Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Setre hører hjemme på Dovrefjell

Riving av to setergrender på Hjerkinn vil være et uhistorisk og uproporsjonalt feilgrep.

Ulikt: Seterdrifta i Vesllie (bildet) og turisthyttedrifta på Snøheim tok slutt på 50-tallet. Turisthytta er igjen i drift - setra skal rives Foto: Forsvarsbygg
Ulikt: Seterdrifta i Vesllie (bildet) og turisthyttedrifta på Snøheim tok slutt på 50-tallet. Turisthytta er igjen i drift - setra skal rives Foto: Forsvarsbygg

Forsvaret har skutt med bomber og granater på Dovrefjell siden 1923. På det meste ble det brukt og båndlagt 165 km2 i Hjerkinn skytefelt. Feltet er nedlagt, og i 2020 skal det være tilbakeført.

Men hva skal det være tilbakeført til? Spørsmålet er grunnleggende for forståelsen av hva Norge er og skal være.

Derfor blir det også feil når Klima- og miljødepartementet pukker på at setergrendene Vesllie og Rollstadsætre på Hjerkinn skal fjernes.

Departementet argumenterer forståelig nok med hensynet til villreinen. Det er riktig at villreinens naturlige leveområder, også på Dovrefjell, er blitt innskrenket av menneskelig aktivitet. Det er heller ikke trukket i tvil at Forsvarsbygg har disposisjonsrett til bygningsmassen i setergrendene de nå har lagt ut for salg og fjerning.

Hensynet til villreinen rettferdiggjør etter vårt skjønn likevel ikke fjerning av et stedstypisk, endog identitetsdannende kulturminne i et fjellområde med stor nasjonal kulturhistorisk betydning.

Det kan ikke være tvil om at villreinens kår uansett blir betydelig forbedret gjennom nedleggelsen av 165 km2 med skytefelt. I denne sammenheng vil tilstedeværelsen av to setergrender bety minimalt.

Annonse

Setergrendene kan brukes til utøvelse av den beiterett som har vært og skal være en naturlig del av bruken av området, selv etter at det innlemmes i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

Departementets argumentasjon rimer heller ikke med at samme departement lar være å rive Snøheim turisthytte ved foten av Snøhetta. Både hytta og setergrendene lenger øst ble overtatt av Forsvaret på 50-tallet. Turistforeningen har fått sine gamle bygninger og drift tilbake – de bruksberettigede bøndene får det ikke.

Turistforeningen busser rekreasjonsgående inn til 80 sengeplasser i villreinområdet. Det har formodningen for seg at turister og busser skremmer flere rein enn hva to setergrender og noen gjetere vil gjøre.

Det gir uansett liten og ingen mening å tilbakeføre Dovrefjell til en urtilstand. Fjellet har vært ferdselsåre i uminnelige tider. Folk har bygd steinbuer, gravd fangstgroper, beitet, hogd fjellbjørk og setret siden isen forsvant. Menneskelig aktivitet er skrevet inn i fjellet, og i de mytene om fjellet som står å lese i Snorres kongesagaer.

Vi støtter grunneier Statskog, rettighetshavere, lokaldemokrati og stiftelsen Norsk Kulturarv i kampen mot rivingen av setrene på Hjerkinn.

Dovrefjell har vært tilholdssted for rein, folk og næring i årtusener. Å gjøre Hjerkinn til seterfri turistsone vil være et nasjonalt feilgrep.

Oppsummert

Tilbakeføring

1 Staten vil fjerne både setre og blindgjengere fra det gamle Hjerkinn skytefelt.

Ulik behandling

2 Turistforeningen får gjenoppbygge sin aktivitet på Dovrefjell. Lokale seterbrukere får det ikke.

Historisk feilgrep

3 Det finnes ingen fortid uten ferdsel, husdyr og næring å føre Dovrefjell tilbake til.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Johan Tørris Fleischer til minne