Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Setter bygda under lupen

Skal det tas gode politiske beslutninger om distriktene, trengs forskning og faglig fundament. Det bidrar den spreke 40-åringen Ruralis med.

Midt i landet: Ruralis holder til på Dragvoll i Trondheim. Foto: Odd Roger Langørgen
Midt i landet: Ruralis holder til på Dragvoll i Trondheim. Foto: Odd Roger Langørgen

Distriktsopprør, sentrum-periferi, by og land – hand i hand. De siste par årene har mye av den offentlige debatten dreid seg om disse perspektivene. Hvordan sikre folk muligheten til å leve gode liv i hele landet?

Midt i diskusjonen står Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning, forskningsstiftelsen som 19. januar rundet sine første 40 år.

Denne januardagen i 1982 fikk instituttgründer Reidar Almås – som i dag er seniorforsker ved institusjonen – den første eksterne bevilgningen til et prosjekt med tittelen «Arbeidsulykker og yrkesslitasje i landbruket».

Ruralis het først Bygdeforskning og ble etablert i Trondheim, der hovedkontoret fortsatt ligger, som et faglig alternativ til landbrukets egne institutter. Siden har senteret vokst til et miljø med 35 ansatte, gjesteforskere og masterstudenter.

Allerede de første årene bar porteføljen preg av å dekke opp en bred helhetsforståelse av bygda: politikk, kjønn, næring, miljø og det sosiale perspektivet.

Gjennom samfunnsvitenskapelig forskning på tvers av fagfelt og sektorer bringer Ruralis fram kunnskap som er viktig for både allmennheten, for politikere på alle nivåer fra kommunestyre til regjering, for næringslivet og for resten av forsknings- og utdanningssektoren.

Det handler om lokalsamfunn, bygdeliv og kultur, om ressursforvaltning, utmark, miljø og landskap. Det forskes på næringsutvikling, landbruk, havbruk og verdikjeden for mat, samt på kommunal- og regionalutvikling – totalt sett samhandlingen mellom bygd og by.

Støre-regjeringen slår fast i sin plattform hvor viktig distriktspolitikken er. De vil "føre en politikk for sterkere fellesskap, vekst og utvikling i hele landet der by og land går hand i hand. Vi vil sette i gang nye tiltak for å skape optimisme og fremtidstro i hele Norge".

Det skal legges fram en ny stortingsmelding om distriktspolitikk, som tar opp i seg anbefalingene fra Solberg-regjeringens Demografiutvalg og Distriktsnæringsutvalg.

Ap/Sp-regjeringen har dessuten slått fast at distriktspolitiske hensyn skal gjennomsyre offentlig forvaltning og at konsekvensene for distriktene skal utredes i forkant av alle eventuelle reformer.

Et grundig fundert kunnskapsgrunnlag er avgjørende for oppfatningen av livet, mulighetene og utfordringene i Distrikts-Norge. Politiske beslutninger må baseres på oppdatert forskning og bred innsikt. Der kommer den livskraftige 40-åringen inn.

Som de selv sier: "Ruralis bidrar med ny kunnskap for å skape sosiokulturell, økonomisk og økologisk bærekraftig samfunnsutvikling". Vi gratulerer med jubileet og ser fram til viktig kunnskapspåfyll de neste 40.

Neste artikkel

Ei framtidsretta landbruksutdanning