Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En nødvendig ulve-anke

Det er av vesentlig offentlig interesse at våre rovdyr forvaltes innenfor de mål Stortinget har sagt.

Ulveforvaltning: Forvaltningen av våre delbestander av store rovvilt må bygge på lov, rett og kunnskap. Foto: Paul Kleiven / NTB
Ulveforvaltning: Forvaltningen av våre delbestander av store rovvilt må bygge på lov, rett og kunnskap. Foto: Paul Kleiven / NTB

Forvaltningen av våre delbestander av store rovvilt må bygge på lov, rett og kunnskap. I så måte er anken over tingrettsdommen om Letjenna-flokken en nødvendighet.

Oslo tingrett fant i sommer at uttaket av de seks ulvene i Letjenna-flokken, innenfor ulvesonen, var ugyldig. Retten mente at det ikke var godtgjort at uttaket ivaretok offentlige interesser av vesentlig betydning.

Retten påpeker at det ikke er godtgjort at akkurat dette reviret var spesielt konfliktskapende eller belastende. "Det konfliktskapende elementet som trekkes frem knytter seg derfor primært til at det anses konfliktskapende at bestanden er over bestandsmålet. Bestandsmålet får dermed indirekte en helt avgjørende betydning i vurderingen", heter det i dommen.

Dersom det anses konfliktskapende at bestanden er over bestandsmålet, kan det felles revirer innenfor ulvesonen bare bestandsmålet er oppnådd og det ikke er snakk om genetisk viktige individer. Signalene fra Stortinget tilsier at terskelen for felling ikke kan settes så lavt, argumenterer tingrettsdommeren.

Annonse

Det kan neppe herske tvil om at overoppfyllelsen av bestandsmålet er konfliktskapende. Det er ikke tale om at bestanden tilfeldig overoppfyller målet, for så å ligge under målet neste år. Det som provoserer utmarksbrukere og distriktsbefolkning er at forvaltningen bevisst har holdt ulvebestanden mye høyere enn Stortingets bestandsmål i en årrekke. Det snakkes konsekvent om "i øvre del av bestandsmålet".

Rettstilstanden på rovdyrfeltet er betydelig avklart gjennom Høyesteretts enstemmige avgjørelse om lisensjakta fra i vår, der WWF Verdens naturfond tapte på alle punkter:

Uttaket truet ikke bestandens overlevelse. Det norske bestandsmålet på 4 til 6 ynglinger er ikke ulovlig. Det er ikke ulovlig å skyte ulv i ulvesonen, og Norge er ikke pålagt et større ansvar for bevaring av den fellesskandinaviske ulvestammen enn hva Norge tar i dag. Norges ulveforvaltning strider heller ikke med Bernkonvensjonen.

Det gjenstår å få avklart at det er av vesentlig offentlig interesse at norske rovdyrbestander over tid ikke holder seg høyt over de folkevalgtes bestandsmål. Det vil statens anke bidra til å gjøre.

"Saka reiser prinsipielle rettslege spørsmål om forvaltning av ulv, som eg meiner bør bli vurdert av ein høgare rettsinstans. Det vil gjere dei rettslege rammene tydelegare, og ... å gjere ulveforvaltninga meir føreseieleg", melder klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V)."

Her gjør statsråden jobben sin.

Neste artikkel

Heller sau og hjortedyr i naturen enn store rovdyr