Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Husdyr og klima

Husdyrene spiller en viktig rolle i et bærekraftig og klimavennlig landbruk.

Sunket: Metanutslippene per kg storfekjøtt har sunket kraftig. Foto: Siri Juell Rasmussen
Sunket: Metanutslippene per kg storfekjøtt har sunket kraftig. Foto: Siri Juell Rasmussen

Kua har på forunderlig vis blitt framstilt som en klimaversting i den norske debatten. Skurkerollen har fått konkrete utslag. Det grønne byrådet i Oslo besluttet å gjøre skolemat kjøttfri, og redusere kjøttforbruket for byens institusjonsbrukere med 50 prosent.

Det er en kjensgjerning at ku og sau, som begge benytter gras som næring, slipper ut metangass. I Norge beregnes utslippet fra landbruket til å utgjøre 8,5 prosent av landets totale utslipp. Av dette kommer over 70 prosent av utslippene fra husdyr og husdyrgjødsel, i alt 3,2 millioner tonn CO2.

I et globalt perspektiv er tallene enda tydeligere. I sommer presenterte FNs klimapanel (IPCC) en ny rapport om klima og landarealer. I denne rapporten kom det fram at jordbruk, skogbruk og annen bruk av landarealer står for 23 prosent av verdens menneskeskapte utslipp av drivhusgasser.

Rapporten påviser at mer enn en tredel av landjordas isfrie områder brukes til beitemark, altså langt større arealer enn det som brukes til å dyrke korn og grønnsaker. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen konkluderte dermed med at verdens matproduksjon må legges om, og at «vi må forbruke og spise mindre kjøtt», da rapporten ble lagt fram.

Annonse

Den som tror at klimaet reddes av å kvitte seg med kua, må imidlertid tro om igjen. En av hovedforfatterne av FN-rapporten, professor Anette Cowie ved School of Enviromental and Rural Science i Australia, påpeker i et intervju med den svenske avisa Land Lantbruk at husdyr og beitebruk tvert om er viktig i en bærekraftig og klimavennlig matproduksjon.

Hun mener det er et undereksponert poeng i rapporten at naturlige prosesser tross alt kan absorbere en tredel av de fossile utslippene, og at beitende storfe spiller en viktig rolle i så måte.

Cowi viser også til at ved beitebruk på arealer som er for skrinne, bratte, steinete eller tørre for å dyrke matvekster, vil kjøttproduksjonen ikke komme i konkurranse med annen matproduksjon. Dette er nettopp tilfellet i mange av de viktige husdyrområdene i norske distrikter. Beitebruken og fôrproduksjonen foregår på arealer som i liten grad er egnet til annen matproduksjon.

I tillegg mener Cowi det er fornuftig å ha beitedyr i områder dominert av kornproduksjon. Når det finnes dyr i slike områder, er det lettere for bøndene å «lukke kretsløpet». Husdyrene gir næring til jorda og bidrar til å holde ugraset nede.

FN-rapporten om klima og landarealer er mer nyansert enn kjøttmoralistene i Oslo-politikken har forstått. Husdyrene har en selvskreven plass i en klimavennlig matproduksjon.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Feil fra NMBU om Eat-Lancet og Norsk landbruk