Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Feil medisin for Distrikts-Norge

Kutt i formuesskatten er ingen quick fix for kommunene.

 Risikabelt: Bø i Vesterålen har igangsatt et risikabelt eksperiment ved å kutte i formuesskatten, skriver forfatterne av innlegget. Her viser Bø-ordfører Sture Pedersen (H) partikollega og statsminister Erna Solberg rundt i kommunen i fjor. Foto: Eirin Larsen, Statsministerens kontor
Risikabelt: Bø i Vesterålen har igangsatt et risikabelt eksperiment ved å kutte i formuesskatten, skriver forfatterne av innlegget. Her viser Bø-ordfører Sture Pedersen (H) partikollega og statsminister Erna Solberg rundt i kommunen i fjor. Foto: Eirin Larsen, Statsministerens kontor

Distrikts-Norge avfolkes og forgubbes. Disse utfordringene er en stor trussel mot verdiskapningen og velferden. Før jul mottok regjeringen en ny utredning – fra Norman-utvalget - som trekker frem spesielt tre utviklinger distriktskommunene må håndtere: Befolkningsnedgang, økende gjennomsnittsalder og spredt bosetting. For å få til bærekraftige løsninger må det skapes insentiver som trekker til seg yngre, arbeidsdyktige innbyggere.

Til tross for dette forsøkes det nå med skattelette som medisin. Men distriktspolitikk er vanskeligere enn som så. Skattelette alene er ikke et treffsikkert tiltak mot folk flest, men er ment for å tiltrekke de aller rikeste. Hvordan de aller rikeste skal trekke med seg resten av befolkningen er derimot uvisst for oss.

Bø i Vesterålen har igangsatt et risikabelt eksperiment: De kutter formuesskatten som første kommune i Norge. Ved å tiltrekke seg de rike håper Bø på investeringer som vil skape arbeidsplasser. Men hvilken forskning baserer de dette på?

En forskergruppe med blant andre den danske økonomiprofessoren Henrik Kleven i spissen har sett nærmere på skatt og hvordan det påvirker flytting mellom land. Et eksempel de drar frem er områder utenfor Brussel med høy toppskatt, men ingen skatt på utbytte. Dette har trolig resultert i at et stort antall rike franskmenn har flyttet dit. Bø håper nok på det samme, og har allerede fått flere rike nordmenn på kroken som har meldt flytting.

Men skatteletten som Bø tilbyr gjelder personskatt, noe som ikke gir insentiv til å investere i arbeidsplasser lokalt. Rikingene som flytter til Bø, får like stort skattelette om de investerer i Tyskland eller Spania som i Bø. Men det er disse arbeidsplassene kommunen tror vil gi tilflytting. Hele eksperimentet baserer seg med andre ord på ringvirkninger fra de rikes investeringer, som ikke er gitt at oppstår.

Om de rike tilflytterne allikevel skulle investere i kommunen, er ikke arbeidsplasser i seg selv nok til at folk flest flytter på seg. Denne skatteletten treffer ikke den faktiske målgruppen Bø trenger, og om den allikevel hadde gjort det, viser forskning at skatt har lite å si for folks valg av bosted. Det er et mye mer komplekst problem.

Bøs kutt i formuesskatten vil føre med seg inntektstap for kommunen, selv etter at regjeringen grep inn for å begrense tapet. Om dette eksperimentet blir en fiasko vil det ikke bare bety tap for Bø, men også for hele Norge som en velferdsstat.

Annonse

Det er et forent mål i Norge at vi skal ha gode og likeverdige tjenester over hele landet. Vi har et solidarisk skattesystem. Det baserer seg på å omfordele skatteinntekter fra skattesterke til skattesvake kommuner. Bøs skatteeksperiment setter dette skattesystemet under hardt press. Bø regner med inntektstap og er avhengig av tilflytting for å dekke dette. Hva skjer dersom de ikke får disse tilflytterne? Hvem skal betale da?

Som Kleven beskriver, vil små regioner i et samkjørt system ha størst insentiv til å innføre denne type skattelette. Det skal understrekes at forskningen gjelder mellom land, men den samme dynamikken vil trolig utspille seg mellom norske kommuner.

Det er denne tendensen vi ser når Strand kommune i 2022 vil gjennomføre lignende skattegrep. Flere små kommuner utreder nå tilsvarende tiltak. Bø kommune har startet en skattekonkurranse der hver enkelt kommune tenker på seg selv, men hvor fellesskapet som helhet kan tape.

Når flere kommuner følger Bøs eksempel går den totale skatteinntekten ned for hele Norge. Er det et slikt fellesskap vi ønsker, hvor hver kommune kjemper sin egen sak på bekostning av fellesskapet? Det begynner å ligne på tankegangen i skatteparadiser.

"Det er ikke noe fasitsvar for hvordan man får økt tilflytting, men hver kommune må tilpasse tiltak etter behov."

Avfolking i distriktskommunene er et komplekst problem, som krever kompleks medisin. Bø forsøker å lokke til seg rike folk med skattelette, men som forskningen til Kleven og co viser, så er det ikke klar sammenheng mellom skattenivå og tilflytting. Vi ser for eksempel at USA og England har en større andel tilflyttere enn land som Polen og Romania, til tross for høyere skattesatser på høy inntekt. Det tyder på at det er flere forhold enn bare skatt som spiller inn.

Vi tror ikke dette skattetiltaket treffer målgruppen folk flest, men er siktet mot de rikeste for å skape investeringer og dermed arbeidsplasser. Lavere formuesskatt er ikke alene et treffsikkert tiltak for å få tilflyttere. Det er mange faktorer som spiller inn når folk tar beslutninger om å flytte eller å bli værende. Jobb, bolig, integrering, infrastruktur, skole og barnehage, kulturtilbud – lista er lang. Det finnes ingen quick fix. Hver kommune er unik. Det er ikke noe fasitsvar for hvordan man får økt tilflytting, men hver kommune må tilpasse tiltak etter behov.

Kutt i formuesskatten er ingen distriktspolitisk løsning. Tiltaket virker ikke å treffe målgruppen, men skaper isteden en uheldig skattekonkurranse. Hvis skattereduksjon ikke får ønskede virkninger vil det kun fungere som en gyllen rabatt for de rikeste, og koste samfunnet skatteinntekter. Resultatet vil i verste fall bli et fortsatt forgubbet Distrikts-Norge, men med lavere totale skatteinntekter.

Denne kronikken bygger på artikkelen Taxation and Migration: Evidence and Policy Implication (2020, Kleven, H., Landais, C., Munoz, M., & Stantcheva, S.).

Studenter ved Handelshøyskolen NMBU: Maria K. Kirste, Oda Larsen, Pernille Rugelsjøen, Roble Wais, Kevin G. Berghagen

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Slamring i stortingsdører