Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

NorthConnect er lønnsom for kraftbransjen - men ikke for Norge

NorthConnect-kabelen markedsføres som et positivt klimatiltak og et «samfunnsøkonomisk lønnsomt» prosjekt for Norge. Begge påstandene er feil.

NorthConnect er ikke lønnsom som eget prosjekt. Men prisen på all strøm i Norge vil gå opp på grunn av kabelen, og dette tjener alle kraftselskapene på, skriver Hogne Hongset i denne kronikken. Foto: Mostphotos
NorthConnect er ikke lønnsom som eget prosjekt. Men prisen på all strøm i Norge vil gå opp på grunn av kabelen, og dette tjener alle kraftselskapene på, skriver Hogne Hongset i denne kronikken. Foto: Mostphotos

Påstanden om at NorthConnect vil bidra til reduserte CO2-utslipp holder ikke. Hvis kabelen vil redusere CO2-utslippene i Skottland, som aktørene bak kabelen påstår, så vil utslippene på kontinentet øke mye mer enn dette. Det er fordi NorthConnect bare «flytter» eksport fra kontinentet til Storbritannia, og CO2-innholdet i kraftmiksen er mye høyere på kontinentet enn det er i Storbritannia. (Se: kabelaksjonen.no.) I tillegg spiller EUs klimakvotesystem inn.

«Samfunnsøkonomisk lønnsomhet» betegner en analysemetode for å vurdere om infrastrukturtiltak er fornuftig å gjennomføre. Begrepet kan fortone seg nokså «gresk» for ikke-økonomer og folk flest. Nettopp derfor er begrepet blitt et nyttig verktøy i kampanjen som nå kjøres for at NorthConnect skal få konsesjon.

Hogne Hongset, NorthConnect-motstander. Foto: Privat
Hogne Hongset, NorthConnect-motstander. Foto: Privat

Uten «klimakortet» kjøres det nå desto hardere på å fortelle oss at prosjektet er «samfunnsøkonomisk lønnsomt». NVE har vurdert prosjektet for OED, og konkludert med at det er, - ja nettopp, «samfunnsøkonomisk lønnsomt». Ifølge NVE kan dette kvantifiseres til en neddiskontert nåverdi på 8,5 milliarder kroner, basert på en kalkulasjonsrente på 4 prosent. Du ble kanskje, som jeg, ikke særlig mye klokere av det. Jeg har spurt ekspertisen om hva dette betyr.

Først dette, fra NVEs vurdering: «Våre analyser viser at tiltaket trolig ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt, dersom det på inntektssiden kun tas hensyn til handelsinntektene. Etter vår vurdering er det ikke først og fremst inntektene på forbindelsen som representerer den økonomiske gevinsten for NC, men den verdiøkningen som skjer på kraftproduksjon gjennom den prisøkningen kabelen gir.»

På enklere norsk: NorthConnect er ikke lønnsom som eget prosjekt. Men prisen på all strøm i Norge vil gå opp på grunn av kabelen, og dette tjener alle kraftselskapene på. Derfor støtter da også Statkraft prosjektet, fordi Statkraft vil tjene aller mest på at kabelen bygges.

Når NVE kommer fram til at prosjektet er «samfunnsøkonomisk lønnsomt», er det fordi NVE ikke tar med alle negative effekter. Dermed blir analysen svært ufullstendig.

NVEs regnestykke er slik, lett forenklet: Det samfunnsøkonomiske overskuddet på 8,5 milliarder er altså såkalt «nåverdi», neddiskontert over kabelens 40-årige levetid. Ifølge Anders Skonhoft, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, kan dette omregnes til en årlig verdi i de 40 årene på cirka 390 millioner. Det gode spørsmålet er da dette: Hva må vi, forbrukere og industri, betale for at «samfunnet» skal hente inn 390 millioner kroner per år?

Annonse

Norsk Industri har regnet på saken. Styreleder Helge Aasen, administrerende direktør Stein Lier Hansen og fem bedriftsledere gikk 15.1. i år ut med en artikkel i Fedrelandsvennen: «Ny strømkabel til Skottland – hva vil det koste oss?».

Norsk Industris svar var dette: «Dersom vi legger NVEs analyser til grunn, kan vi forvente en gjennomsnittlig kostnadsøkning på ca 2,4 øre/kwh inkl økte nettleiekostnader. Så for norske forbrukere vil kabelen kunne medføre en kostnadsøkning på ca 3 milliarder kroner per år eller hele 120 milliarder kroner i kabelens levetid.»

I realiteten er dette ingen nasjonal verdiskaping, bare flytting av 3 milliarder per år fra forbrukerne til kraftselskapene.

Hogne Hongset, NorthConnect-motstander

I realiteten er dette ingen nasjonal verdiskaping, bare flytting av 3 milliarder per år fra forbrukerne til kraftselskapene. Så hvor kommer de 390 årlige millionene til «samfunnet» fra?

Her er Skonhofts svar: NorthConnect vil flytte eksport fra kontinentet til Storbritannia, der strømprisen er høyere enn på kontinentet. Dermed vil dette eksportvolumet hente inn en høyere pris, og gi «oss» de 390 millionene. Dette er netto, etter at NorthConnect vil gi Statnett betydelige tap på sine nåværende kabler, så dette er komplisert!

Men de 390 millionene kan bli kostbare, fordi NVEs modell er ufullstendig og ikke fanger opp de negative konsekvensene av kabelen. Økte strømpriser svekker konkurransekraften i alt norsk næringsliv. Det telles ikke med. Det gjør heller ikke risikoen for at deler av prosessindustrien, som har opp til 40 prosent av kostnadene knyttet til energi, kan bli flagget ut. Det vil i tilfelle rasere lokalsamfunn og gi store økonomiske tap for samfunnet. Slik utflagging vil også gi negativ klimaeffekt, fordi produksjon basert på fossil energi, som vil overta, vil gi drastisk økte CO2-utslipp.

Rent økonomisk er det også noe annet som skurrer. Effekten av at vi vil konkurrere med vår egen gasseksport til Storbritannia er ikke tatt med av NVE. En rapport utarbeidet av Markedskraft AS for Industri Energi, tilsier at det vi vil tape på gass-salget kan bli mye mer enn «overskuddet» av NorthConnect.

Økte strømpriser øker også presset for mer ny vindkraft i urørt natur, og livet i vassdragsnaturen skades av økt effektkjøring som NorthConnect vil utløse. Verdien av skadet og tapt natur teller ikke i NVEs modell.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Skal et fungerende nødnett være opp til kommersielle aktører?