I sitt alternative statsbudsjett går Arbeiderpartiet inn for å sette en stopper for Solberg-regjeringens planer om å la aksjeselskap få jordbruksfradrag.

Videre ønsker Ap å stoppe forslaget om å skattlegge investeringsmidler fra BU-ordningen. Partiet slår dessuten nok en gang fast at partiet er tilhenger av å øke norsk matproduksjon på norske ressurser, og vil styrke Mattilsynet og arbeidet med dyre- og plantehelse.

Alternative statsbudsjett gir ikke alltid et perfekt pekepinn om hva et parti mener om landbruk. I så måte er det nesten synd at så få partier tar seg bryet med å presentere noe som ligner på alternative jordbruksoppgjør.

Budsjettet gir ikke et helhetlig bilde av hva Ap vil med norsk landbruk. Men gjennom de grepene Ap her tar, viser partiet i hvert fall at det er beredt til å drive valgkamp om stemmene til de mange hundre tusen norske velgerne som er avhengige av norsk matproduksjon. Partiet ser rett og slett ut til å bekrefte at det har forstått noen grunnleggende ting.

Så er det ikke alt som er rosenrødt. Landsmøtevedtaket om styrt avvikling av pelsnæringa ligger selvfølgelig fast, og gjenspeiles i budsjettet. Partiet vil fjerne jordbruksfradraget for inntekter fra pels. Men alt i alt er det grunn til å glede seg over at Norges største parti forstår at en utvikling i retning aksjeselskapsorientert eierkonsentrasjon i landbruket, vil være uheldig både for landbruket og det norske samfunnet som helhet.

Det kan virke som en selvfølge i dag, men slik har det ikke alltid vært.

Partiet lover videre "å aktivt støtte opp under forskning og innovasjon for utvikling av nye produkter og verdikjeder basert på bioråstoff". Det er et stykke igjen til partiet leverer et "Silicon Valley for skogen" på Elverum eller et annet knutepunkt i skognæringa, men det er i hvert fall en start. At Ap ser at det finnes store muligheter i jord og skog og ikke bare i og på havet, er svært positivt.

At Ap i tillegg nå går inn for biodrivstoff for fullt, ved å satse på en opptrapping på omsetningskravet som skal nå 40 prosent biodrivstoff innen 2030, er virkelig positivt. Slike ambisiøse grep er nødvendige for å skape økonomi i en næring som kan spille en helt sentral rolle i den kommende klimakampen.

På toppen av det, ønsker Ap å sikre forutsigbarheten med et bredt forlik i Stortinget. Det er et meget klokt grep. Store næringssatsinger trenger slik forutsigbarhet. Du trenger ikke se lenger enn til forrige Arbeiderparti-leder for å se hvor raskt slike tiltak kastes ut av vinduet hvis de ikke er lenket solid fast.