Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Villaksen sliter i Villaksens år

Laksesesongen 2019 er ikke endelig oppsummert, men foreløpige rapporter fra landets elver melder nedadgående fangster, mye pukkellaks og tidlig stenging av stadig flere elver.

Laks: Mer enn 100 elver er stengt for fiske og det er strenge restriksjoner i mange andre. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix
Laks: Mer enn 100 elver er stengt for fiske og det er strenge restriksjoner i mange andre. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

2018-sesongen var 19 prosent dårligere enn gjennomsnittlig fangst de ti foregående årene. Alt for mange av våre tidligere så fiskerike elver er ødelagt. I mange vassdrag er villaksen nesten borte. Naturvernforbundet mener utviklingen er uakseptabel. Heldigvis kan noe gjøres!

2019 er villaksens år. Elver med god laksebestand er et levende økosystem. Hver elv har sin laksestamme, genetisk tilpasset dennes spesifikke miljø. Hvis det også svømmer sjøørret og ål her blant elvemuslinger og et mangfold av insekter og planter er det ekstra vakkert. Omkranset av frodige kantsoner er den en oase!

Om sommeren kommer laksen kommer tilbake til fødeelva for å gyte – hvis den overlever alle farene. På 30 år er totalmengden laks i norske elver blitt halvert. Derfor er Naturvernforbundet bekymret. Mange trusler gjør at laksen er på vikende front. Som indikator på levende elver kan annet biologisk mangfold også være under press når laksen sliter. De fleste truslene er menneskeskapt og vi har mye kunnskap om hva som må gjøres. Men viljen er enda ikke sterk nok!

For hver ville laks finnes det 1000 oppdrettslaks langs kysten.

Truslene er mange. Atlantisk laks, Salmo salar finnes i elver fra Portugal til vest-Russland og fra Skandinavia til vestkysten av Nord-Amerika. Den er nå nær utryddet i mange land. I dag har hver tredje laks vokst opp i ei norsk elv og vi har derfor et internasjonalt ansvar for bevaring av arten. Men tørrlagte elver fra kraftutbygging er uegnet til gyting. Enorme mengder lakselus fra oppdrettsindustrien dreper unglaksen på vei ut i havet. Farlig genetisk forurensing fra rømt oppdrettslaks er et stadig økende problem. Utbygging og ødeleggelse av elvehabitater samt landbruksforurensing øker presset. Som en farlig joker påvirker menneskeskapte klimaendringene alle arter og økosystemer.

Annonse

Oppdrettsindustrien er gigantisk. For hver ville laks finnes det 1000 oppdrettslaks langs kysten. Ved rømming finner noen veien opp i elvene og gyter. I to av tre undersøkte elver er det gener fra oppdrettslaks i villaksen. Genetisk innblanding svekker villaksens overlevelse. Det skjer også enorm produksjon av lakselus i oppdrettsanleggene. Om våren dreper lusa mye unglaks. Oppdrettsnæringens negative påvirkning defineres av forskerne som den mest kritiske faktoren for ville laksebestander. Presset kan fjernes gjennom å få all oppdrett i lukkede anlegg.

Vannkraftutbygging har gitt alt for lite vann i mange elver. Sammen med endret vannføring gir det dårlige vandre- og gyteforhold. Rogn og yngel kan vinterstid fryse og dø. Raskt varierende vannstand som følge av effektkjøring av kraftverk kan skade både fisk, egg, yngel og bunndyr. Mange laksebestander er svekket av vannkraftutbygging. Naturvernforbundet mener at revisjoner av gamle vannkraftkonsesjoner må gi reelle miljøforbedringer. Kraftbransjen må bli villige til å slippe mer vann for å bedre de økologiske forholdene i elva.

Forurensing og nedbygging gir dårlig livsmiljø. Næring, gjødsel og jordpartikler fra landbruket svekker vannkvaliteten. Det samme gjør forurensing fra industri og kloakk. Veibygging, grusuttak, manipulering av elveløp samt fjerning av kantsoner er negativt. Vannforvaltningsplaner forbedrer situasjonen noe, men tiltakene må bli økologisk mer treffsikre.

Fremmede arter: Gyrodactylus salaris lever parasittisk på laks og kan utslette laksebestander. Den er en innført, fremmed art som dreper fisk, opptil 80-90 prosent kan dø. Millionvis av kroner er brukt for å utrydde «Gyro». Gledelig nok har innsatsen redusert infiserte elver fra 50 til sju. Pukkellaks er også en fremmed art som er satt ut i vest-Russland. Herfra svømmer pukkellaks opp i norske elver og gyter. Den opptrer aggressivt og kan fortrenge villaksen fra gytegropene. Fremmede arter må aktivt fjernes!

Klimaendringer påvirker og gir mer ekstreme forhold. Flommer vasker ut egg og yngel mens tørke tørrlegger leveområder for egg og yngel. Varmere hav kan endre oppvekstmuligheter og overlevelse. Klimaendringene er trolig farlige også for laksen og de må derfor begrenses så mye som mulig.

Den samlede belastningen på elvenaturen og laksens leveområder er alt for stor. Fremdeles behandles vann og elver for dårlig, laksen er en taper sammen med annet verdifullt biologisk mangfold. Mange bestander er svake. Mer enn 100 elver er stengt for fiske og det er strenge restriksjoner i mange andre.

I tillegg er store fjord- og kystområder stengt for sjølaksefiske. Vi må gjøre noe for å fjerne truslene. Alle aktører må erkjenne sin påvirkning og hjelpe fram enda mer ambisiøse tiltak. Villaksens år er anledningen for å starte krafttaket for å redde villaksen og dens fantastiske leveområder – elvenaturen!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vi trenger matkjedene til å løfte fram bærekraftige løsninger