Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tørke gir saftig jordbruksoppgjør

Bondeinntektene går ned med 23.500 kroner per årsverk i 2019, viser Budsjettnemndas tall. Årets jordbruksoppgjør blir svært krevende.

Mye å bevise: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Foto: Siri Juell Rasmussen

Stikk i strid med intensjonene i fjorårets omforente jordbruksoppgjør synker bøndenes inntekter betydelig i 2019. Det skyldes blant annet den ekstreme tørkeperioden i fjor sommer, men også stagnerende og delvis fallende etterspørsel etter kjøtt- og melkeprodukter.

Samtidig stiger kostnadene for næringa, blant annet øker utgiftene for gjødsel og frø. Summen av dette innebærer altså en betydelig inntektsnedgang for den norske bonden.

Dette kom fram da Budsjettnemnda for jordbruket før helga la fram grunnlagsmaterialet til årets jordbruksforhandlinger. Den negative inntektsutviklingen innebærer at inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper fortsetter å øke. Mens bøndenes inntektsmuligheter reduseres, er sammenligningsgruppenes lønnsvekst beregnet til å bli 18.200 kroner. Inntektsgapet ligger dermed an til å øke med hele 41.700 kroner.

Ekstremtørken påførte landbruket et tap på over tre milliarder kroner. Etter ekstraordinære overføringer og avlingsskadeerstatninger er nettotapet for næringen beregnet til å utgjøre 700 millioner kroner.

Annonse

I en pressemelding skriver landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) at tallene fra Budsjettnemnda er dårligere enn hun håpet på. Hun varsler at departementet vil gå grundig inn i tallene, og legge dem til grunn for forhandlingene om en ny jordbruksavtale.

I regjeringserklæringen heter det at regjeringen skal arbeide for at bøndene skal ha reell mulighet til inntektsutvikling på linje med andre i samfunnet, og at det er "viktig å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre i samfunnet".

Hvis vi holder disse forpliktelsene opp mot de blodrøde tallene fra Budsjettnemnda, ligger det an til svært krevende jordbruksforhandlinger denne våren. Ettersom markedssituasjonen fortsatt er krevende i mange av landbrukets produksjoner, er det lite å hente i form av prisøkninger. Det tilsier at regjeringen også i år må legge betydelige beløp på bordet, dersom bondeorganisasjonene og staten skal komme til enighet om en avtale.

Ulikt de foregående årene med Solberg-regjeringer, skal bøndene nå forhandle med en flertallsregjering. Det betyr at det ikke er mulig å få Stortingets hjelp til å justere opp resultatet dersom forhandlingene ender med brudd.

Som KrF-statsråd må likevel Bollestad vise vilje til å innfri inntektsløftene i regjeringserklæringen. Et KrF som har havnet under sperregrensen på målingene etter at partiet gikk i regjering, har svært mye å bevise overfor velgerne.

Oppsummert

Inntektstørke

1 Bøndenes inntekter reduseres betydelig i 2019, fastslår Budsjettnemnda for jordbruket.

Ekstremsommer

2 Inntektssvikten skyldes ekstremtørken i fjor, stagnert etterspørsel etter kjøtt og melk og økte kostnader.

Harde tak

3 Regjeringen har forpliktet seg til å redusere inntektsgapet mellom bøndene og andre grupper. Det blir harde tak i jordbruksforhandlingene.

Neste artikkel

Svinepest og risiko for human smitte