Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

La oss ta på den grønne ledertrøyen

Samarbeid, teknologistøtte og risikoavlastning kan utløse storstilt industriell satsing på grønt hydrogen i Norge med store ringvirkninger og nye arbeidsplasser i Norge.

Illustrasjonsfoto: Mostphotos
Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Da statsminister Erna Solberg på fredag 11.06 presenterte stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser («Energi til arbeid»), nevnte hun Yara og satsingen på produksjon av mineralgjødsel med fornybar kraft som ett av to store industriprosjekter regjeringen vil bidra til å realisere. Det er vi glade for.

Yara, Aker og Statkraft er tre norske selskaper med unik og ledende spisskompetanse på våre forretningsområder. Sammen har vi mål om å realisere det som vil være det største klimatiltaket i norsk industrihistorie. Samtidig vil en realisering av våre industriplaner gi store ringvirkninger i leverandørindustrien og skape nye arbeidsplasser.

Hvordan sikrer vi arbeidsplasser i industrien? Hvordan utnytter vi de fortrinnene vi har i Norge til å styrke norsk industris evne til å konkurrere globalt? Hvordan utnytter vi best våre fornybare energiressurser? Og hvordan kan norsk industri i enda større grad bidra til en vellykket overgang til lavutslippssamfunnet? Dette er grunnleggende spørsmål industrien – og Norge – står overfor. Vi har et svar på dette, og stortingsmeldingen gir retning.

For å nå målene må vi i løpet av kort tid gjennom en storstilt omstilling. En sentral driver for utviklingen er EUs «Green Deal» – den grønne strategien for industri og vekst.

Med EUs «Green Deal» forsterkes virkemidlene for å styrke europeisk industri, og det blir viktig at norske myndigheter følger opp og benytter mulighetene. Det grønne skiftet berører hele samfunnet og krever innsats fra næringsliv og myndigheter i samarbeid.

«Mineralgjødsel uten CO2-utslipp vil bringe det grønne skiftet inn i verdens matvareproduksjon. Men vi ser også på muligheter i andre sektorer.»

Grønt skifte

I industriklyngen på Herøya i Porsgrunn har Yara produsert mineralgjødsel for verdensmarkedet siden 1929. Produksjonen er i dag basert på naturgass. Sammen vil vi erstatte naturgass med ren fornybar kraft. Dermed kan vi produsere grønt hydrogen som omdannes til ammoniakk til bruk i mineralgjødsel.

Annonse

Tiltaket vil kutte CO2-utslippene fra et av Norges største industrianlegg fra rundt 800.000 tonn i året til null(!). Med målrettet satsing har vi oppnådd at over 300.000 biler på norske veier er utslippsfrie. Med vårt tiltak vil man kutte utslipp tilsvarende ytterligere 300.000 fossildrevne biler.

Dette utgjør en stor forskjell og vil være et betydelig bidrag til Norges forpliktelser til utslippskutt innen 2030.

Mineralgjødsel uten CO2-utslipp vil bringe det grønne skiftet inn i verdens matvareproduksjon. Men vi ser også på muligheter i andre sektorer. Ammoniakk, produsert med fornybar kraft, kan også bli en driver for det grønne skiftet i maritim sektor.

Norge er en havnasjon med en ledende maritim sektor som sysselsetter over 90.000 mennesker landet rundt. Den norske skipsfartsnæringen har satt seg ambisiøse mål for egne utslippskutt og leder utviklingen av «grønn» skipsfart. Sentralt i arbeidet står nye drivstoffløsninger. Batteridrevne fartøy vil bli viktige på korte strekninger, men for større havgående fartøy må vi finne andre energibærere.

Her har ammoniakk fordeler som flere rederier nå utforsker. Grønn ammoniakk produsert med fornybar energi vil kunne fjerne CO2-utslippene fra den delen av skipsfarten som i dag står for den største delen av utslippene, de store havgående skipene.

For å nå Norges målsetting om å halvere CO2-utslippene innen 2030, har regjeringen i Klimaplanen fra i år foreslått å innføre en CO2-avgift på 2000 kroner per tonn utslipp som ikke er omfattet av EUs kvotesystem.

Vår ambisjon er å levere grønn ammoniakk som kan møte et slikt avgiftsnivå og som dermed kan være et godt alternativt drivstoff for deler av den norske maritime næringen. Dette fordrer at alle gode krefter drar i samme retning og at verktøyene for å realisere EUs Green Deal også tas i bruk i Norge. Dette inkluderer teknologistøtte og risikoavlastning i en overgangsperiode. Forutsigbarhet i produksjons- og forbruksleddet vil være vesentlig for å få i gang endringene som kreves.

Vårt prosjekt på Herøya kan bli det fyrtårnprosjektet Norge trenger for å drive kompetanseutviklingen videre og skape nye konkurransedyktige næringer og framtidsrettede arbeidsplasser basert på fornybar kraft. Gjennom brede samarbeid kan prosjektet realiseres – både samarbeid mellom industriaktører på tvers av næringer og samarbeid med myndigheter.

Vi står klare. Sammen besitter de tre selskapene den spisskompetansen som skal til for å realisere dette historiske løftet for norsk industri. I samspill med myndigheter er vi i stand til å starte et nytt industrieventyr og etablere et springbrett for noe som kan bli enda større. Hydrogen – dermed også ammoniakk – er utpekt som viktige satsinger for EU. Det er det også for Norge. Med det nye veikartet for hydrogen slås dette fast. La oss ta ledertrøyen i denne omstillingen og utviklingen av grønn verdiskaping.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hvordan vil vi ha folkekirka?