene utvalget vil flytte.

Et ekspertutvalg foreslår at midler for investeringer og utvikling i landbruket flyttes til fylkeskommunen. Foto: Bjarne Bekkenheien Aase

Næring, kompetanse og integrering

* Minst halvparten av Innovasjon Norge.

* Selskapet for industrivekst – Siva.

* Halvparten av Forskningsrådets midler til næringsrettet forskning.

* Regionalt næringsprogram.

* IBU-midlene (investeringer og utvikling i landbruket).

Les også: Norges Bondelag kritisk til å flytte landbruksmakt. Norges Bonde- og Småbrukarlag applauderer.

* Distriktssenteret.

* Halvparten av Arktis 2030s investeringsmidler.

Bakgrunn: Nær 5000 arbeidsplasser foreslås flyttet

* Karriereveiledning i regi av Nav.

* IMDi legges ned, noe flyttes til departementet, det meste til fylkeskommunen.

Samferdsel

* Ansvar for kjøp av fylkesinterne togruter på det sentrale østlandet. (Flyttes fra Jernbanedirektoratet).

* Tilskudd til utbygging av bredbånd.

Klima, miljø og naturressurser

* Klima- og miljøoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, unntatt klagebehandling.

* Regionalt samordningsansvar for klimaloven.

* Tillatelse til utbygging av mindre vannkraft og vindkraftverk.

Kultur og kulturminne

* Den Nationale Scene i Bergen og Bergen Filharmoniske Orkester, Landsdelsmusikerne i Nord-Norge m.fl.

Annonse

* En rekke museer som finansieres over statsbudsjettet.

* Forvaltning av spillemidler til kulturbygg, Den kulturelle skolesekken m.fl.

Les også: SVs Karin Andersen kaller høringsfristen useriøs

* Spillemidler til bibliotek, idrettsanlegg mm.

* Riksantikvarens førstelinjeoppgaver på kulturminnefeltet.

Helse og levekår

* Fylkesmannens folkehelseoppgaver – unntatt tilsyn.

* Tilskuddsordninger for lokalt og regionalt folkehelsearbeid.

* PPT-tjenesten, inkludert veiledning og støtte til kommunene. Statped nedlegges.

* Bufetat nedlegges og barnevernsinstitusjoner, fosterhjem, adopsjon og familievernet overføres. Men omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under femten årforblir statlige.

Annet

* Flytte oppgaver knyttet til plan- og bygningsloven fra fylkesmannen.

Bør utredes

* Gi fylkeskommunene i Nord-Norge større ansvar for Arktisk råd.

* Overføring av barnevernsoppgavene som i dag ligger til kommunene.

* Tilskudd til arbeidsmarkedsopplæringenog bedriftsintern opplæring fra Nav.

* Redusere antall klagehjemler overfor fylkeskommunene.

* Organiseringen av sykehusene bør vurderes på nytt, inkludert en fylkeskommunalmodell.

Utvalget har vært ledet av professor Terje P. Hagen ved Universitetet i Oslo. Rapporten ble overlevert kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) torsdag. Hun sier at utvalget har gjort et grundig arbeid, og at de kommer med viktige innspill.

Rapporten sendes nå på høring med en frist på seks uker.

Neste artikkel

Vil rette opp feil i distriktspolitikken