Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klimasmarte bønder

En klimakalkulator for å regne på utslipp fra eget gårdsbruk kan være både bevisstgjørende og motiverende for endring.

Mer ekstremvær: Bøndene opplever klimaendringene tett på kroppen - og lommeboka. Tørke, flom og uår blir hyppigere. Foto: Lars Bilit Hagen
Mer ekstremvær: Bøndene opplever klimaendringene tett på kroppen - og lommeboka. Tørke, flom og uår blir hyppigere. Foto: Lars Bilit Hagen

"Det er ikke noe politisk prosjekt fra regjeringen at matproduksjon i Norge skal reduseres", sa statssekretær i landbruks- og matdepartementet, Widar Skogan da Landbrukets klimakalkulator ble lansert.

Nei, det skulle bare mangle, tvert imot bør matproduksjonen økes og tilpasses nye temperaturer, værforhold og produksjonsforutsetninger.

Landbruket beskyldes ofte for å være klimasinker og utslippsverstinger, men man glemmer at skogbruket her i landet bidrar med å binde hele 60 prosent av klimagassene som slippes ut i Norge. Primærnæringene utgjør med andre ord også en del av klimaløsningen.

Når 17 aktører har gått sammen om klimakalkulatoren, er det et uttrykk for at bøndene og deres organisasjoner ser konsekvensene av et endret klima og mer ekstremvær. Ikke bare ser, de opplever det tett på kroppen og direkte på lommeboka.

Kraftig regn skyller bort matjorda, ustabile vintre med vekselvis frost og tøvær ødelegger graset, voldsom tørke tar kornavlingene og dyreforet - det blir tettere mellom det man rett og slett kaller uår.

Annonse

Med klimakalkulatoren kan hver enkelt bonde regne ut de konkrete utslippstallene på sin gård. Målet er at det skal gi motivasjon til små og store tiltak som gir omstilling eller tilpassing til mer klimavennlig drift og produksjon. Det vil også være lønnsomt for den enkelte bonde på sikt.

En kalkulator kan skape bevissthet hos de enkelte matprodusentene. Utslippene av karbondioksid (CO2), lystgass (N2O) og metan (CH4) summeres opp som CO2-ekvivalenter. Foreløpig for dem som driver med melk, gris og korn. Kalkulator for ammeku, grønt, fjørfe og sau kommer neste år.

Gjennom landbrukets klimaavtale med regjeringen, er de forpliktet til å redusere utslippene med fem millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. Klimakalkulatoren kan være ett av flere tiltak for å nå det målet. Samtidig er den et signal til omverdenen om at næringa, inkludert de store samvirkene, tar klimautfordringene på alvor og jobber mot bærekraft i hele verdikjeden.

Mens kalkulatoren virker på mikronivå i det enkelte fjøs, må vi samtidig forvente at myndighetene bruker sine kalkulatorer med forstand og bred innsikt i de byrder, tiltak og kostnader som de pålegger næringa.

For det er altså ikke noe mål å redusere matproduksjonen i Norge.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Koko fra EU om klær