Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nye Veier helt på jordet

Det offentlige selskapet Nye Veier AS skal bygge "mest mulig vei for pengene". Da er det vel mest "effektivt" å bygge på dyrket mark da, samferdselsminister Knut Arild Hareide. Eller?

Illustrasjonsfoto: Kornåker ved Brumunddal i Ringsaker. Her kan det ligge godt til rette for å bygge billig vei. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Illustrasjonsfoto: Kornåker ved Brumunddal i Ringsaker. Her kan det ligge godt til rette for å bygge billig vei. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I 2013 entret Frp Samferdselsdepartementet. Noe av det første daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen satte i gang med, var å etablere det offentlige selskapet Nye Veier AS.

Statens Vegvesen måtte nemlig ha en konkurrent, for å få veibyggingen her til lands mer effektiv, mente den blåblå regjeringa. Nye Veiers mandat er å bygge nye motorveier raskt og effektivt. "Effektivt" betyr jo gjerne "billigere". Så er også Nye Veiers motto å "bygge mest mulig vei for pengene".

Det offentlige selskapet Nye Veier AS presenterer seg slik på selskapets nettsider: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, altså nytte minus kostnad, er med på å styre hvilke hovedveier som skal bygges ut når. Nye Veier rangerer og bygger ut prosjekter med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet før de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Redusert reisetid for veibrukeren er den viktigste faktoren som påvirker samfunnsnytten.

Formuleringene høres tilforlatelig ut. Alle ønsker seg vel kortere reisetid? Kanskje. Kanskje ikke for enhver pris. Prisen skal jeg komme tilbake til.

Det kan saktens være effektivt med et offentlig selskap som bestemmer hvor skapet skal stå, det vil si – hvor veien skal gå. Når Nye Veier AS kobles inn, får selskapet stor makt gjennom å legge premissene for veibyggingen.

Nye Veier skriver rapporter med vedlegg og delrapporter med vedlegg og ber konsulenter skrive verdianalyser som er vedlegg, og arrangerer nettmøter som de kaller folkemøter og lager nettportaler og ber om uttalelser og … Angående uttalelser fra berørte borgere: Om du skal lese alle dokumentene (med til dels utilgjengelig/dårlig språk) og skrive en begrunnet uttalelse, bør du ha uvanlig god tålmodighet - og kunne bruke et par ukers ferie.

Nye Veier AS står for et omfattende og til dels ugjennomtrengelig byråkrati som skal ligne demokrati. De folkevalgte, demokratiet, kobles i større grad ut.

Som tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet (under statsrådene Ketil Solvik-Olsen og Jon Georg Dale) Tommy Skjervold (Frp) sa det til "Våre veger" 9. desember i fjor: "Vi opprettet Nye Veier, et statlig selskap som er etablert for å skaffe en armlengdes avstand til oss politikere, som ofte tenker litt kortsiktig med fokus på neste valg. Med dette selskapet kan vi få lengre perspektiv på ting, og ha fokus på ting som skal gjennomføres mange år fram i tid."

Annonse

Det er én måte å si det på; "en armlengdes avstand". En annen måte å si det på, er at demokratiet dyttes bort for å få fram nye veier så raskt og billig som mulig. Nye Veier AS har den fordelen at de skal bygge "mest mulig vei for pengene", og ikke stå til ansvar overfor velgerne – for alt fra nedbygging av matjord til naturmangfold og vernede kulturlandskap.

Det er fortsatt ordførerne og kommunepolitikerne som må stå til ansvar, fordi de fortsatt har en lillefinger med i prosessen.

Nye Veier AS har ikke det samme ansvaret for andre "nytte minus kostnad"-regnestykker som folkevalgte har. Som nevnt, ifølge Nye Veier er "Redusert reisetid for veibrukeren (..) den viktigste faktoren som påvirker samfunnsnytten". Redusert reisetid fra for eksempel Hønefoss til Kongsvinger kan beregnes. "Mellom 19 og 25 minutter med startpunkt på Jessheim og Gardermoen Næringspark. Med startpunkt på Kløfta/Nybakk er spart reisetid beregnet til mellom 14 og 18 minutter", som Nye Veier skriver i en rapport om utbygging av E16.

Men dersom en skal sette for eksempel 20 minutters spart kjøretid mellom Hønefoss og Kongsvinger opp mot "store sammenhengende dyrka arealer med høy verdi" og "store skogsområder med til dels lite kunnskapsgrunnlag for naturmangfold" – hva da?

Hvor mange mål dyrket mark er det greit å ofre for å spare 20 minutter mellom Hønefoss og Kongsvinger? Fem mål matjord per innspart minutt – eller 250 mål? Hvordan vektlegges evnen til å produsere mat her til lands? Og hvem sjekker at Nye Veier AS (og Statens Vegvesen) ikke kommer i konflikt med Stortingets vedtak om at det ikke skal bygges ned mer enn maksimum 4000 mål matjord i året?

Hva er prisen for å legge en ny motorvei gjennom store skogområder der en ikke engang har undersøkt verdien av naturen? Og hvem tar seg av de andre, viktige kost-nytte-regnestykkene?

Nye Veier konkluderer i "God dag! Mann Økseskaft!"-stil: "Korridoren berører i tillegg store sammenhengende dyrka arealer med høy verdi. Den går også gjennom store skogsområder med til dels lite kunnskapsgrunnlag for naturmangfold. Korridoren vurderes samlet sett som den mest konfliktfylte for miljøverdier. Oppsummert har korridor C god oppnåelse av samfunnsmålene og best netto nytte per budsjettkrone, men den har konfliktfylte områder for miljøverdier". Javel?

Så har altså Nye Veier i dette E16-eksemplet leid inn SWECO for å lage en "verdianalyse for E16 Kløfta–Kongsvinger". SWECO kommer med innvendinger, og peker på "svært store negative virkninger for de ikke-prissatte fagtemaene". Det er da noe.

Men hvor mye matjord eller naturmangfold vil du si 20 minutter spart reisetid på en 14 mil lang strekning er verdt, samferdselsminister Knut Arild Hareide? Hva mener samferdselskomiteen på Stortinget? Anyone?

Neste artikkel

Hvor ble det av sentrum?