Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Næringspolitikk for å skape flere store bedrifter

Vi ser altfor ofte bedriftsledere som ikke har vekstambisjoner.

Vekst: Vi vil være på bunnivå i i antall scaleups i bedriftsmassen hvis vi ikke dyrker en kultur for vekstambisjoner. Foto: Andrey Popov / Mostphotos
Vekst: Vi vil være på bunnivå i i antall scaleups i bedriftsmassen hvis vi ikke dyrker en kultur for vekstambisjoner. Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Raskt voksende bedrifter, scaleups, har stor betydning for regioners og nasjoners økonomiske vekst. I land som Storbritannia og USA er det langt flere scaleups enn i Norge. Disse landene har en kritisk masse av bedrifter med kultur for å ha store vekstambisjoner.

I Norge har vi et virkemiddelapparat som er opptatt av å fremme vekstkraftige bedrifter. Et problem er imidlertid at vi har for få bedrifter som har vilje og ambisjoner om vekst ut over nasjonale landegrenser. Næringsdepartementet har nå fått på bordet en samlet gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Det kan gi anledning til å ta tak i denne utfordringen.

OECD definerer scaleups som bedrifter med ti eller flere ansatte som har en vekst i omsetningen på 20 prosent eller mer over en periode på tre år. Slike bedrifter spiller en svært viktig rolle for regioners og nasjoners innovasjonskraft.

Internasjonale undersøkelser viser at scaleups er mer innovative enn andre bedrifter og en nøkkel til jobbskapning og velferd. Over tid erstatter scaleups svakt etablerte bedrifter og bidrar dermed til omstilling og vekst. Scaleups gir spillover-effekter i de regionene de er lokalisert i, som tilførsel av kompetanse, jobbmuligheter, inntekter, innovasjonstilfang og fornyelse.

Til tross for at vi har svært få scaleups i Norge, påvirker disse den økonomiske utviklingen betydelig.

Oxford Research har internt sett nærmere på norske bedrifters vekst i perioden 2015–2017. I tråd med andre miljøer, finner også vi at det ikke er mangel på oppstartsbedrifter og gründere i Norge.

Våre tall viser at det var nesten 73 000 oppstartsbedrifter i Norge (bedrifter som ble stiftet i 2015 eller seinere) i 2017. Det utgjør hele 22,5 prosent av alle bedrifter i landet. Til sammen etablerte oppstartsbedriftene rundt 62 200 nye årsverk i perioden 2015–2018. Det er 0,85 nye årsverk per bedrift. Vi har med andre ord ikke et stort problem med tilfang av nye bedrifter. Problemet er heller at de fleste bedriftene ikke vokser.

Annonse

I vårt tallmateriale finner vi bare 224 scaleups i 2017. Det utgjør kun 0,07 prosent av bedriftsmassen. I land som Storbritannia og USA er situasjonen en annen. Her er rundt 6 prosent av bedriftene scaleups.

Til tross for at vi har svært få scaleups i Norge, påvirker disse den økonomiske utviklingen betydelig. De 224 bedriftene bidro med til sammen 5440 nye årsverk i perioden 2015–2017. Det er hele 24,3 arbeidsplasser per bedrift. Veksten i omsetning for scaleups var i samme periode også langt større enn veksten i omsetning for oppstartsbedrifter.

Mange vil argumentere for at OECDs definisjon av scaleups ikke egner seg for norske forhold hvor rundt 90 prosent av bedriftene har færre enn 10 ansatte. Vi vil argumentere med at det ikke er størrelsen i utgangspunktet som er det vesentlige her, men ambisjonen om å vokse.

I våre møter med bedrifter, ser vi altfor ofte bedriftsledere som ikke har vekstambisjoner. Flere mangler ofte også kompetanse om hvordan vekstmål kan realiseres.

Bedriftene trenger hjelp for å snu trenden. Vi har flere næringspolitiske virkemidler i Norge som fremmer vekst, men fokuset har først og fremst vært på oppstartsbedrifter. Mange gründere og innovative bedrifter benytter det næringsrettede virkemiddelapparatet, og Oxford Research har evaluert en rekke av de ulike virkemidlene.

Evalueringene våre viser at virkemiddelapparatet fungerer godt på breddetilbud, men mangler fokuset på de bedriftene som har ambisjoner om og potensial for vekst. I motsetning til Danmark, Sverige og Finland har ikke Norge målrettede og spesifikke virkemidler for scaleups.

OECD argumenterer for politikk som bidrar til vekst. En slik politikken må bl.a. anerkjenne scaleups’ spesielle karakteristikker og behov. Målrettet politikk kan være å satse på spesifikke entreprenører, nettverk av entreprenører eller dynamiske klynger for å tilby tjenester som gir bedrifter nødvendig kompetanse for vekst.

Med en næringspolitikk som gir få insentiver for dyrke kultur for vekstambisjoner blant bedriftene, vil vi sannsynligvis fortsatt være på et bunnivå i antallet av scaleups i bedriftsmassen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Innovasjon for framtida starter i kommunen