Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skog i Sør-Norge prioriteres for vern

Miljødirektoratet varsler at de vil prioritere å verne skoger i Sør-Norge. Målet er å sikre at skogvernet er representativt for den norske skogsnaturen.

Skoger i lavlandet i Sør-Norge vil prioriteres i skogvernet fremover. Foto: Siri Juell Ramussen
Skoger i lavlandet i Sør-Norge vil prioriteres i skogvernet fremover. Foto: Siri Juell Ramussen

Det er skogsarealer i lavlandet i Sør-Norge som prioriteres når ny skog skal vernes i tiden fremover. Skog under 300 meter over havet er dårligere dekket i vernet. Det samme er skog i varme vegetasjonssoner og produktiv skog.

– Fylkene rundt Oslofjorden, nedover Sørlandskysten og på Vestlandet har lavest andel vernet skog. Her finnes viktig skogsnatur som prioriteres for å nå målet om representativt vern, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Skogeiere og staten gikk i 2003 sammen for frivillig vern av skog. Det har ført til at grunneiere har tilbudt staten over 600 nye skogvernområder. I desember i fjor var regjeringen halveis til målet om 10 prosent vern av skogarealet i Norge.

Nord og høyt

Det er så langt vernet mye skog i nordlige og høyereliggende områder.

– Det er en målsetting at vi skal sikre et representativt utvalg av norske skoger for framtida. Det betyr at verneområdene skal fange opp den variasjonen som finnes i skogen vår. Det vil vi ta hensyn til i verneprosessene som kommer, sier Hambro.

I mange områder er det gjort systematiske kartlegginger av skog for å øke kunnskapen om ulike skogtyper, og for å vite hvor det finnes skog som er dårlig dekket i dagens verneområder. Det er de områdene som blir sett på som mest verdifulle som blir plukket ut.

– Frivillig vern er en bærebjelke i skogvernet. Uten skogeierne og deres organisasjoner, ville vi ikke hatt 5 prosent vernet skog i dag. Samarbeidet er viktig også i årene som kommer, for det er private som eier skogen i de delene av landet hvor det er vernet minst, sier miljødirektøren.

Nesten 3 milliarder til vern

Det er i løpet av de siste seks årene satt av 2,85 milliarder kroner til skogvern. I fjor fikk Norge 121 nye skogvernområder, flere enn noen gang i et og samme år.

– Selv om det fortsatt vil ta tid å nå Stortinget målsetning om 10 prosent vern, er vi godt på vei. Det er stor interesse fra skogeierne for frivillig vern. De siste årene har skogvernarealet økt med 0,2 – 0,3 prosentpoeng årlig, forklarer Hambro.

I statens rapport om klima, Klimakur 2030, trekkes skogen frem som en viktig del av planen for å kutte utslippene. Se mer om det her:

Neste artikkel

Anmeldte kommunen for flatehogst – vant i lagmannsretten