Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fornybarnæringen må redusere eget miljøavtrykk

Selv om fornybarnæringen utgjør en viktig del av løsningen på klimautfordringene, har den også sine egne utfordringer knyttet til klima, miljø og natur. Bransjen må ta ansvar.

Utslipp: Til tross for at fornybar energi i seg selv ikke innebærer noen klimagassutslipp, medfører produksjonen av den utslipp, skriver forfatterne av kronikken. Foto: Mostphotos
Utslipp: Til tross for at fornybar energi i seg selv ikke innebærer noen klimagassutslipp, medfører produksjonen av den utslipp, skriver forfatterne av kronikken. Foto: Mostphotos

For å nå klimamålene må vi kutte 55 prosent av våre utslipp innen 2030. Det innebærer at vi må få fortgang i elektrifiseringen av Norge og øke andelen fornybar energi i energiforbruket vårt fra rundt 50 prosent i dag til cirka 80 prosent i løpet av de neste åtte årene.

Selv med omfattende satsing på enøktiltak for å redusere strømbruken, og på å forbedre bruken av det eksisterende strømnettet, vil vi bli nødt til bygge ut både mer fornybar energi og mer strømnett dersom vi skal lykkes med dette.

Dette vil bli nødvendig for at vi skal kunne øke produksjonen av fornybar kraft og frakte strømmen fra der den blir produsert og frem til der det er behov for den.

Alt dette kan innebære naturinngrep. Bygging av kraftverk og strømnett kan i tillegg få konsekvenser for bo- og friluftsområder og annen næring, og kan føre til utslipp som kan være skadelige for både miljøet og klimaet.

Verden står i dag ikke bare overfor en klimakrise med høyere temperaturer og våtere og villere vær, men også en naturkrise. Det biologiske mangfoldet svekkes i en fart som aldri før, og mer enn én av ti arter er truet av utryddelse.

Det er derfor viktig at utbyggingen av nye kraftverk og strømlinjer foregår på en måte som er skånsom mot naturen, miljøet og klimaet. For å få til dette, må fornybarnæringen ha et bevisst forhold til hvordan de påvirker omgivelsene, slik at de kan jobbe aktivt for å redusere egne miljø- og klimaavtrykk.

Energi Norge har derfor over lengre tid arbeidet med et bærekraftsprosjekt, der konsulentselskapet PwC har hatt i oppdrag å kartlegge de mest vesentlige utfordringer og muligheter som norsk fornybarnæring står overfor knyttet til klima, miljø og natur. Resultatet av dette arbeidet er nå lagt frem i vår nye rapport En grønnere fornybarnæring – muligheter og utfordringer.

Arealendringer utgjør i dag den største trusselen mot naturmangfold. Vi bør derfor bli flinkere til å utnytte de arealene som allerede er menneskepåvirket bedre, slik at flere og større urørte naturområder kan fortsette å være urørte.

Vi må også bli flinkere til å lytte til og samhandle med andre næringer, slik som skogbruk, reindrift og fiske, som benytter seg av de samme arealene. Vi tror at bedre kunnskap, dialog og respekt vil åpne for mer sameksistens.

Når vi nå skal produsere og transportere mer kraft må vi gjøre dette på en måte som både fører til mindre arealendringer og til langt mindre konflikt.

Erfaringen med utbygging av landbasert vindkraft i Norge har vist at ett og samme område kan ha mange ulike interessenter med forskjellige meninger, og at ny aktivitet der kan være konfliktfylt.

Vi tror det vil være mulig å bygge ut vindkraft på land i Norge på en måte som fører til mye mindre konflikt.

Regjeringen annonserte like før påske at den gjenåpner for konsesjonsbehandling for vindkraft på land, og at NVE kan behandle søknader om nye vindkraftprosjekter dersom disse skal bygges i kommuner som samtykker til det.

Ved planlegging av nye prosjekter bør derfor fornybarnæringen konsentrere seg om å bygge ut vindkraft i kommuner som ønsker slik utbygging velkommen, og tenke nytt når det gjelder hvilke områder vindkraft skal bygges i og hvordan den enkelte vindpark bør utformes.

Kanskje flere av turbinene bør plasseres der det allerede er naturinngrep, som langs veier og jordbruksland, selv om vindforholdene ikke er de aller beste?

Til tross for at fornybar energi i seg selv ikke innebærer noen klimagassutslipp, medfører produksjonen av den utslipp. Klimagassutslipp oppstår som en følge av bruk av materialer som stål og betong, ved transport av utstyr og personell, og ved bruk av anleggsmaskiner.

Slike utslipp kan reduseres, og mange av Energi Norges medlemmer er allerede i gang med klimaregnskap og gjennomfører tiltak som får ned utslippene. Men mer kan gjøres. Vi tror at vår nye rapport og vårt oppfølgende arbeid vil bidra til å motivere fornybarnæringen til å redusere sine utslipp ytterligere.

I det videre arbeidet med å elektrifisere Norge vil vi se en fornybarnæring som i større grad vil vise vei og være et forbilde for andre næringer når det gjelder å redusere sine egne klima- og miljøavtrykk. God planlegging og bruk av innkjøpsmakt er her viktige stikkord, og det samme gjelder gjenbruk, dialog og samhandling.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Går til sak mot vindpark: – Staten er i ferd med å gjøre samme feilen på nytt