Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

MDG vil at det skal tas mer hensyn til fuglene ved hogst

Stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) mener det er paradoksalt at det hogges mest på den tiden av året som fuglene hekker. Nå spør hun hva statsråden skal gjøre.

Une Aina Bastholm, nasjonal talspeson og stortingsrepresentant for Miljøpartiet de Grønne. Foto: Lars Bilit Hagen
Une Aina Bastholm, nasjonal talspeson og stortingsrepresentant for Miljøpartiet de Grønne. Foto: Lars Bilit Hagen

«Tall fra Landbruksdirektoratet viser at skogbruksnæringen hugger mest skog i juni. På denne tiden er skogen full av egg og fugleunger. Norsk Ornitologisk Forening anslår at ca. 80 000 hekkinger ødelegges pr. år.»

Dette skriver Miljøpartiet de Grønnes stortingsrepresentant Une Bastholm i sitt skriftlige spørsmål til Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Der spør hun om "statsråden vil gå i dialog med næringen og vurdere nye tiltak som kan redusere negative virkninger av hogst i hekketiden?"

Bastholm mener det er viktig at det blir tatt hensyn til fuglene, slik at en unngår at fugler blir tatt under hogst.

– Vi ønsker i dag ikke noe generelt forbud mot all hogst i hekketiden. Men vi håper at antallet hekkinger som ødelegges kan begrenses mest mulig. Mye kan gjøres ved å unngå hogst i de mest fuglerike områdene. I tillegg er det jo et paradoks at det hogges aller mest i juni, når fuglene er veldig sårbare, sier Bastholm til Nationen og legger til:

– Vårt spørsmål er ikke ment som et angrep på skognæringen, men som en oppfordring til statsråden om å se om det kan tas ytterligere grep fra politisk hold, sier hun.

Strengere regelverk

Skognæringen må forholde seg til en egen ordning for bærekraftig bruk, ordningen setter en rekke regler og krav. Nylig ble denne ordningen med forkortelsen PEFC oppdatert med et vedtak om hvor det ikke skal være lov å hogge med tanke på fuglelivet, ifølge Skog.no.

De nye reglene sier at en «skal unngå skogsdrift i skog av spesiell betydning for fuglelivet i perioden mai, juni og juli.» Det er spesielt i eldre løvtredominert skog, som regnes som svært viktig sted for hekking blant fugler.

– Vi håper entreprenører vil kunne gjennomføre den hogsten de ønsker, med litt mer planlegging. Det er viktig at vi som næring tar ansvar og gjør vårt for å redusere risikoen for negativ påvirkning av fugl i en sårbar og viktig fase. Ved å unngå hogst i de tre månedene det er hekketid i de skogstypene vi vet at det er størst tetthet av hekkende typer, reduserer vi risikoen for negativ påvirkning, sier Simon Thorsdal, styreleder i PEFC Norge til Skog.no.

Roser næringa

Bastholm mener det er positivt at næringen selv tar et ansvar ved å vedta denne typer regler.

– Vi har merket oss at skogindustrien selv har tatt initiativ til å ta mer hensyn til hekkende fugl enn tidligere ved å skjerpe kravene i FEFC-standarden, men vi mener samtidig at statsråden bør vurdere både klarere regelverk og hvorvidt oppfølgingen og kontrollmekanismene er gode nok. Dette handler ikke minst om dyrevelferd, sier Bastholm.

– Naturmangfoldloven slår fast at unødig skade på dyr i reir skal unngås. Hogsten i vårskogen har fått unntak fra dette. Men skognæringen fortjener ros for at de nå forsøker å unngå områder med høy tetthet av reir. Vårt spørsmål er om det trengs nye virkemidler for å sikre at FEFC-standarden følges opp i praksis. sier hun videre.

Ifølge fagbladet Skog har 17 prosent av de rødlistede hekkende artene i Norge skogen som helt eller delvis hekkeområde.

Neste artikkel

Fri flyt av lobbyister på Stortinget