Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fakta om reiselivets utslipp

Det hersker en rekke påstander om hvor mye norsk reiseliv forurenser. Ser man derimot på fakta er reiselivet i seg selv ikke knyttet til store utslipp.

Har økt: CO2-utslipp fra cruiseskip har vokst med 46 prosent fra 2012 til 2018, og er vesentlig større enn utslipp fra utlendingers fritidsreiser med fly til og i Norge, skriver Kristin Krohn Devold.  Foto: Andrey Armyagov / Mostphotos
Har økt: CO2-utslipp fra cruiseskip har vokst med 46 prosent fra 2012 til 2018, og er vesentlig større enn utslipp fra utlendingers fritidsreiser med fly til og i Norge, skriver Kristin Krohn Devold. Foto: Andrey Armyagov / Mostphotos

Utfordringen er transporten til destinasjonen, men her skjer det en stor omstilling til el-transport. Det er en positiv utvikling på gang, men vi er ikke i mål. Det må settes inn tiltak der det er teknologisk mulig, slik at vi kan reise grønnere.

Fra å være en næring få snakket om og enda færre visste noe om, er reiselivet i Norge nå blitt en viktig fremtidsnæring som snart passerer 200 milliarder i omsetning og nesten 170.000 ansatte. Men, med økt vekst følger også, naturlig nok, økt debatt og kritikk. Noe av kritikken dreier seg om mengden turister på ulike destinasjoner, såkalt masseturisme. Norge er heldigvis ikke i Venezia eller Barcelonas sko. Det er kun noen få steder noen få uker i året som har utfordringer her, og de fleste steder klarer å løse disse utfordringene gjennom lokal dialog og tiltak.

Den andre delen av kritikken dreier seg om konkrete utslipp fra reiselivsnæringen. Det er en rekke påstander om både norsk og internasjonalt reiselivs totale utslipp. Skal vi få til en god, faglig diskusjon må vi få fakta på plass over hvor mye utslipp som faktisk kan tilskrives næringen. Derfor har NHO Reiseliv fått utarbeidet en rapport over klimagassutslipp fra norsk reiseliv. Rapporten er utarbeidet av byrået Stakeholder og baserer seg på offentlige statistikk, i kombinasjon med et sett av nødvendige forutsetninger for å komme frem til et rimelig anslag for utslipp knyttet til ferie og fritidsreiser.

Rapporten konkluderer med at samlede CO2-utslipp fra norsk reiseliv er 3,6 millioner tonn CO2 i 2018. Det er mer enn fire ganger mindre en norsk olje- og gassutvinning (14,6), over tre ganger mindre enn industri og bergverk (12,1), og også betydelig mindre enn privatbiler (4,7) og norsk jordbruk (4,4).

Det er transportleddet i reiselivet som i all hovedsak står for utslippene når man ser på reiselivet. Flyreiser står for 53 prosent, cruise står for 16, passasjerskip for 13 og bil/camping for 12 prosent. Majoriteten av NHO Reiselivs medlemmer kommer fra overnattingsbedrifter, serveringssteder og opplevelsesbedrifter. Disse har svært lave utslipp. CO2-utslipp fra overnatting og servering utgjør kun tre prosent av samlede utslipp fra reiseliv.

Privatbiler slipper ut 4,7 millioner tonn CO2, som er nær fire ganger så mye som innenriks luftfart.

Annonse

Og ikke nok med det: Utslippene forventes å falle betydelig etter hvert som alle bytter ut oljefyrene med utslippsfrie oppvarmingsløsninger, og bør gå mot null allerede neste år. Rapporten finner at sysselsettingen innenfor overnatting- og servering har økt med 33 prosent siden 2012, mens utslipp av CO2 har falt med 13 prosent. Næringen har med andre ord klart å øke sysselsettingen, samtidig som utslippene er redusert til nær null.

Basert på offisiell statistikk ser vi altså at reiseliv slipper ut mindre enn norsk jordbruk, langt, langt mindre enn industri og olje- og gassutvinning, og at reiseliv i seg selv ikke er knyttet til store utslipp. Det som gir utslipp er transport. Men, for både bil, båt, buss og ferge er det nå fullt mulig med el-transport. Andelen elbiler vokser, og med utrulling av utslippsfrie busser og ferger vil CO2-utslippet reduseres kraftig. Det er svært positivt at aktører som Color Line gjennomfører tiltak for å redusere utslippet av CO2 og lokal forurensing.

Fylkeskommunen og andre offentlige innkjøpere må være like konsekvent i valget av buss og ferger, som myndighetene har fått til med elbilsatsingen i privatmarkedet. Noen er flinke, andre har lang vei å gå. Teknologien eksisterer allerede og blir stadig bedre.

Elektrifisering av fly vil komme, men det vil ta lengre tid. Utslippene fra fly er i tillegg en del av EUs kvotehandelssystem, og hele 77 prosent av passasjertrafikken med fly er en del av EUs kvotehandel. I praksis betyr kvotehandelen at én ekstra flyreise i Norge eller andre EØS-land ikke gir ekstra CO2-utslipp, fordi det samlede tillatte utslipp fra luftfarten og resten av kvotepliktig sektor er bestemt frem til 2030 allerede. Ekstra utslipp fra en flyreise vil føre til lavere utslipp fra en annen aktør innenfor kvotesystemet, for eksempel et smelteverk i Norge, et kullkraftverk i Polen eller færre reiser med et annet flyselskap.

Utslipp til sjøs er derimot ikke regulert av EUs kvotehandel. CO2-utslipp fra cruiseskip har vokst med 46 prosent fra 2012 til 2018, og er vesentlig større enn utslipp fra utlendingers fritidsreiser med fly til og i Norge. Det stiller store krav til den norske regjeringen som må sette strenge nasjonale utslippskrav til cruise.

I debatten om "flyskam" er det viktig å minne om at privatbiler slipper ut 4,7 millioner tonn CO2, som er nær fire ganger så mye som innenriks luftfart. Skal vi få til en konstruktiv debatt og vite hva som faktisk hjelper må debatten baseres på god, faglig dokumentasjon. La oss starte der det faktisk er mulig å gjøre en forskjell, og med de tiltakene som har størst effekt på klimautslipp. Så vil fly komme etter når teknologien er tilgjengelig.

Det skjer en positiv utvikling i norsk reiseliv, men vi er ikke i mål. Det må settes inn tiltak der det er teknologisk mulig, slik at vi kan reise grønnere. Og vårt skatte- og avgiftssystem må for all del ikke endres slik at det blir billigere å dra ut av landet enn å ta ferien i Norge. Bor du på et norsk hotell eller spiser på en norsk restaurant, er opplevelsen snart utslippsfritt.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hva skal vi med Venstre?