Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norske byar og fjordar einige om miljøkrav til cruisenæringa

Ordførarar, byrådar og hamnesjefar frå dei største cruisedestinasjonane i Noreg møttest onsdag for å signere ein avtale om felles miljøkrav til cruisenæringa.

Geirangerfjorden i Møre og Romsdal er blant dei meste populære cruisedestinasjonane i Noreg. No blir miljøkrava til skipa skjerpa. Arkivfoto: Halvard Alvik, NTB scanpix / NPK
Geirangerfjorden i Møre og Romsdal er blant dei meste populære cruisedestinasjonane i Noreg. No blir miljøkrava til skipa skjerpa. Arkivfoto: Halvard Alvik, NTB scanpix / NPK

Representantar frå blant anna Bergen, Geiranger, Ålesund og Eidfjord møttest i Oslo rådhus for å signere avtalen som inneheld 14 felles krav.

Tiltaka skal bidra til betre luft for innbyggarane i dei store byane. I tillegg er målet å redusere lokale miljøskadar, og dessutan minske utsleppet til cruisenæringa.

– Utsleppa frå cruiseskip aukar, og er enkelte stader eit betydeleg miljøproblem. Vi har sterk tru på at desse krava vil gi lågare utslepp i og rundt hamnene våre og bidra til reinare luft frå ei meir miljøvenleg cruisenæring, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) i Oslo.

14 miljøkrav

Det blir mellom anna stilt felles krav om bruk av landsstraum for alle cruiseskip, med verknad frå 2025. Frå 2021 vil cruiseskip som kan dokumentere klima- og miljøtiltak bli prioritert ved tildeling av anløpstidspunkt og kaiplass.

Frå og med 2022 vil det stillast krav til nullutsleppløysingar i all busstransport knytt til cruiseskipa. Frå same år vil det òg bli krav om nullutsleppløysingar i all transport av varer, avfallsbehandling, vedlikehald og andre tenester knytt til anløp av cruiseskip.

Klimautsleppa frå cruisenæringa utgjer globalt om lag 21 millionar tonn CO₂, 25 prosent meir enn det samla utsleppet frå all transport i Noreg. På éin sesong besøkjer ein tredel av cruiseskipa i verda norske farvatn.

Innovasjon Noreg har anslått at om lag 3,6 millionar cruiseturistar, fordelt på over 2.000 cruiseanløp, tok turen innom norske byar og fjordar i fjor, ifølgje Dagens Næringsliv.

Ønsker endring

Annonse

Aktørane bak avtalen håpar no at krava skal vere ein sterk bodskap til næringa om ein grønare omstilling.

– Cruisenæringa gir verdiskaping og arbeidsplassar. Samtidig er det openbert at vi må stille krav til miljøtiltak for å få ned utsleppa. Når hamnene samarbeider om ein felles tiltaksplan, har vi langt større moglegheiter for å få til ei endring, seier ordførar Christine Sagen Helgø i Stavanger.

Kommunen hennar har vedteke å redusere utsleppa av klimagassar med 80 prosent fram mot 2030. Oslo kommune vedtok nyleg ein handlingsplan for å gjere Oslo hamn til ei nullutslepphamn.

– Alle skip som anløper Oslo hamn, skal på sikt nytte nullutsleppteknologi. Aktørar i Oslo hamn må ha eit bevisst forhold til utsleppskutt. Planen krev vilje og handlekraft frå alle involverte, seier byråd Kjetil Lund for næring og eigarskap i Oslo.

– Landsstraum viktigast

Cruise Norway AS er ein marknadsorganisasjon for marknadsføring av cruisedestinasjonane i Noreg. Dei meiner landsstraum er det viktigaste tiltaket for å oppnå nullutslepp frå cruiseskip i hamn.

– Ein betydeleg del av cruiseflåten er klar for landsstraum. I dag tilbyr berre éi norsk hamn landsstraum til cruiseskip. Cruise Norway helsar velkommen utbygging av landsstraum i norske cruisehamner, seier dagleg leiar Inge Tangerås i Cruise Norway til NTB.

Bellona-leiar Frederic Hauge meiner dei skjerpa krava er gledeleg, men understrekar òg at dei krev utbygging av infrastrukturen i cruisehamnene.

– Bellona har etterlyst strengare krav til cruiseindustrien i fleire år, og vi er glade for at dei største cruisekommunane med Oslo i spissen, no ser ut til å vilje ta dette på alvor. Men det vil òg krevje ei vesentleg utbygging av infrastruktur i cruisehamnene slik at desse kan levere straum til drift av skipet eller lading av batteri, seier Hauge.

(©NPK)

Neste artikkel

Distriktskamp om ladestasjoner