Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Europas kulturhovedstad 2024 truer kulturlandskap

Bodø bystyre vil bygge ned viktig områder for utmarksbeite og reindrift.

Skal bygges ned: Kvalsnes i Skjerstadfjorden i Bodø. Dermed går et viktig område for beitebrukere tapt. Foto: Mathias Malmgren / Spire
Skal bygges ned: Kvalsnes i Skjerstadfjorden i Bodø. Dermed går et viktig område for beitebrukere tapt. Foto: Mathias Malmgren / Spire

Bodø blir europeisk kulturhovedstad i 2024. Likevel gir bystyret tillatelse til å bygge hyttefelt på viktige områder for utmarksbeite og reindrift. Dette utgjør en trussel mot natur- og kulturlandskap.

Bodø vil ha miljø og natur som en del av profilen på sitt kulturhovedstadsår, og den samiske kulturen har vært et sentralt argument i søknaden for å bli Kulturhovedstad. Likevel går Bodø bystyre inn for å bygge 50 hytter på Kvalnes i Skjerstadfjorden.

Hyttefeltet ligger innafor et fellesbeite som lenge har vært brukt av de syv bygdene som omkranser utmarksområdet. Videre er området viktig for Saltfjellet reinbeitedistrikt som bruker det til vinter- og vårbeite.

Et hyttefelt innebærer utbygging av naust, veier, parkering, strøm og vann. Dette vil medføre mye trafikk og støy som forhindrer bruken av området til beiting. Det betyr at samtidig som Bodø ønsker å fremheve det samiske som noe unikt og flott ved Bodøs kultur, ødelegger de grunnlaget forutøvelseavsamiskreindrift. En helt sentral og svært viktig del av den samiske kulturen.

Et ønske om å ivareta miljø og natur blir heller ikke oppfylt ved en slik utbyggelse på Kvalnes.

Det er begripelig at et hyttefelt strider mot kommunens og fylkeskommunens eget fokus på vern og anerkjennelse av naturutfordringene vi står ovenfor. I kommuneplanens arealdel 2018–2030 anerkjennes det at landbruks-, natur- og reindriftsområder har viktige kulturlandskapsverdier. Det vises også til vesentlige landbruks- og naturverdier i disse områdene.

Det finnes ikke alternative beiteområder for de gårdene som berøres.

I tillegg har Fylkesmannen i Nordland utarbeida en strategisk plan for jordvern. Målet er å sikre viktige jordbruksområder for matproduksjon. Det er lagt særlig vekt på å få kommunen til å vurdere og synliggjøre alternative utbyggingsområder dersom det planlegges å bygge på dyrka eller dyrkbar jord.

Videre har Bodø kommune nylig vedtatt en “Beitebruksplan” som skal ivareta beitebruksnæringens interesser. Det er innforstått at en utbyggelse i det aktuelle området på Kvalnes ikke går hånd i hånd med ivaretakelse av beiteområder og matjord. Oppheving av beite medfører tap av miljøverdier, matjord og et åpent kulturlandskap som konsekvens.

Annonse

Ecofact Nord AS og Norsk institutt for skog og landskap har vurdert konsekvensene hyttefeltet vil ha for landbruk og reindrift. Konklusjonen slår fast at hyttene og aktiviteten de medfører vil ødelegge området som beite- og kalvingsland. Det er plass til omtrent 350 sauer med lam i fellesbeitet. I dag er området fullt utnytta og konsekvensutredningene viser at hyttene vil fortrenge sau. I tillegg er reindriften en presset næring, og vurderinga viser at rein vil miste viktig beiteland i hele sitt distrikt.

Det finnes ikke alternative beiteområder for de gårdene som berøres. Likevel vurderer kommunen at området er egnet for fritidsbebyggelse fordi det finnes veiforbindelse og er gunstig plassert i forhold til avstand til by og tettbebyggelse. Områdets praktiske beliggenhet er derimot ikke et tilstrekkelig argument når det går svært negativt utover kulturlandskapet og matjorda – spesielt ikke som Europas kommende kulturhovedstad.

Å ignorere bøndene, reindriftsutøverne og fagfolk er arrogant og vitner om liten forståelse av ressursene beitenæringa står for.

Området er allerede svært pressa, og utbyggelsen av et hyttefelt vil true beiteområdet ytterligere.

Hyttefeltet vil medføre en regional unnvikelseseffekt. Når rein møter mennesker, skyr de unna. Med tiden vil derfor bruken av området reduseres permanent. Det er påvist at rein kan ha en unnvikelse på mellom 5–10 km fra et hyttefelt. På denne måten er det ikke bare området der hyttefeltet skal bygges som går tapt for utmarksbeite og reindrift, men også store arealer rundt det aktuelle området.

Kommuneadministrasjonen mener likevel at konsekvensutredningene for reindriften er for strenge i sin vurdering, og at «reguleringsplanen tar tilstrekkelig hensyn til beitebruk både for sau og rein», uten å lytte til bøndene som blir rammet av utbyggelsen. Å ignorere bøndene, reindriftsutøverne og fagfolk er arrogant og vitner om liten forståelse av ressursene beitenæringa står for.

Det er motstridende at Bodø erklærer klimakrise, samtidig som en ikke anerkjenner viktigheten av beiteressurser for naturen, miljøet og det biologiske mangfoldet. Det er motstridende at demokratiet ikke tar hensyn til sauebøndene, reindriftsbøndene og beboerne på Kvalnes. Det er også motstridende at den europeiske kulturhovedstaden 2024 ønsker å bygge fritidsboliger istedenfor å bevare kulturlandskap.

Så Bodø kommune, ønsker dere å leve opp til tittelen som Europeisk kulturhovedstad, eller er det kun en innholdsløs tittel dere ønsker å bruke for å sole dere i glansen?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Mangelfull dyrevelferd