Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skog og investeringer

Skogen blir stadig mer interessant for investorer, sier bankfolk. Fint, men vi må beholde vår norske modell med lokale skogeiere.

Objekt: Skog blir et stadig mer interessant investeringsobjekt, mener storbanker. Foto: Siri Juell Rasmussen
Objekt: Skog blir et stadig mer interessant investeringsobjekt, mener storbanker. Foto: Siri Juell Rasmussen

Da representanter for tre storbanker snakket på konferansen "Tømmer og marked" på Sundvollen i forrige uke, var budskapet at skog er i ferd med å bli et stadig mer interessant investeringsobjekt.

Klimatrusselen og en pågående omlegging av verdens energisystemer skaper større usikkerhet knyttet til investeringer i fossilbransjene, slik som olje- og gassektoren. De store investorene er derfor på utkikk etter nye markeder å plassere pengene i.

– Skog er attraktivt i flere markeder. Det har stabil avkastning og det er grønt, sa blant annet Ove Gusevik, leder for investment banking i Sparebank 1, som mente at det må bli mulig å satse industrielt på skog.

I Norge er det begrensede muligheter å investere stort i skogeiendom, i og med at vi har beholdt et konsesjonsregelverk ved kjøp av skog. Målsettingen har vært å beholde et spredt eierskap med lokale skogeiere.

Formålet med norsk eiendomspolitikk, både når det gjelder jord og skog, er å sikre både bosetting og lokal verdiskaping. Studier, blant annet fra Østlandsforskning, viser at en større andel av verdiene blir igjen lokalt, dersom eierskapet også er lokalt.

Annonse

Å velge en annen, "friere" og mer industriell modell for eierskap vil være uklokt. Det vil svekke bosettingen i distriktet, redusere den lokale verdiskapingen og akkumulere verdiene på færre hender. Det ville dermed fått effekt på fordelingen av verdiene i samfunnet som sådan.

Rett nok er en stor andel passive skogeiere en utfordring for skogbruket, men disse må søkes løst uten å svekke selve prinsippene i den norske eiendomsmodellen.

Når det gjelder skogindustri, er det imidlertid et større behov for investorer. Det bør være et mål å utnytte mer av de norske naturressursene i Norge, med de positive ringvirkningene det har for både verdiskapning og sysselsetting.

Det er neppe eiendomsstrukturen som har hemmet investeringene i skogindustrien. Den største utfordringen for all landbasert industri er at investeringer i olje eller eiendom har vært regnet som både sikrere og mer lønnsomme.

Nå er det, som bankene påpeker, større usikkerhet knyttet til olje- og gassektoren. I tillegg kan myndighetene, dersom de ønsker å bygge opp under et grønt skifte, bidra til å gjøre skogindustri til et mer attraktivt investeringsobjekt.

Det kan gjøres gjennom å bygge ned etableringshindre for ny industri, blant annet ved å stille risikovillig kapital til rådighet gjennom lån og garantier. Det bør heller ikke være utenkelig med statlig eierskap i denne framtidsnæringen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Var alt bedre i skogbruket før?