Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Naturbruk for mer mangfold

Nei, Lundteigen, vi skal ikke slutte å bruke naturen. Men vi må bruke den slik at mangfoldet øker og naturen som system har det bra.

Sammen med Lundteigen skal vi presse på for at bærekraftig bruk av natur blir et viktig tema i det kommende stortingsvalget, skriver Karoline Andaur. Foto: Haakon Nordvik
Sammen med Lundteigen skal vi presse på for at bærekraftig bruk av natur blir et viktig tema i det kommende stortingsvalget, skriver Karoline Andaur. Foto: Haakon Nordvik

Livet må være et balansert kompromiss, skriver Per Olaf Lundteigen i Nationen 29. juli. Det er vanskelig å være uenig i det. Vi må komme oss til et punkt hvor vi skaper verdier og høster av naturen, innenfor dens tålegrenser og til det beste for dem som kommer etter oss. Distriktsnæringene vil spille en svært viktig rolle i den omstillingen.

Les Lundteigens innlegg:

Gjennom lokalsamfunnet Rollag, beskriver Lundteigen en hverdag jeg tror flere i distriktene føler på. Arbeidsplasser forsvinner, folk flytter ifra. Og nå vil attpåtil hovedstadsbaserte miljøorganisasjoner – som WWF – ha bort det naturbaserte næringsgrunnlaget?

Tvert imot. Vi er helt enige med Lundteigen i at det må bli lønnsomt å drive økologisk forsvarlig bruk av naturressursene. Å høste av naturens ressurser skal vi fortsette med, men det kan bli nødvendig å endre måtene vi gjør det på. Det er politikerne sitt ansvar å legge til rette for at det kan skje, gjennom en politikk som stimulerer nye, mindre inngripende løsninger.

For det er helt nødvendig. I dag er ikke kostnadene av å ødelegge naturen gjenspeilet i samfunnet. Naturen bygges ned bit for bit. En motorvei her, et hyttefelt der, et boligfelt på et jorde: For hver gang vi bygger ned natur og matjord får vi litt mindre igjen.

Vi er i en naturkrise. Det er det ikke WWF som sier, men de største og viktigste forskningsmiljøene, blant annet FNs naturpanel. Ifølge dem er endring av landarealer den største trusselen mot naturmangfoldet, og vi mennesker har allerede betydelig endret 75 prosent av landarealene på kloden. Det ser ikke bra ut i Norge heller. Arealendringer er den klart viktigste påvirkningsfaktoren, ifølge Artsdatabanken.

Annonse

Vi er alle helt og holdent avhengige av naturmangfoldet rundt oss, både for det livsnødvendige som rent vann, mat og luft, men også for friluftsliv og opplevelser. Ingen vet dette bedre enn de som bor i distriktene – som lever i, med og av naturen.

De vet også at bruk av naturen kan bidra til å ivareta og styrke naturmangfoldet. Kulturlandskap med kantsoner, bekker, våtmark og skogholt leverer mange økosystemtjenester som også bidrar til matproduksjon, naturlig flomvern og gode forhold for pollinatorer.

"Vi mener at myndighetene må innføre en ny ordning for prissetting av naturinngrep og finansiering av restaurering av natur."

Så når Lundteigen etterlyser et balansert kompromiss, er det musikk i våre ører. Vi har flere konkrete forslag for å bedre balansen. WWF mener for eksempel at skogbruket må bidra mer til å ivareta naturmangfoldet og foreslår at myndighetene etablerer en tilskuddsordning for fleralderskogbruk, som stimulerer til økt bruk av ulike driftsformer og treslag. Hensikten er å hjelpe fram et skogbruk som ikke bare er bedre for naturmangfold, men som også er bra for folk. Fleraldersskogbruk er mer arbeidsintensivt, men er til gjengjeld egnet til å få fram kvalitetsvirke med høyere verdi.

Vi mener også at myndighetene må innføre en ny ordning for prissetting av naturinngrep og finansiering av restaurering av natur. Prisen på et større, varig naturinngrep må tilsvare kostnadene ved å bringe samme mengde forringet natur tilbake til en nær opprinnelig tilstand. Dette vil også skape arbeidsplasser innen restaurering av natur.

WWF har også bedt regjeringen om å sette ned et utvalg for å vurdere hvilke trusler og muligheter tap av natur betyr for Norge og særlig norske næringer. Rammebetingelsene for verdiskapning, både i by og land, vil endres i tiden fremover. Både på grunn av fysiske endringer i naturen, som reduksjon av naturlige pollinatorer og tap av avlinger til sykdommer og skadegjørere. Men også fordi politikk og teknologi utvikles for å stanse tapet av natur, for eksempel forbud mot nydyrking av myr og økt gjenbruk og resirkulering. Naturens rolle i økonomien vår fortjener langt større oppmerksomhet.

Alle mennesker, enten en bor i Rollag eller Oslo, er en del av naturen. Og vi kan leve gode liv uten å forringe livsgrunnlaget vårt og naturens evne til å gi til kommende generasjoner. Sammen med Lundteigen skal vi presse på for at bærekraftig bruk av natur blir et viktig tema i det kommende stortingsvalget.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vannets verdi