Naturvernforbundets beskrivelse av en meningsmotstander får stå for deres egen regning. Sett fra mitt ståsted er det største problemet med en slik form at det tar fokus bort fra det saken handler om: Hvordan kan vi sørge for en god forvaltning av skogene til beste for grønn verdiskaping, klima, biologisk mangfold og friluftsliv.

Les også

Traff vi et ømt punkt, Skogeierforbundet?

Naturvernforbundet spør om miljøregistreringen i skogen skjer i tråd med regelverket. Miljøkartleggingen i skogbruket er omfattende. Tilnærmet alle arealer hvor det er aktuelt å drive skogbruk er kartlagt. Dette utgjør omtrent halvparten av det samlede skogarealet.

Kostnadene med miljøkartlegging deles mellom skogbruket og det offentlige. For å være berettiget tilskudd så må kartleggingen skje i tråd med «Forskrift om skogbruksplanlegging med miljøregistrering» hvor det vises til takstmetodikk i egen håndbok. Myndighetene har ansvaret for å kontrollere at regelverket følges.

Landbruksdirektoratet har tatt til orde for å styrke denne kontrollen gjennom en stikkprøvebasert kontroll. Skognæringa støtter en slik styrking av kontrollarbeidet.

Naturvernforbundet etterlyser dokumentasjon. Alle livsmiljøer, nøkkelbiotoper og områder som har vært kartlagt er de seinere årene lagt ut i innsynsløsningen Kilden som NIBIO forvalter. Tidligere var det livsmiljøer avsatt i nøkkelbiotopene som ble vist i kartløsningen. I dag legges alle registrerte livsmiljøer ut på Kilden.

Les også

Upresist om naturskog

Naturvernforbundet hevder vi har tapt naturlig skog de siste tiårene. Forskerne bak tallene det vises til har flere ganger påpekt at dette ikke er riktig. Det er først de siste tiårene at den tidligere plukkhogde skogen har utviklet kvaliteter som gjør at den kan regnes som naturskog.

I denne perioden har vi altså hatt en betydelig økning, og ikke reduksjon, i skog med naturskogskvaliteter. Det understøttes ved at vi har fått vesentlig mer gamle, grove og døde trær i skogen og at skog som er mer enn 100 år gammel utgjør mer enn 30 prosent av skogarealet.

Les også

Naturvernforbundets mørke syn på skogen

En positiv utvikling i skogen betyr ikke at jobben er gjort. Vår ambisjon er å bli bedre på miljøarbeidet i skogen for hvert eneste år. Det er helt avgjørende både for oss og for verden. Skal man lykkes med en grønn omstilling, er vi avhengig av å bruke tre til å erstatte fossile produkter. En omstilling som jeg håper at også Naturvernforbundet støtter.