Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Allemannsrett under press

Flere turister og økt friluftsinteresse setter allemannsretten under press.

Nei til begrensninger: Alle muligheter må prøves ut før allemannsretten innskrenkes med lokale forbud og begrensninger, skriver forfatteren av kronikken. Illustrasjonsfoto: Mostphotos
Nei til begrensninger: Alle muligheter må prøves ut før allemannsretten innskrenkes med lokale forbud og begrensninger, skriver forfatteren av kronikken. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Retten har lang tradisjon i Norge, og gir oss lov til å oppholde oss i utmark. Allemannsretten gjelder for alle, både fastboende og turister, og fri ferdsel uten betaling er en sentral del av den norske turtradisjonen. Før årets sommerutfart har det blitt hevdet at allemannsretten ikke er laget for masseturismen Lofoten nå opplever. På den vakre Hauklandsstranda og flere andre steder på øygruppa blir det i sommer begrensninger for hvor du har lov til å telte.

Forbudet er muliggjort gjennom en forholdsvis fersk endring av friluftsloven, som i større og enklere grad gir kommunene mulighet til å innskrenke allemannsretten. Flere andre kommuner har gjort det samme; i Hoddevika i Stad og ved Lovatnet i Stryn er det for eksempel innført tilsvarende telt-begrensinger.

Vi ser at flere ikoniske turmål opplever et akutt press og det er urovekkende når lokalbefolkningen føler seg fortrengt. Ferdselsbegrensninger er et riktig grep for å beskytte sårbar natur, men som Norges største friluftsorganisasjon er vi bekymret for at en gradvis innføring av lokale forbud som følge av stort besøkstrykk vil kunne få smitteeffekt og over tid bli en stor trussel mot allemannsretten. Alle alternative løsninger må prøves ut når presset blir stort.

Vi risikerer et fremtidig Frilufts-Norge med mange lokale teltforbud, eller der det kreves inn kostbare avgifter for å gå på populære turstier. Den norske allemannsretten – at alle har tilgang til å bruke fjellene, skogen og strendene – er helt unik. Den gir oss fantastiske muligheter til å oppleve naturen og er grunnlaget for et rikt friluftsliv, med stor betydning for både folkehelse og trivsel.

Økt turisme utfordrer allemannsretten, men trenger ikke å ødelegge for den. Skal allemannsretten sikres, må det settes av mer ressurser til å ta vare på naturen og håndtere besøksstrømmene på populære turmål. Et stort antall besøk krever tilrettelegging (stibygging, søppelhåndtering, toalett, parkering og lignende). Gjennom styring av ferdsel, informasjon og en helhetlig forvaltning, mener vi det er mulig å legge til rette for gode besøksopplevelser på populære turmål, uten at naturens eller lokalmiljøets tåleevne overskrides.

I den nye reiselivsstrategien til Innovasjon Norge er ett av de foreslåtte tiltakene en styrking av tilskuddsordningen «Nasjonale turiststier». Dette har DNT ment lenge, og det er viktig at tilskuddene brukes på å forebygge slitasje og besøksutfordringer, framfor reparasjon. «Nasjonale turiststier» har satt populære turmål i stand til å håndtere et høyt antall besøkende, og samtidig ivareta naturverdiene.

Ordningen kan vise til flere gode resultater; på Besseggen er det for eksempel gitt støtte til en stipatrulje som både har bidratt til å redusere antallet redningsaksjoner og fjerne søppel langs den populære stien.

Ut over å foreslå en økning i tilskuddene til «Nasjonale turiststier», foreslår reiselivsstrategien en ny, tilsvarende tilskuddsordning for viktige natur- og kulturbaserte attraksjoner; «Nasjonale ikoner». Hauklandsstranda i Lofoten, som er kåret til Europas vakreste strand av Lonely Planet, vil være en klar kandidat til tilskudd gjennom en slik ordning. Vi tror at «Nasjonale ikoner» kan være viktig for at naturbaserte attraksjoner fremover skal håndtere et stort antall besøkende.

Annonse

Innovasjon Norges reiselivsstrategi er tydelig på at friluftsorganisasjonene og frivilligheten er sentral for det naturbasert reiselivet, og at en vekst i næringen er avhengig av at disse aktørene sikres gode, langsiktige rammevilkår. Vi sitter ikke på hele løsningen, men DNT har utvilsomt en viktig rolle i holdningsskapende arbeid og opplæring i norsk friluftskultur.

"Vi jobber for å styrke oppmerksomheten mot allemannspliktene som følger av allemannsretten"

Vi jobber for å styrke oppmerksomheten mot allemannspliktene som følger av allemannsretten. Fokus på disse vil bidra til hensynsfull oppførsel og redusert naturslitasje. Denne våren lanserte vi et digitalt kurs i sporløs ferdsel, og gjennom turportalen ut.no kan vi bidra til å formidle god turinformasjon som sprer trafikk og redusere press.

Det er ingen lette svar, men alle muligheter må prøves ut før allemannsretten innskrenkes med lokale forbud og begrensninger.

Besøksforvaltning og tilrettelegging er krevende og kostbart, og fordi mange av våre mest populære turmål ligger i små kommuner med begrensede ressurser, er nasjonale ordninger viktige for å forvalte vår felles naturarv.

Vi mener disse tiltakene vil være med på å sikre allemannsretten:

* Statlige tilskudd til arbeid med besøksforvaltning på populære turmål og naturbaserte attraksjoner.

* Styrke arbeidet med informasjon og opplæring i «allemannspliktene» og sporløs ferdsel.

* Nasjonal satsing på å lede flest mulig til utpekte turområder som tåler høye besøkstall. Dette kan være områder som får tilskudd gjennom den etablerte ordningen «Nasjonale turiststier», og ved at en tilsvarende ordning for «Nasjonale ikoner» opprettes.

For å sikre allemannsretten må friluftsorganisasjonene ha gode, stabile rammevilkår. Til tross for at rekordmange driver med friluftsliv og oppsøker naturen, er de offentlige tilskuddene til friluftsorganisasjonene redusert. Et stort dugnadsarbeid er med på å tilrettelegge norske stier og turmål. Frivilligheten må gis tilstrekkelige ressurser og rammeverk til å kunne fortsette dette viktige arbeidet.

Frivillige betalingsløsninger bør testes ut i pressområder. Vipps-betaling kan for eksempel gi økte midler til drift og nødvendige tilretteleggingstiltak.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Nationens nasjonalisme