Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

«Motstanderne danser med ulvefakta»

Ipsos sin rapport viser at positive holdninger til ulv er vanlig i befolkningen, skriver kronikkforfatterne. De mener ulvemotstanderne bruker meningsmålinger feil.

Meningsmåling:I forbindelse med Stortingets behandling av meldingen «Ulv i norsk natur» har enkelte representanter, og næringskomiteens flertall, lagt stor vekt på en meningsmåling de mener viser at de fleste nordmenn er negative til ulv. Foto: Berit Keilen / Scanpix
Meningsmåling:I forbindelse med Stortingets behandling av meldingen «Ulv i norsk natur» har enkelte representanter, og næringskomiteens flertall, lagt stor vekt på en meningsmåling de mener viser at de fleste nordmenn er negative til ulv. Foto: Berit Keilen / Scanpix

I forbindelse med Stortingets behandling av meldingen «Ulv i norsk natur» har enkelte representanter, og næringskomiteens flertall, lagt stor vekt på en meningsmåling de mener viser at de fleste nordmenn er negative til ulv. Undersøkelsen ble utført av Ipsos på oppdrag fra Glommen Skog. Næringskomiteens flertall kom i sine merknader med hard kritikk av Klima- og miljødepartementet, som de beskyldte for å ha forvrengt Ipsos’ resultater i den hensikt å framstille befolkningen som mer «ulvepositiv» enn den er. Dette er imidlertid en kritikk som er helt uten grunnlag i rapporten fra Ipsos.

Ipsos har ikke selv gjort rapporten allment tilgjengelig, men den kan lastes ned fra nettsidene til Glommen Skog. Hvis man leter litt, finner man den der. Den er basert på telefonintervjuer med et landsrepresentativt utvalg på 1011 personer over 15 år. I analysene er det foretatt vekting av ulike grupper, slik at bl.a. fordeling mellom landsdeler og kommunetyper blir riktigst mulig. Standard prosedyre, og sikkert solid meningsmålingshåndverk. Her skal vi presentere noen viktige resultater, siden ingen andre har gjort det.

Ipsos finner at av de som bor i områder med ulv, vil 20 prosent ha flere ulver, mens 50 prosent synes det er passe som det er. Konklusjonen er klar, og Ipsos skriver (s. 10): «Det betyr at ca. 70 prosent av dem som bor i ulveområdene rapporterer det man kan kalle positive holdninger til ulv.»

På spørsmål om «hensynet til ulv er viktigere enn jaktinteressene», svarer 46 prosent at de mener at ulv er viktigere enn jakt, mens 37 prosent mener at jakt er viktigere enn ulv.

Ipsos ba folk ta stilling til om «vi bør ha ulvebestander over hele landet». 33 prosent var helt eller delvis enig i dette, mens 51 prosent var helt eller delvis uenig. 14 prosent var verken enig eller uenig. I aldersgruppa 15-24 var 46 prosent enige, og kun 31 prosent uenige. For å kunne vurdere disse tallene må man være klar over at et ønske om ulv i hele landet er mer drastisk enn noen verneorganisasjon går inn for. Et forslag fra WWF, Naturvernforbundet og Våre Rovdyr går ut på å opprette en forvaltningssone som er over dobbelt så stor som dagens, men likevel bare 14,3 prosent av landets areal. Omtrent en tredel i Ipsos’ utvalg går altså lenger enn organisasjonene som er de fremste talerør for vern av ulven i Norge.

Les også: Bondelaget tror ikke på ulve-undersøkelse

Det ble også stilt spørsmål om ulveforvaltningen. Når det gjelder utsagnet «ulveforvaltningen i Norge ivaretar de lokale interessene i områder med ulv», svarer 20 prosent «vet ikke» (som rimelig kan være). 35 prosent er imidlertid enige i utsagnet, mens 31 prosent er uenige. 40 prosent er enige i at ulveforvaltningen er «godt faglig og vitenskapelig forankret», 21 prosent er uenige og 23 prosent vet ikke.

«Rapporten er ubrukelig om en vil vite hva folk i Tørberget, Setskog og Aremark synes.»

Annonse

I debatten om ulv i Norge har det blitt argumentert med at vi ikke har ansvar for å ta vare på ulv som er av finsk-russisk opprinnelse. Ipsos spurte om dette også, og synspunktet ser ut til å ha liten støtte i den norske befolkningen. 84 prosent svarer at det «spiller ingen rolle» for vår forpliktelse til å ta vare på ulven. Spørsmålet om innblanding av hund har også vært oppe i debatten. 57 prosent svarer «spiller ingen rolle» på spørsmål om dette eventuelt bør få konsekvenser for bevaring av ulven. Her går flertallet i Ipsos’ utvalg – igjen – lenger enn de typiske vernerne: Tidligere undersøkelser fra NINA har vist at mange ulvevenner mener at hybrider må tas ut.

Vi kunne presentert flere tall fra Ipsos, men dette får holde. Som alle kan se, er det ikke «utbredt negative holdninger» til ulv i Norge som avdekkes. Det er oppsiktsvekkende at ulvemotstandere på Stortinget og i ulike næringsorganisasjoner våger å bruke rapporten til å «bevise» massiv motstand mot ulv. Det må ha å gjøre med det faktum at rapporten har vært lite tilgjengelig, formodentlig også for de fleste stortingsrepresentanter. Vi oppfordrer alle til å grave den fram fra Glommens nettsider, og se selv.

Les også: Stortinget vil genteste ulven i Noreg

Ipsos skriver at 70 prosent i ulveområder er positive til ulv. Men et utvalg på litt over 1000 personer kan ikke fortelle oss hva folk i de enkelte lokalsamfunn mener. Rapporten er ubrukelig om en vil vite hva folk i Tørberget, Setskog og Aremark synes. En NINA-undersøkelse fra 2010 hadde et spesialutvalg fra rovdyrområder. Det gir et bedre utgangspunkt, selv om heller ikke det kan brytes ned på små lokalsamfunn – ikke engang på kommunenivå. Da må det andre metoder til. Men NINA-tallene viser tross alt at selv om ulven har mange tilhengere i befolkningen, så har den færre venner i områder med rovdyr. Og for å begrunne at folk i lokalsamfunn som Tørberget skal bestemme mest fordi de er berørt, trengs ikke undersøkelser av denne typen. Det er ganske enkelt et politisk standpunkt – som vi ikke skal kommentere her.

Ipsos’ rapport viser at positive holdninger til ulv er vanlig i befolkningen. En innvending som kan reises, er at mange sikkert ikke hadde gjennomtenkte synspunkter på alt de ble spurt om. Men dette er felles for alle spørreundersøkelser, uansett tema. Vi må gå ut fra at oppdragsgiver Glommen Skog faktisk ville vite hva «folk flest» mener om ulven. Det har de fått, men både Glommen og deres meningsfeller på Stortinget har valgt å ikke fortelle oss hva Ipsos egentlig fant ut.

Neste artikkel

Er du redd for å møte bjørn i sommer? Slik oppfører du deg