Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå må det bli slutt på uretten mot pelsdyrbøndene

Bøndene venter fortsatt, slik de har ventet i snart fire år, gjennom stortingsbehandling etter stortingsbehandling og debatt etter debatt. Den nye regjeringen må nå handle raskt.

Venter fortsatt: Med spenning så pelsdyrbøndene frem til at de likevel skulle få en rettmessig og rettferdig løsning. I dag er situasjonen at lovendringene ennå ikke er trådt i kraft, skriver forfatterne av kronikken. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Venter fortsatt: Med spenning så pelsdyrbøndene frem til at de likevel skulle få en rettmessig og rettferdig løsning. I dag er situasjonen at lovendringene ennå ikke er trådt i kraft, skriver forfatterne av kronikken. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Nærmere 270 familier venter på endelig avklaring om hva de vil motta i erstatning for pelsdyrforbudet og ikke minst når de kan få erstatningen Stortinget har lovet dem. Det er nå gått mer enn tre og et halvt år siden Jeløya-erklæringen ble fremlagt.

Norges nye regjering har overtatt ansvaret for å avslutte denne saken på en rettferdig måte. Hurdalsplattformens løfte om å «Sluttføre erstatningsoppgjeret for pelsdyrnæringa» er tydelig, men det blir også for den nye regjeringen helt avgjørende å forstå fullt ut hvor spesiell denne saken er og hvor ekstraordinært den må behandles og løses.

Vi har begge bistått Norges Pelsdyralslag og berørte familier med vurdering av de rettslige konsekvensene av forbudet mot hold av pelsdyr.

I den offentlige debatten om erstatning til pelsdyrbøndene er sakens unike utgangspunkt ofte blitt glemt eller oversett. Man har kunnet få et inntrykk av at dette egentlig er det samme som når en bensinstasjon må rives fordi veien utvides. Det er helt feil.

Forbudet mot pelsdyrhold er Norges første næringsforbud. Selv om ekspropriasjons-erstatningsloven er et godt utgangspunkt for å beregne tapene bøndene påføres, gjelder loven for andre formål enn næringsforbud.

Skal pelsdyrbøndene bli spart for ny urettferdighet må Stortingets vedtak følges opp på en grundig, skikkelig og seriøs måte, med klare og tydelige føringer for et rettferdig og riktig resultat. Det krever at politisk ledelse i Landbruks- og matdepartementet, som er ansvarlig for gjennomføringen av erstatningsordningen, er seg sitt ansvar bevisst og tar et aktivt grep for å få en avslutning på den uholdbare behandlingen som pelsdyrbøndene er blitt utsatt for.

"Det er umenneskelig og uforsvarlig å behandle bøndene slik."

Etter et grundig utredningsarbeid vedtok Stortingets flertall i januar 2017 at det var grunnlag for en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen. For den enkelte pelsdyrbonde i distriktene ga dette grunn til ny optimisme og investeringer i næringen.

Annonse

Pelsdyrnæringens fremtid var etter dette ikke noe tema i valgkampen i 2017. Etter valget var det regjeringsforhandlinger bak lukkede dører mellom Solberg-regjeringen og Venstre.

Under disse forhandlingene foreslo Venstre blant annet et forbud mot pelsdyroppdrett. Noen tro på at dette forslaget skulle bli imøtekommet, hadde imidlertid ikke Venstre. «Det var ingenting som tydet på at verken Høyre eller Fremskrittspartiet var villige til å vurdere forbud.» (Se Trine Skei Grande, Oppreist, Oslo 2020, s. 173). Men det gjorde de, og dermed ble det mulig å legge grunnlaget for en flertallsregjering.

«Hestehandelen» mellom Solberg-regjeringen og Venstre om å forby pelsdyrhold ble kjent da Jeløya-erklæringen ble offentliggjort i januar 2018. Forbudet ble en del av den nye regjeringens plattform uten noen åpen ny debatt om å forby næringen.

Prinsippene i Grunnloven § 100 syntes ingen å ha tenkt på, herunder den plikt staten har til å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Regjeringens og Venstres egenmektige opptreden i denne saken er oppsiktsvekkende, ikke minst tatt i betraktning at forbudet på en uforholdsmessig måte rev livsgrunnlaget bort for nærmere 270 familier.

Avtalen mellom samarbeidspartiene fikk sin offisielle stadfestelse ved vedtakelsen av loven om forbud mot hold av pelsdyr i juni 2019. Det var enighet om at bøndene måtte gis «kompensasjon» for at de måtte nedlegge sin pelsdyrvirksomhet.

Den daværende regjeringen fikk i oppdrag å utarbeide regler om dette. Det opprinnelige opplegget var en kompensasjon hvor pelsdyrbøndene bare skulle få kompensert en brøkdel av de verdier som gikk tapt som følge av forbudet. Det førte til at Stortinget måtte gripe inn, og i februar 2020 bestemte Stortinget at pelsdyrbøndene skulle gis kompensasjon som om det dreier seg om ekspropriasjonsartet inngrep.

Den daværende regjeringen lyktes imidlertid ikke med å lage regler som fulgte opp Stortingets vedtak. Det er kanskje ikke så rart, all den tid det aldri er laget et rammeverk for erstatning av et næringsforbud.

I juni 2021 ble det derfor i stedet vedtatt å ta inn i forbudsloven regler som i utgangspunktet fastsatte at pelsdyrbøndene skulle få utmålt erstatningen basert på reglene om erstatning ved ekspropriasjon så langt disse passet.

Med spenning så pelsdyrbøndene nå frem til at de likevel skulle få en rettmessig og rettferdig løsning. I dag er situasjonen at lovendringene ennå ikke er trådt i kraft, og så langt har ikke Stortingets vedtak blitt fulgt opp.

Bøndene venter fortsatt, slik de har ventet i snart fire år, gjennom stortingsbehandling etter stortingsbehandling og debatt etter debatt. Det er umenneskelig og uforsvarlig å behandle bøndene slik. Den nye regjeringen må nå handle raskt og på en måte som er rettsstaten verdig. Det vil også kunne hindre at dette blir stående igjen som en lite ærefull sak i norsk politikk.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Pollestad har selektiv hukommelse